Ulga prorodzinna - najczęstsze pytania podatników

14.03.2013 10:00 (aktualizacja: )

Ulga prorodzinna jest jedną z najczęściej stosowanych ulg podatkowych. Choć nie obowiązuje ona od dziś to ciągle sprawia wiele problemów rozliczającym się podatnikom.

Aby rozwiać wątpliwości odpowiadamy na najczęściej zadawane pytania:

Czy wakacyjna praca dziecka wyklucza skorzystanie z ulgi?

Zgodnie z przepisami ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych z ulgi mogą skorzystać rodzice pełnoletniego dziecka do 25 roku życia, które uczyło się i jednocześnie nie uzyskało dochodu podlegających opodatkowaniu w roku podatkowym. Do dochodów tych wlicza się:

  • dochody opodatkowane wg skali podatkowej, niezależnie od źródła przychodów,
  • dochody z kapitałów pieniężnych przy zastosowaniu 19% stawki  podatku (np. dochody z  odpłatnego zbycia papierów wartościowych lub pochodnych instrumentów finansowych, z odpłatnego zbycia lub objęcia udziałów w spółkach mających osobowość prawną, a także z wkładów w spółdzielniach w zamian za wkład niepieniężny w postaci innej niż przedsiębiorstwo)

Łączna wysokość wspomnianych dochodów nie może przekroczyć kwoty granicznej wynoszącej 3089 zł brutto. Zaznacza się, że jeżeli dziecko otrzymuje rentę rodzinną po zmarłym rodzicu to nie wlicza się jej do łącznej wysokości otrzymywanego dochodu. Nie należy zapomnieć, że dochody dziecka uzyskane z pracy za granicą również należy uwzględnić podczas obliczania kwoty dochodu bowiem bez względu na miejsce źródła dochodów osoba fizyczna - dziecko posiada miejsce zamieszkania na terytorium RP i tu podlega obowiązkowi podatkowemu.

Czy rodzina zastępcza dziecka może skorzystać z ulgi na dziecko?

Ulga prorodzinna przysługuje nie tylko rodzicom, lecz także osobom, które pełniły funkcję opiekuna prawnego dla dziecka, a także sprawowały opiekę w formie rodziny zastępczej na podstawie orzeczenia sądu lub umowy zawartej z starostą. Kwota odliczenia w przypadku rodziny zastępczej jest taka sama jak w przypadku rodziny biologicznej i wynosi 92,67 zł na każde dziecko za każdy miesiąc kalendarzowy, w który podatnik pełnił funkcję opiekuna prawnego lub sprawował opiekę w formie rodziny zastępczej.

Czy rodzice będący w separacji lub po rozwodzie nadal mają prawo do ulgi?

Rodzice dziecka będący w separacji bądź po rozwodzie nadal mogą skorzystać z ulgi prorodzinnej. W świetle przepisów ulga ta przysługuje osobom sprawującym władzę rodzicielską bez względu na to, czy pozostają w związku małżeńskim, czy też nie. Potwierdzeniem jest wyrok Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie, sygn. IPPB4/415-231/10-4/SP  z dnia 24 czerwca 2010 roku zgodnie z którym ,,Jeżeli oboje rodzice wykonują władzę rodzicielską, wówczas ulga prorodzinna przysługuje każdemu z rodziców w proporcjach przez nich ustalonych, z tym, że łączna kwota odliczeń, przez nich dokonana nie może przekroczyć kwoty odliczeń przysługujących względem danego dziecka, a jeżeli takich proporcji nie ustalili, to należy przyjąć, że ulga przysługuje każdemu z rodziców w częściach równych. Istotne jest, aby nie dochodziło do dublowania ulgi''.

Czy rodzice dziecka mającego przerwę w nauce mają prawo do ulgi?

Jeżeli przerwa w nauce wynika z zakończenia pewnego etapu edukacji to dziecko nie traci automatycznie prawa do ulgi. Pomimo, że dziecko kończące szkołę uzyskuje świadectwo szkolne i formalnie przestaje być uczniem, to nie traci od razu prawa do ulgi, gdy po wakacjach zamierza kontynuować naukę. I tak, w przypadku:

  1. uczniów, którzy chcą kontynuować naukę – ulga przysługuje za wszystkie miesiące,
  2. maturzysty chcącego kontynuować naukę w szkole wyższej – ulga przysługuje za wszystkie miesiące,
  3. maturzysty nie chcącego kontynuować nauki – ulga przysługuje również za miesiące wakacyjne,
  4. studentów kształcących się w dwóch etapach (studia licencjackie i magisterskie) ulga ta przysługuje za wszystkie miesiące roku podatkowego pod warunkiem, że student po zdaniu egzaminu został zakwalifikowany na studia magisterskie,

W przypadku studentów, którzy nie chcą kontynuować nauki, bądź chcą zrobić sobie przerwę w nauce ulga przysługuje lecz tylko za okresy nauki, włącznie z miesiącem, w którym odbył się egzamin dyplomowy.

Podstawa prawna:

- art. 27f ustawy z dnia 26 lipca 1991 roku o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. 2010 nr 51 poz. 307)

Iwona Karkus
PIT.pl