Urlop wypoczynkowy 2015: kiedy pracodawca zmieni termin wypoczynku oraz odwoła z urlopu

Iwona Maczalska 10.06.2015 11:00 (aktualizacja: )

Urlop wypoczynkowy 2015: kiedy pracodawca zmieni termin wypoczynku oraz odwoła z urlopu

Pracodawca ma prawo do zmiany wcześniej wyznaczonego terminu urlopu wypoczynkowego pracownika. Może on również odwołać z urlopu pracownika, który już na nim przebywa. Sprawdź, w jakich sytuacjach takie zachowanie pracodawcy jest możliwe i zgodne z prawem.

Przepisy Kodeksu pracy nakładają na pracodawcę szereg obowiązków związanych z udzielaniem, urlopów wypoczynkowych pracownikom. Zgodnie z art. 161 na pracodawcy ciąży obowiązek udzielenia pracownikowi urlopu już w roku kalendarzowym, w którym pracownik uzyskał do niego prawo. Z drugiej strony sam pracownik za sprawą przepisów Kodeksu pracy ma prawo do corocznego, nieprzerywalnego i płatnego urlopu wypoczynkowego. Prawa tego nie może się zrzec ani też przekazać na inną osobę.

Kiedy możliwa zmiana terminu urlopu wypoczynkowego przez pracodawcę?

Prawo do przesunięcia terminu urlopu wypoczynkowego posiada nie tylko pracownik, lecz również pracodawca. Ma on do tego prawo wyłącznie w przypadku wystąpienia szczególnych potrzeb a więc, gdy nieobecność pracownika mogłaby spowodować poważne zakłócenia w toku pracy. Warto zaznaczyć, że o tym, czy potrzeby pracodawcy mają ,,szczególną’’ potrzebę decyduje jednak on sam. Co więcej przepisy wprost nie nakładają na pracodawcę obowiązku pokrycia kosztów wynikających z rezygnacją z urlopu, jakie musiał ponieść pracownik.

Sam pracownik również posiada prawo do rezygnacji z urlopu wypoczynkowego. Przesunięcie terminu urlopu wypoczynkowego może nastąpić na jego wniosek umotywowany ważnymi przyczynami. Przyczyny te dla każdego pracownika mogą być różne. Warto jednak zaznaczyć, że przesunięcie urlopu za zgodą obu stron możliwe jest zawsze. Problem pojawia się w sytuacji, gdy z wnioskiem występuje sam pracownik.

Urlop wypoczynkowy 2015
Źródło: EastNews

Kiedy pracodawca odwoła pracownika z urlopu wypoczynkowego?

Odwołanie z urlopu reguluje art. 167§1 Kodeksu pracy. Mówi on, że pracodawca może odwołać z urlopu tylko wówczas, gdy jego obecność w zakładzie pracy wymagają okoliczności nieprzewidziane w chwili rozpoczynania urlopu. Ze względu na to, że przepis ten nie wskazuje konkretnych sytuacji, w jakich pracodawca może odwołać pracownika ocena, czy sytuacja w firmie faktycznie wymaga powrotu pracownika z urlopu wypoczynkowego, należy wyłącznie do pracodawcy.

Przed podjęciem decyzji o odwołaniu pracownika z urlopu wypoczynkowego warto jednak bardzo dokładnie przemyśleć, czy jego obecność w danej chwili w firmie jest faktycznie konieczna. Podjęcie pochopnej decyzji może bowiem sporo kosztować. Zgodnie bowiem z art. 167§2 pracodawca odwołujący pracownika z urlopu wypoczynkowego zobowiązany jest pokryć wszelkie koszty poniesione przez pracownika w bezpośrednim związku z odwołaniem go z urlopu.

Iwona Maczalska,
VAT.pl