Ulga na badania i rozwój - propozycje rozwinięcia projektu ustawy

Piotr Szulczewski 02.07.2015 09:00 (aktualizacja: )

Pod koniec kwietnia 2015 r. odbyło się pierwsze czytanie prezydenckiego projektu ustawy wprowadzającej ulgę podatkową na badania i rozwój. Tymczasem ciągle dyskutowane są propozycje poszerzenia założeń tak, by pakiet dawał jeszcze szersze pole do ulg dla przedsiębiorstw innowacyjnych.

Ulga podatkowa na badania i rozwój B+R

Źródło: East News

Prace nad zmianami legislacyjnymi objąć mają zarówno stronę kosztową, jak i przychodową (tzw. „patent box”).

Zgodnie z projektem prezydenckim poniesione koszty działalności badawczo-rozwojowej powiększa się:

  • w przypadku mikroprzedsiębiorców, małych lub średnich przedsiębiorców, w rozumieniu przepisów o swobodzie działalności gospodarczej – o 50 %,
  • w przypadku pozostałych podatników – o 20 %

- poniesionych kosztów oraz dokonanych odpisów amortyzacyjnych, pod warunkiem, że zobowiązania dotyczące tych kosztów i odpisów zostały uregulowane w roku podatkowym.

Oznaczać to będzie konieczność ewidencjonowania i rozliczania kosztów prowadzenia prac B+R nie tylko zgodnie z zasadami rachunkowości, ale także dodatkowo, dla celów późniejszego ustalenia dodatkowych kosztów, doliczanych z końcem roku.

Koszty kwalifikowane można będzie standardowo zaliczać do wydatków obniżających przychód, o ile tylko związane będą z działalnością jednostki. Ponad to przedsiębiorca uzyska z końcem roku dodatkowe obniżenie przychodów firmy w kwocie 20-50% kosztów kwalifikowanych, poniesionych na badania lub rozwój.

Rozszerzanie obecnych ulg i Patent Box, czyli niższa stawka na działalność innowacyjną

Jednocześnie postulowane jest obecnie wprowadzenie tzw. Patent Box, czyli rozwiązań pozwalających na obniżenie do 50% stawki podatku dochodowego dla przychodów uzyskanych z każdego patentu lub wzoru użytkowego rozwiniętego przez przedsiębiorstwo.

W konsekwencji osobnej ewidencji przedsiębiorstwa innowacyjne ewidencjonować będą przychody ogóle a w dodatkowej – te pochodzącej z przychodów kwalifikowanych, do których zastosują niższą stopę podatkową.

Oprócz tego postulowane jest również rozszerzanie obecnie funkcjonującej i wykorzystywanej rzadko ulgi na nabycie nowych technologii. Konfederacja Lewiatan proponuje w tym zakresie wydłużenie czasu jej stosowania z 3 do 5 lat.

Ponadto w obecnym kształcie ulga na nabycie nowych technologii nie pozwala odliczać od dochodów m.in. kosztów poniesionych w związku z nabyciem środków trwałych. Zmiana w tym zakresie spowodowałaby szersze jej wykorzystanie przez nabywców nowej technologii.

Piotr Szulczewski, PIT.pl