Ulga dla młodych a ulga prorodzinna – ile i jak dziecko może zarobić, żeby ulga przysługiwała?

Piotr Szulczewski

Ulga na dziecko przysługuje do 26 r. ż. PIT dla młodych – do 25 r. Problem w tym, że między 18 a 26 r. ż ulga dla rodziców zależy od dochodów dziecka. Skoro dochody te są zwonione z podatku, to nasuwa się pytanie, czy rodzic może korzystać z ulgi bez ograniczeń.

Ulga dla młodych do ukończenia przez nich 26 r. ż. Należy się tylko z szeregu tytułów: umowy o pracę (i umów pokrewnych) i zlecenie. Wszystkie pozostałe dochody dziecka są standardowo opodatkowane. W efekcie dziecko uzyskiwać będzie w 2019 r. i w latach kolejnych zarówno takie przychody, które podlegają opodatkowaniu, jak i takie, które pozostają z niego zwolnione.

Problem u rodzica dziecka dotyczy limitu dochodów pełnoletniego dziecka uczącego się, aż do 25 r.ż. Ustawa, która wprowadza PIT dla młodych jasno wskazuje, że do grupy zarobków limitujących ulgę prorodzinną zalicza się również wynagrodzenia zwolnione z podatku.

Zgodnie z proponowaną zmianą od 1 sierpnia 2019 r. ulgą objęte są dzieci (do ukończenia 26 r. ż.) jeżeli w roku podatkowym nie uzyskały dochodów podlegających opodatkowaniu na zasadach określonych w art. 27 (podatek według skali – przychody opodatkowane) lub art. 30b (kapitały pieniężne – przychody z grupy: akcje i instrumenty finansowe) lub w art. 21 ust. 1 pkt 148 (ulga dla młodych), w łącznej wysokości przekraczającej kwotę stanowiącą iloraz kwoty zmniejszającej podatek określonej w art. 27 ust. 1b pkt 1 oraz stawki podatku, określonej w pierwszym przedziale skali, o której mowa w art. 27 ust. 1 (czyli do limitu 3089 zł), z wyjątkiem renty rodzinnej.

W efekcie zarówno przychody dziecka, które od sierpnia zaliczają się do grupy zwolnionych z podatku w ramach ulgi dla młodych (np. umowa o pracę, zlecenie), jak i te, które w tej grupie nie znajdą się (np. umowa o dzieło) wpływają na prawo rodziców do ulgi prorodzinnej i należy je brać po uwagę w czasie rozliczeń podatkowych rodziców.

Bez PIT dla młodychWspólne rozliczenie PITPIT-37Ulga na dzieciRozliczenie roczne