Darmowy program do rozliczania PIT

wersja na Windows

Przycisk pobierania programu e-pity

lub uruchom online

15

30

Darmowy program do rozliczania PIT

wersja na Windows

Przycisk pobierania programu e-pity

lub uruchom online

15
30
Darmowy program do rozliczania PIT

wersja na Windows

Przycisk pobierania programu e-pity

lub uruchom online

15
30
Darmowy program do rozliczania PIT
Pobierz e-pity 2022
Darmowy program do rozliczania PIT
Przycisk pobierania programu e-pity
Pobierz e-pity 2022

Ulga na termomodernizacje - nie zawsze i nie wszystkim się należy

Ewelina Czechowicz 21.03.2023 06:50 (aktualizacja: )

Są sytuacje, kiedy ulga termomodernizacyjna nie będzie się należeć, lub podatnik utraci do niej prawo. Kiedy ulga termomodernizacyjna nie będzie się należała? I co zrobić kiedy po złożeniu rozliczenia okazuje się, że nie mamy prawa skorzystać z ulgi? -tłumaczymy

Zgodnie z obowiązującymi przepisami, jeśli podatnik nie zrealizuje przedsięwzięcia termomodernizacyjnego w terminie trzyletnim, jest on obowiązany do zwrotu ulgi. Żeby oddać ulgę, należy ją wskazać w zeznaniu podatkowym składanym za rok, w którym upłynął trzyletni okres, podatnik dolicza do dochodu kwoty poprzednio odliczone. Są jednak inne sytuacje, kiedy ulga nie będzie się należała.

Kiedy podatnik nie może skorzystać z ulgi? Kiedy należy pomniejszyć wydatki o dotacje? Czy można skorzystać z ulgi, wymieniając piec? Lub zakładając panele na domek letniskowy, lub dom w budowie? - wyjaśniamy.

Korekta deklaracji z nieprawidłowo rozliczoną ulgą na termomodernizacje

Do redakcji PIT.pl zwrócił się Pan Paweł, który rozliczył ulgę w zeznaniu podatkowym za 2022 rok. Podatnik założył w 2022 roku fotowoltaikę, w marcu 2023 roku otrzymał dotacje z Programu Mój Prąd, której nie uwzględnił w rozliczeniu PIT, które złożył 15 lutego 2023 roku. Pan Paweł pyta, co powinien teraz zrobić?

W sytuacji złożenia zaznania są dwa wyjścia. Podatnik, może złożyć korektę zeznania i pomniejszyć wydatki o kwotę otrzymanej dotacji.  Pan Paweł jeszcze nie otrzymał zwrotu z urzędu skarbowego. W sytuacji kiedy podatnik nie złoży korekty w zeznaniu za 2023 rok, będzie musiał doliczyć do dochodu kwotę nienależnie zwróconej ulgi.  Wówczas Pan Paweł będzie musiał kwotę zwrotu dodać do deklaracji, jaką będzie składał w rozliczeniu za 2023 rok. Trzeba pamiętać, że to podatnik ponosi odpowiedzialność za swoje zeznanie. Nieprawidłowo rozliczone ulgi mogą nieść za sobą konsekwencje i powodować konieczność zwrotu nadpłaty wraz z odsetkami oraz postępowanie karnoskarbowe. Warto zatem zadbać o prawidłowy PIT, i rozliczyć go poprawnie.

Najlepszy i najprostszy sposób na PIT - Program e-pity 2022.

Nie musisz znać się na PIT-ach. Oblicz wygodnie wysokość Twojego podatku PIT kompleksowo razem z wszystkimi ulgami, odliczeniami i nową kwotą wolną od podatku.

  

Przedsięwzięcie termomodernizacyjne — czyli co takiego? 

Przedsięwzięciem termomodernizacyjnym jest ulepszenie, w wyniku którego następuje zmniejszenie zapotrzebowania na energię cieplną budynku oraz redukcję zużycia energii pierwotnej. Trzeba pamiętać, że od 1 stycznia 2022 r. w ramach ulgi na termomodernizacje nie można już odliczać wydatków poniesionych na wymianę kotła węglowego na nowszy, czy zmiany pieca węglowego na ekogroszek.

Zgodnie z obowiązującymi regulacjami przedsięwzięciem termomodernizacyjnym jest:

 • ulepszenie, w wyniku którego następuje zmniejszenie zapotrzebowania na energię dostarczaną na potrzeby ogrzewania i podgrzewania wody użytkowej oraz ogrzewania do budynków mieszkalnych;
 • ulepszenie, w wyniku którego następuje zmniejszenie strat energii pierwotnej w lokalnych sieciach ciepłowniczych oraz zasilających je lokalnych źródłach ciepła, jeżeli budynki mieszkalne, do których dostarczana jest z tych sieci energia; spełniają wymagania w zakresie oszczędności energii, określone w przepisach prawa budowlanego, lub zostały podjęte działania mające na celu zmniejszenie zużycia energii dostarczanej do tych budynków;
 • wykonanie przyłącza technicznego do scentralizowanego źródła ciepła, w związku z likwidacją lokalnego źródła ciepła, w wyniku czego następuje zmniejszenie kosztów pozyskania ciepła dostarczanego do budynków mieszkalnych;
 • całkowita lub częściowa zamiana źródeł energii na źródła odnawialne, lub zastosowanie wysokosprawnej kogeneracji.

