Pobierz e-pity 2019

Tylko do stycznia ulgi w podatku od spadków w dotychczasowej postaci

Piotr Szulczewski 04.12.2014 09:00 (aktualizacja: )

Osoby zainteresowane zwolnieniem z opodatkowania spadku lub zapisu uzyskanego tytułem sprawowania opieki, powinny do końca roku złożyć do urzędu wniosek o wznowienie postępowania w ich sprawie. Termin ostateczny mija 31 grudnia 2014 r.

Ulga nielimitowana – dziedziczenie w rodzinie a podatek

Wniosek dotyczy tych wszystkich podatników, którzy uprawnieni są do zwolnienia z podatku od spadku w związku z nabyciem majątku od osoby, nad którą sprawowali opiekę. Obecne prawo do ulgi przysługuje w przypadku, gdy opieka wynika z pisemnej umowy z podpisem notarialnie poświadczonym, przez co najmniej dwa lata od dnia poświadczenia podpisów przez notariusza. Do końca 2006 r. taka forma umowy nie była konieczna, by korzystać z ulgi podatkowej.

Dnia 5 lipca 2011 r. w sprawie o sygn.. akt P. 36/2010 Trybunał Konstytucyjny orzekł, że w związku z brakiem przepisów przejściowych, wprowadzenie ograniczeń w prawie do korzystania z ulgi poprzez obowiązek zawierania umowy pisemnej z podpisem notarialnie poświadczonym, jest niekonstytucyjne.

Zmiany w spadkach
Źródło: Thinkstock

W związku z wyrokiem Trybunału, osobie zaliczanej do III grupy podatkowej, która do dnia 31 grudnia 2006 r. zawarła przed organem gminy umowę o sprawowanie opieki nad wymagającym takiej opieki spadkodawcą, przysługuje prawo do ulgi podatkowej z tytułu nabycia w spadku majątku, w brzmieniu i na zasadach obowiązujących przed dniem 1 stycznia 2007 r. Osoba taka, która po dniu 31 grudnia 2006 r. nabyła w drodze spadku po tym spadkodawcy budynek mieszkalny lub jego część, lokal mieszkalny stanowiący odrębną nieruchomość, spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego, wynikające z przydziału spółdzielni mieszkaniowej: prawo do domu jednorodzinnego lub prawo do lokalu w małym domu mieszkalnym, ma prawo występować o ulgę w podatku od spadków.

Termin do wniesienia żądania wznowienia postępowania w sprawach, w których przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy wydano decyzję ostateczną ustalającą zobowiązanie podatkowe z tytułu nabycia po dniu 31 grudnia 2006 r. w drodze spadku budynku mieszkalnego lub jego części, lokalu mieszkalnego stanowiącego odrębną nieruchomość, spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego, wynikającego z przydziału spółdzielni mieszkaniowej: prawa do domu jednorodzinnego lub prawa do lokalu w małym domu mieszkalnym, upływa z dniem 31 grudnia 2014 r.

 

Jakiego majątku dotyczy ulga?

Prawo do wznowienia postępowania dotyczy podatników, którzy korzystają z ulgi w związku z nabyciem w drodze dziedziczenia, zapisu zwykłego, zapisu windykacyjnego, dalszego zapisu lub polecenia testamentowego własności (współwłasności) budynku mieszkalnego lub lokalu mieszkalnego stanowiącego odrębną nieruchomość, spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego lub udziału w takim prawie, spółdzielczego prawa do domu jednorodzinnego albo udziału w takim prawie. W ich przypadku nie wlicza się do podstawy opodatkowania ich czystej wartości do łącznej wysokości nieprzekraczającej 110 m2 powierzchni użytkowej budynku lub lokalu. W przypadku nabycia części (udziału) budynku mieszkalnego lub lokalu albo udziału w spółdzielczym prawie do budynku mieszkalnego lub lokalu ulga przysługuje stosownie do wielkości udziału.

Piotr Szulczewski,
VAT.pl