Darmowy program do rozliczania PIT

wersja na Windows

Przycisk pobierania programu e-pity

lub uruchom online

Darmowy program do rozliczania PIT
Pobierz e-pity 2020
Darmowy program do rozliczania PIT
Przycisk pobierania programu e-pity
Pobierz e-pity 2020

Ulga rehabilitacyjna do wymiany - więcej dla opiekunów, a niepełnosprawni łatwiej rozliczą wydatki na samochód

Piotr Szulczewski 25.07.2017 09:00 (aktualizacja: )

Już w 2017 r. pojawią się zmiany w uldze rehabilitacyjnej, które pozwolą na rozszerzenie zakresu jej stosowania i obejmą nią większą ilość podatników.


Źródło: YAY foto

Do czasu wprowadzenia zmiany przepisów ustawy o PIT, wyłącznie:

  • osoby niepełnosprawne zaliczone do I lub II grupy inwalidztwa lub
  • podatnik mający na utrzymaniu osobę niepełnosprawną zaliczoną do I lub II grupy inwalidztwa albo dzieci niepełnosprawne, które nie ukończyły 16 roku życia,

- posiadające samochód osobowy (stanowiący ich własność/współwłasność), mogły odliczyć wydatki związane z koniecznym przewozem na niezbędne zabiegi leczniczo-rehabilitacyjne, w wysokości nieprzekraczającej w roku podatkowym kwoty 2 280 zł.

Zmiany wprowadzą rozszerzenie obowiązywania tej zasady tak, aby odliczenia od dochodu dotyczyły nie tylko dojazdów na zabiegi rehabilitacyjne, ale na wszelkie inne dojazdy (np. przejazdy do lekarza, pracy czy na zakupy).

Jednocześnie ulga ma objąć wszelkie osoby niepełnosprawne - bez względu na posiadaną grupę inwalidzką.

Pomoc psa asystującego dla wszystkich niepełnosprawnych

Podobnie na wszystkie osoby niepełnosprawne (a nie tylko zaliczone do I i II grupy niepełnosprawności) rozszerzone ma być stosowanie ulgi z tytułu posiadania psa asystującego. Do tej pory osoby niepełnosprawne będące osobami niewidomymi lub niedowidzącymi zaliczonymi do I lub II grupy inwalidztwa oraz osoby z niepełnosprawnością narządu ruchu zaliczone do I grupy inwalidztwa mogły odliczyć od dochodu wydatki na utrzymanie psa asystującego do wysokości 2 280 zł. Po zmianie przepisów limit 2280 zł dotyczyć będzie wszystkich osób niepełnosprawnych.

Limit odliczeń ulgi rehabilitacyjnej dla opiekunów osób niepełnosprawnych

Oprócz ulgi na samochód i ulgi z tytułu posiadania psa, zmianie ulegnie limit, dochodów osoby niepełnosprawnej uprawniający do odliczeń w ramach ulgi również osoby posiadające na utrzymaniu te osoby. Obecnie podatnik mający na utrzymaniu osoby niepełnosprawne może odliczyć od swojego dochodu wydatki poniesione na cele rehabilitacyjne tych osób, jeżeli w roku podatkowych dochody tych osób nie przekroczą kwoty 9 120 zł. Powyższa kwota zostanie zwiększona do 10.080 zł – tyle zarobić będzie mogła osoba niepełnosprawna, by z ulgi korzystać mógł jej opiekun (posiadający osobę na utrzymaniu). Ponieważ jest to kwota odpowiadająca 12-krotności renty socjalnej, która obecnie wynosi 840 zł miesięcznie, również podwyższenie renty socjalnej – jeśli będzie jedynym dochodem niepełnosprawnego – pozwoli nadal korzystać z ulgi rehabilitacyjnej przez jej opiekuna.

Ponadto proponuje się, aby do dochodów osoby niepełnosprawnej pozostającej na utrzymaniu podatnika nie wliczać alimentów na rzecz dzieci, o których mowa w art. 6 ust. 4 ustawy, tj. dzieci:

  • małoletnich,
  • bez względu na ich wiek, które zgodnie z odrębnymi przepisami otrzymywały zasiłek (dodatek) pielęgnacyjny lub rentę socjalną,
  • do ukończenia 25 roku życia uczące się w szkołach, o których mowa w przepisach o systemie oświaty, przepisach o szkolnictwie wyższym lub w przepisach regulujących system oświatowy lub szkolnictwo wyższe obowiązujących w innym niż Rzeczpospolita Polska państwie.

Istotne jest, że proponowane zmiany w uldze wejdą w życie już 1 stycznia 2017 r. co oznacza, że rozliczając się za rok 2017 (do 30 kwietnia 2018 r.) będzie można korzystać ze zmienionych, korzystnych dla podatników przepisów prawa.

Piotr Szulczewski, VAT.pl