Świadczenie urlopowe / dofinansowanie do wypoczynku z ZFŚS w 2017 roku

Iwona Maczalska 09.08.2017 09:00 (aktualizacja: )

Świadczenie urlopowe / dofinansowanie do wypoczynku z ZFŚS w 2017 roku

Okres wakacyjny zbliża się do końca wielkimi krokami. Pracownicy, którzy jeszcze nie wykorzystali swojej części urlopu wypoczynkowego zrobią to pewnie w najbliższych tygodniach. Osobom, którym fundusz nie pozwala na dalsze, zorganizowane wyjazdy mogą ubiegać się o dopłatę do wypoczynku u swojego pracodawcy.

Świadczenie urlopowe / dofinansowanie do wypoczynku z ZFŚS w 2017 roku
Źródło: YAY foto

Jedną z najpopularniejszych form wsparcia, z których mogą skorzystać pracownicy jest dofinansowanie do wypoczynku w ramach Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych, bądź wypłata świadczenia urlopowego w sytuacji, gdy zakład pracy nie utworzył ZFŚS.

Wczasy pod gruszą, czyli dofinansowanie w ramach ZFŚS w 2017 roku

W ramach Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych pracownikowi przysługuje szereg ulg i świadczeń socjalnych. Jedną z nich jest dofinansowanie do wypoczynku pracownika, popularnie zwanego ,,wczasami pod gruszą’’. Warunkiem skorzystania z tej formy dofinansowania jest pobyt pracownika na urlopie wypoczynkowym w wymiarze co najmniej 14 dni kalendarzowych, przy czym nie oznacza to konieczności przebywania przez cały okres w miejscowości wypoczynkowej. Świadczenie to wypłacane jest przez pracodawcę raz w roku, a jej wysokość powinna być uzależniona od sytuacji finansowej pracownika.

Świadczenie urlopowe w 2017 roku

Popularnych ,,wczasów pod gruszą’’ nie należy utożsamiać ze świadczeniem urlopowym. Świadczenie urlopowe mogą wypłacać wypłacają pracodawcy zatrudniający według stanu na dzień 1 stycznia danego roku mniej niż 20 pracowników w przeliczeniu na pełne etaty, którzy nie zdecydowali się na założenie zakładowego funduszu świadczeń socjalnych. Pracodawcy posiadający ZFŚS nie wypłacają świadczenia urlopowego - ich miejsce zajmują inne świadczenia m.in. dofinansowanie do wypoczynku ,,pod gruszą''.

Dofinansowanie również dla dzieci pracowników

Pracownik może ubiegać się o dofinansowanie z ZFŚS również dla swoich dzieci bowiem przepisy Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych często skierowane są nie tylko do pracowników, lecz także dla ich rodzin. Ich dużą zaletą bez zwolnienie z opodatkowania podatkiem PIT. Jak stwierdził Dyrektor Izby Skarbowej w interpretacji z dnia 28 kwietnia 2009 roku sygn. IBPBII/1/415-115/09/HK ,, dofinansowanie przyznane do wypoczynku dzieci pracowników do lat 18 organizowanego przez podmiot świadczący usługi wypoczynkowe w ramach prowadzonej działalności gospodarczej korzysta ze zwolnienia z podatku dochodowego od osób fizycznych na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 78 ww. ustawy.’’

Dofinansowanie z ZFŚŚ a ZUS i PIT

Wszystkie świadczenia finansowane z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych, czy to rzeczowe, czy finansowe nie stanowią podstawy wymiaru składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe. Zatem bez względu na to jakie świadczenie socjalne przekazujemy pracownikowi jest ono zwolnione ze składek ZUS.

Inaczej wygląda jednak kwestia podatku dochodowego od osób fizycznych. Dofinansowanie do wypoczynku wypłacane pracownikowi w ramach środków ZFŚS jest świadczeniem pieniężnym stanowiący przychód ze stosunku pracy podlegający opodatkowaniu podatkiem dochodowym. Oznacza to, że pracodawcy są obowiązani uznać takie dofinansowanie za przychód pracownika i pobrać zaliczkę na podatek dochodowy od osób fizycznych.

<< Współczynnik urlopowy w 2017 i 2018 roku >>

Przepisy ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych zakładają jednak pewien wyjątek. Zgodnie z art. 21 ust 1 pkt 67 wartość otrzymanych przez pracownika rzeczowych oraz pieniężnych świadczeń sfinansowanych w całości ze środków zakładowego funduszu świadczeń socjalnych lub funduszy związków zawodowych zwolnione są z podatku do kwoty 380 zł rocznie. Oznacza to zatem, że pracownik może otrzymać świadczenia rzeczowe i pieniężne zwolnione z opodatkowania do łącznej kwoty 380 zł w danym roku podatkowym. Po przekroczeniu wskazanego limitu konieczne będzie odprowadzenie podatku.

Iwona Maczalska VAT.pl