Tylko do 30 września czas na udzielenie zaległych urlopów za 2013 rok

Iwona Maczalska 05.09.2014 09:00 (aktualizacja: )

Tylko do 30 września czas na udzielenie zaległych urlopów za 2013 rok

30 września mija ostateczny termin udzielenia pracownikom ich zaległych urlopów wypoczynkowych. Termin ten dotyczy urlopu należnego za rok 2013.

Do końca 2011 roku obowiązywał przepis mówiący, że niewykorzystany urlop udziela się najpóźniej do końca marca następnego roku. Za sprawą opublikowanej 28 października 2011 roku ustawy o redukcji niektórych obowiązków obywateli i przedsiębiorców (Dz. U. Nr 232 poz. 1378) wraz z początkiem 2012 roku termin ten uległ jednak wydłużeniu do 30 września następnego roku kalendarzowego.

Zaległy urlop wypoczynkowy za 2013 rok

Źródło: Thinkstock
 


Nieudzielenie zaległego urlopu – konsekwencje dla pracodawcy

Nieudzielenie zaległego urlopu wypoczynkowego pracownikowi, w terminie do 30 września następnego roku kalendarzowego stanowi wykroczenie przeciwko prawom pracowniczym. Zgodnie z przepisami kodeksu pracy (art. 282 § 1 pkt 2) wykroczenie to jest zagrożone karą grzywny w wysokości od 1 000 do 30 000 zł. Warto jednak pamiętać, że kara ta grozi pracodawcy wyłącznie w sytuacji, gdy zaniechanie to powstało wyłącznie z jego winy. Jeżeli niewykorzystanie zaległego urlopu wypoczynkowego nastąpiło z powodu leżącego po stronie pracownika np. długotrwała choroba – kara taka nie grozi.
 

Wysokość współczynnika urlopowego w 2014 i 2015 roku


Termin przedawnienia roszczenia o udzielenie zaległego urlopu wypoczynkowego

Każdy niewykorzystany urlop wypoczynkowy pracownika ulega przedawnieniu. W kwestii przedawnienia roszczeń pracownika o udzielenie niewykorzystanego urlopu wypoczynkowego zastosowanie ma art. 291 § 1 mówiący, że roszczenia te ulegają przedawnieniu wraz z upływem 3 lat od dnia, w którym roszczenie stało się wymagalne. Oznacza to, że dniem rozpoczęcia biegu przedawnienia jest dzień, w którym pracownik zażądał udzielenia świadczenia.

Jeżeli zatem pracownik nie wykorzysta zaległego urlopu wypoczynkowego za 2013 rok do 30 września 2014 roku, a już 1 października 2014 roku będzie rościł udzielenie urlopu, to jego przedawnienie nastąpi z dniem 1 października 2017 roku.

Iwona Maczalska
VAT.pl