Ulga na dzieci

1) Dziecko kończy 18 lat w sierpniu, po tym dniu nie podejmuje nauki, po tym dniu osiąga dochody 10.000 zł.

Art. 27f ust. 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych stanowi, że podatnik może dokonać odliczenia za każdy miesiąc, w którym podatnik wykonywał władzę rodzicielską. Władza rodzicielska ustaje, zgodnie z art. 92 ustawy Kodeks rodzinny i opiekuńczy wraz z osiągnięciem przez dziecko pełnoletniości. W miesiącu sierpniu dziecko jest jeszcze małoletnie i pozostaje pod władzą rodzicielską więc podatnik może dokonać odliczenia za 8 miesięcy, z miesiącem sierpniem włącznie. Nie ma znaczenia w danym stanie faktycznym, że dziecko uzyskało dochód 10.000,00 zł w skali roku, gdyż w stosunku do dzieci małoletnich ustawodawca nie wprowadził kryterium dochodowego.

2) Pełnoletnie, studiujące dziecko, które nie ukończyło 25 lat wzięło urlop dziekański.

Art. 27f ust.1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych stanowi, że podatnik ma prawo dokonać odliczenia na każde małoletnie dziecko Zgodnie z art. 27f ust. 6 powołanej ustawy przepisy art. 27f ust. 1-5 stosuje się odpowiednio w stosunku do podatników utrzymujących pełnoletnie dzieci, do ukończeniu 25 roku życia, które uczą się w szkołach o których mowa w ustawie o systemie o systemie oświaty, przepisach o szkolnictwie wyższym oraz w szkołach zagranicznych, w związku z wykonywaniem przez tych podatników ciążącego na nich obowiązku alimentacyjnego oraz w związku ze sprawowaniem funkcji rodziny zastępczej. W związku z powyższym podatnik ma prawo rozliczyć ulgę na dziecko pod warunkiem, że zgodnie z odrębnymi przepisami (ustawy prawo o szkolnictwie wyższym) dziecko ma status studenta. Status studenta będzie wynikać z zaświadczenia wydanego przez uczelnię. Zgodnie z art. 27f ust. 5 pkt 4 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych na żądanie organu podatkowego bądź organu kontroli skarbowej podatnik ma obowiązek przedstawić zaświadczenie o uczęszczaniu pełnoletniego dziecka do szkoły.

3) Czy ojciec dziecka, który na co dzień nie zajmuje się dzieckiem (rodzice są po rozwodzie, w separacji, albo nie zawierali związku małżeńskiego i żyją rozdzielnie) może odliczyć całą kwotę ulgi w sytuacji, gdy wypełnia ciążący na nim obowiązek alimentacyjny, a matka nie osiąga dochodów, albo ma na tyle mały podatek, że z odliczenia nie skorzysta.

ODP. Władza rodzicielska zgodnie z kodeksem rodzinnym i opiekuńczym przysługuje obojgu rodzicom, a każde z nich jest zobowiązane i uprawnione do jej wykonywania. Ponadto rodzice obowiązani są do świadczeń alimentacyjnych względem dziecka, które nie jest jeszcze w stanie utrzymać się samodzielnie, chyba, że dochody z majątku dziecka wystarczają na pokrycie kosztów jego utrzymania i wychowania. Jeżeli matka dziecka nie skorzysta z odliczenia, a ojciec wykonuje władzę rodzicielską może skorzystać z ulgi w pełnej wysokości.

Źródło: Krajowa Informacja Podatkowa