Szerokie zmiany w CEiDG. Nowy projekt ustawy w rcl

Iwona Maczalska

Minister Rozwoju i Technologii przygotował nowy projekt ustawy o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej. Nowelizacja zakłada w szczególności uproszczenie procesu podejmowania i prowadzenia działalności gospodarczej. Co się zmieni?

» CEiDG-1 - Zakładanie firmy

19 września 2022 roku Rządowym  Centrum Legislacji pojawił się nowy projekt Ministra Rozwoju i Technologii o zmianie ustawy o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej i Punkcie Informacji dla Przedsiębiorcy oraz niektórych innych ustaw. Zdaniem projektodawców zmiany mają na celu uproszczenie zasad prowadzenia działalności gospodarczej przez przedsiębiorców będących osobami fizycznymi. Ustawa rozszerza również zakres informacji udostępnianych przez Centralną Ewidencję i Informację o Działalności Gospodarczej (CEIDG). Co dokładnie ulegnie zmianie?

Zmiany w CEiDG 2023-2024

Źródło: shutterstock

Nowa ustawa o CEiDG. Jakie zmiany dla przedsiębiorców?

Jak informują projektodawcy w uzasadnieniu do projektu ustawy ,,Projekt ma na celu:

 1. uproszczenie procesu rejestracji i stworzenie jednego miejsca (CEIDG) do publikacji informacj o spółce cywilnej;
 2. wprowadzenie możliwości składania wniosków o wpis w CEIDG tylko on-line, a tym samym rezygnację z formy papierowej;
 3. elektronizację i rozszerzenie zakresu informacji o udzielonych przez przedsiębiorców w pełnomocnictwach w CEIDG;
 4. automatyzację procesów oraz wymianę danych przez integrację CEIDG z innymi systemami informatycznymi;
 5. stworzenie organom koncesyjnym możliwości prowadzenia rejestru działalności regulowanej w ramach usługi udostępnianej przez Ministerstwo Rozwoju i Technologii (MRiT) oraz doprecyzowanie zakresu danych przekazywanych przez organy koncesyjne oraz izby rzemieślnicze;
 6. zwiększenie efektywności i optymalizacji procesów dotyczących rejestru CEIDG oraz Punktu Informacji dla Przedsiębiorcy (PIP), w tym poszerzenie katalogu dokumentów, które można dołączyć do wniosku o wpis do CEIDG, np. zgłoszenie o zaprzestaniu wykonywania czynności podlegających opodatkowaniu podatkiem od towaru i usług (VAT-Z);
 7. doprecyzowanie przepisów m.in. w zakresie:
 • zarządu sukcesyjnego,
 • tytułu prawnego do nieruchomości,
 • udostępniania danych w CEIDG,
 • syndyka,
 • informacji o kwalifikacjach rzemieślniczych,
 • przesłanek sprostowania wpisu w CEIDG”.

Uproszczenia dla spółek cywilnych w ustawie o zmianie w CEiDG

Jedną ze zmian zaproponowanych w nowym projekcie ustawy, jest wprowadzenie szereg uproszczeń dla spółek cywilnych. Projekt zakłada w szczególności stworzenie tzw. jednego okienka dla rejestracji spółki cywilnej (złożony wniosek rejestracyjny zostanie przesyłany elektronicznie przez CEIDG do innych urzędów, tj. US, GUS i ZUS/KRUS). To nie wszystko. Zmieni się sam wniosek rejestracyjny spółki cywilnej. Ustawa przewiduje bowiem stworzenie jednego, zintegrowanego wzoru wniosku, który będzie umożliwiać załatwienie spraw we wszystkich urzędach, tj. US, GUS i ZUS/KRUS. Opracowany zostanie również  uniwersalny wzór umowy spółki cywilnej, który zostanie udostępniony przedsiębiorcom.

Wniosek o wpis do CEiDG wyłącznie on-line

Nowe, projektowane przepisy ustawy wprowadzają również obowiązek rejestracji firmy wyłącznie w drodze on-line. Oznacza to całkowitą rezygnację z dotychczasowej postaci papierowej. Następstwem przyjęcia takiego rozwiązania będzie brak możliwości złożenia wniosku w postaci papierowej w urzędach. Odbędzie się to stopniowo. Jak tłumaczą projektodawcy ,, Elektronizacja systemu składania wniosków o wpis w CEIDG będzie początkowo, tj. od dnia 1 października 2024 r., dotyczyć wniosków o wpis do CEIDG dotyczących rozpoczęcia działalności gospodarczej składanych przez przedsiębiorców podejmujących wykonywanie działalności gospodarczej. Pozostałe wnioski CEIDG (o zawieszenie, wznowienie, zakończenie, zmianę wpisu) będą jeszcze przyjmowane w postaci papierowej przez kolejne 2 lata, czyli do dnia 1 października 2026 r.”.

Automatyczna wymiana informacji z innymi urzędami

Kolejną zmianą projektowaną ustawą jest automatyczna wymiana informacji o przedsiębiorstwie. W celu usprawnienia i poszerzenia zakresu funkcjonowania tzw. „jednego okienka” Ministerstwo Rozwoju planuje rozszerzenie współpracy z ZUS, KRUS, MF oraz GUS. Jak tłumaczą projektodawcy ,, Szerszą integrację systemu zakłada się również z systemami MF, np. z Centralnym Rejestrem Podmiotów - Krajowej Ewidencji Podatników (CRP KEP), w celu przyspieszenia obsługi wniosków o wpis do CEIDG oraz wymiany danych między systemami. Ponadto, umożliwi ono sprawdzenie poprawności wniosku przez ZUS, KRUS lub US w zakresie VAT”.

 

Uzasadnienie do projektu ustawy CEiDG - szeroki opis projektowanych zmian

Powyższe wymienione zmiany to tylko nieliczne, uregulowane w projekcie ustawy. W nowym projekcie doprecyzowano również  zakres danych przekazywanych przez organy koncesyjne oraz izby rzemieślnicze, czy przepisy w zakresie zarządu sukcesyjnego, syndyka oraz przesłanek sprostowania wpisu w CEIDG. Szczegółowy opis zmian znaleźć można w uzasadnieniu do projektu ustawy o zmianie ustawy o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej i Punkcie Informacji dla Przedsiębiorcy oraz niektórych innych ustaw.

Uzasadnienie dostępne jest tutaj.

Zmiany CEiDG

Źródło: rcl

 

Zakładanie firmyZawieszanie firmy