Umowy do 200 zł a PIT roczny

Piotr Szulczewski 08.02.2016 10:00 (aktualizacja: )

W przypadku niewielkich zleceń lub umów rozliczenie poprzez deklarację roczną może okazać się zbędne. Nie oznacza to jednak korzyści dla podatnika – tego typu umowy ograniczają szereg przywilejów, z których korzystać mogą pozostali podatnicy.

Umowy do 200 zł a PIT roczny

Źródło: FORUM

Jeżeli kwota należności określona w umowie zawartej z osobą niebędącą pracownikiem płatnika nie przekracza 200 zł – podatek pobiera się ryczałtowo - w wysokości 18% przychodu. Oznacza to, że płatnik – zlecający wykonanie określonych prac pobierze podatek i wpłaci go na rzecz organu podatkowego, a następnie nie informując o tym zatrudnionego – wyśle jedynie informację PIT-8AR do urzędu skarbowego wskazując wartość pobranego i zapłaconego podatku.

Z tego typu rozliczenia podatnik nie może uzyskać żadnych profitów. Nie może wnioskować o zwrot podatku, nie może przychodu połączyć z innymi i odliczać od nich ulg podatkowych. Nie może wreszcie rozliczać jakichkolwiek kosztów podatkowych – płatnik pobierając podatek nie obniża przychodu o koszty jego uzyskania. W efekcie podatek pobierany jest od czystej wartości brutto przychodu pracownika.

Zawierając umowę:

 • w której jednorazowo wypłacana kwota wynagrodzenia przekracza 200 zł,
 • w której Łączna wartość wynagrodzenia za wykonanie umowy przekracza 200 zł, lecz kwota ta wypłacana w częściach niższych niż 200 zł,
 • w której wynagrodzenie określone jest w formie innej niż kwota za wykonanie umowy – czyli np. zapłata za każdą godzinę prac,
 • z wyłącznym pracownikiem na kwotę do 200 zł

 - zasada powyższa nie obowiązuje, a płatnik pobiera wyłącznie zaliczki na podatek. W efekcie w tych przypadkach świadczący musi rozliczyć podatek wykazując przychód w zeznaniu rocznym.

W przypadku stałych umów zlecenie na kwotę nie przekraczającą jednorazowo 200 zł, płatnik powinien ryczałtowo pobrać podatek od każdej płatności. Odróżnić to należy od sytuacji, w której ustalona została łączna wartość zlecenia przekraczająca 200 zł, a zapłata przekazywana jest w częściach. W tym ostatnim przypadku bowiem nie dochodzi do ryczałtowego opodatkowania umowy.

Tylko niektórzy podatnicy opodatkowani ryczałtowo

Nie wszyscy podatnicy powinni być rozliczani ryczałtowo z umów, których wartość nie przekracza 200 zł. Zasada ta dotyczy wyłącznie podatników uzyskujących z takich umów przychody:

 • z tytułu wykonywania usług, na podstawie umowy zlecenia lub umowy o dzieło, uzyskiwane wyłącznie od:
  • osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą, osoby prawnej i jej jednostki organizacyjnej oraz jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej,
  • właściciela (posiadacza) nieruchomości, w której lokale są wynajmowane, lub działającego w jego imieniu zarządcy albo administratora - jeżeli podatnik wykonuje te usługi wyłącznie dla potrzeb związanych z tą nieruchomością
   - z wyjątkiem przychodów uzyskanych na podstawie umów zawieranych w ramach prowadzonej przez podatnika pozarolniczej działalności gospodarczej;
 • z tytułu osobiście wykonywanej działalności artystycznej, literackiej, naukowej, trenerskiej, oświatowej i publicystycznej, w tym z tytułu udziału w konkursach z dziedziny nauki, kultury i sztuki oraz dziennikarstwa, jak również przychody z uprawiania sportu, stypendia sportowe przyznawane na podstawie odrębnych przepisów oraz przychody sędziów z tytułu prowadzenia zawodów sportowych,
 • przez osoby wykonujące czynności związane z pełnieniem obowiązków społecznych lub obywatelskich, bez względu na sposób powoływania tych osób, nie wyłączając odszkodowania za utracony zarobek,
 • osób, którym organ władzy zlecił wykonanie określonych czynności (biegli, inkasenci, komisje administracyjne i rządowe),
 • otrzymywane przez osoby, niezależnie od sposobu ich powoływania, należące do składu zarządów, rad nadzorczych, komisji lub innych organów stanowiących osób prawnych;
 • uzyskane na podstawie umów o zarządzanie przedsiębiorstwem, kontraktów menedżerskich lub umów o podobnym charakterze, w tym przychody z tego rodzaju umów zawieranych w ramach prowadzonej przez podatnika pozarolniczej działalności gospodarczej.

Piotr Szulczewski, PIT.pl