Nie każdy wydatek na termomodernizację można odliczyć w PIT

Do tego nie zawsze można skorzystać z ulgi. Warunkiem skorzystania z ulgi jest też konieczność bycia właścicielem lub współwłaścicielem budynku mieszkalnego.  Przykładem braku możliwości odliczenia ulgi na termomodernizacje jest wydatek na nią w przypadku domu w budowie lub domku letniskowego. Takich wydatków w PIT nie możemy uwzględnić.

Ulga na termomodernizacje - nie zawsze i nie wszystkim się należy

Źródło: Shutterstock

Wydatki podlegające odliczeniu w ramach ulgi termomodernizacyjnej

Podatnik może odliczyć w PIT wydatki na materiały budowlane i urządzenia:

 1. materiały budowlane wykorzystywane do docieplenia przegród budowlanych, płyt balkonowych oraz fundamentów wchodzące w skład systemów dociepleń lub wykorzystywane do zabezpieczenia przed zawilgoceniem;
 2. węzeł cieplny wraz z programatorem temperatury;
 3.  kocioł gazowy kondensacyjny wraz ze sterowaniem, armaturą zabezpieczającą i regulującą oraz układem doprowadzenia powietrza i odprowadzenia spalin;
 4. kocioł olejowy kondensacyjny wraz ze sterowaniem, armaturą zabezpieczającą i regulującą oraz układem doprowadzenia powietrza i odprowadzenia spalin;
 5. zbiornik na gaz lub zbiornik na olej;
 6. kocioł przeznaczony wyłącznie do spalania biomasy, o której mowa w art. 2 ust. 1 pkt 4a lit. c ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o systemie monitorowania i kontrolowania jakości paliw (Dz. U. z 2021 r. poz. 133, 694, 1093 i 1642), spełniający co najmniej wymagania określone w rozporządzeniu Komisji (UE) 2015/1189 z dnia 28 kwietnia 2015 r. w sprawie wykonania dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/125/WE w odniesieniu do wymogów dotyczących eko projektu dla kotłów na paliwo stałe (Dz. Urz. UE L 193 z 21.07.2015, str. 100, z późn. zm.3)) – jeżeli eksploatacji takiego kotła nie zakazuje uchwała przyjęta na podstawie art. 96 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2021 r. poz. 1973 i 2127);
 7.  przyłącze do sieci ciepłowniczej lub gazowej;
 8. materiały budowlane wchodzące w skład instalacji ogrzewczej;
 9. materiały budowlane wchodzące w skład instalacji przygotowania ciepłej wody użytkowej;
 10. materiały budowlane wchodzące w skład systemu ogrzewania elektrycznego;
 11. pompa ciepła wraz z osprzętem;
 12. kolektor słoneczny wraz z osprzętem;
 13. ogniwo fotowoltaiczne wraz z osprzętem;
 14. stolarka okienna i drzwiowa, w tym okna, okna połaciowe wraz z systemami montażowymi, drzwi balkonowe, bramy garażowe, powierzchnie przezroczyste nieotwieralne;
 15. materiały budowlane składające się na system wentylacji mechanicznej wraz z odzyskiem ciepła lub odzyskiem ciepła i chłodu.

Usługi, które można odliczyć w ramach ulgi na termomodernizacje

W ramach ulgi podatnik może odliczyć wydatki na następujące usługi:

 1. wykonanie audytu energetycznego budynku przed realizacją przedsięwzięcia termomodernizacyjnego;
 2. wykonanie analizy termograficznej budynku;
 3. wykonanie dokumentacji projektowej związanej z pracami termomodernizacyjnymi;
 4. wykonanie ekspertyzy ornitologicznej i chiropterologicznej;
 5. docieplenie przegród budowlanych lub płyt balkonowych, lub fundamentów;
 6. wymiana stolarki zewnętrznej np.: okien, okien połaciowych, drzwi balkonowych, drzwi zewnętrznych, bram garażowych, powierzchni przezroczystych nieotwieralnych;
 7. wymiana elementów istniejącej instalacji ogrzewczej lub instalacji przygotowania ciepłej wody użytkowej, lub wykonanie nowej instalacji wewnętrznej ogrzewania, lub instalacji przygotowania ciepłej wody użytkowej;
 8. montaż kotła gazowego kondensacyjnego;
 9.  montaż kotła olejowego kondensacyjnego;
 10.  montaż pompy ciepła;
 11. montaż kolektora słonecznego;
 12.  montaż systemu wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła z powietrza wywiewanego;
 13.  montaż instalacji fotowoltaicznej;
 14. uruchomienie i regulacja źródła ciepła oraz analiza spalin;
 15. regulacja i równoważenie hydrauliczne instalacji;
 16. demontaż źródła ciepła na paliwo stałe.

Wydatki, których nie można odliczyć w ramach ulgi na termomodernizacje 

W ramach ulgi termomodernizacyjnej można rozliczyć jedynie tę część wydatków, która nie została dofinansowana. Jeżeli podatnik jak nasz czytelnik najpierw dokonał odliczenia, a później otrzymał zwrot odliczonych wydatków w formie dotacji np. z programu Czyste Powietrze, musi doliczyć odpowiednio kwoty poprzednio odliczone od dochodu za rok podatkowy, w którym otrzymał ten zwrot. Może też dokonać korekty deklaracji wcześniej. Warto zadbać o poprawność rozliczenia i zweryfikować prawo do ulgi w programie e-pity.pl.

Najlepszy i najprostszy sposób na PIT - Program e-pity 2022.

Nie musisz znać się na PIT-ach. Oblicz wygodnie wysokość Twojego podatku PIT kompleksowo razem z wszystkimi ulgami, odliczeniami i nową kwotą wolną od podatku.

 

Ulga termomodernizacyjnaPodatki 2022Odliczenia w PIT