Świadczenie 500+ w 2022 roku. Jakie zmiany od przyszłego roku?

Iwona Maczalska

Rząd przyjął projekt ustawy w sprawie zmian w programie 500+. Oznacza to, że świadczenie 500+ w 2022 roku będzie wypłacane na nowych zasadach. Co się zmieni?

» Aktualnie obowiązująca wysokość zasiłków rodzinnych

Na wczorajszym posiedzeniu rząd przyjął projekt ustawy o zamianie ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci oraz niektórych innych ustaw. W konsekwencji zmienią się zasady wypłaty świadczenia 500+ w 2022 roku. 

Zmiany w 500+ w 2022 roku

Źródło: shutterstock

Świadczenie 500+ będzie wypłacał ZUS

Jedną z pierwszych zmian w przyjętej ustawie, jest zmiana instytucji upoważnionej do realizowania spraw związanych ze świadczeniem 500+. W myśl zmian podmiotem obsługującym świadczenie nie będzie jak dotychczas wójt, burmistrz lub prezydent miasta, lecz Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Zakład będzie nie tylko przyjmował wnioski o przyznanie świadczenia 500+, lecz również będzie przyznawał i wypłacał świadczenia oraz prowadził postępowania w sprawie świadczenia.

Wnioski o 500+ tylko elektronicznie

Kolejną zmianą jest modyfikacja w zakresie składania wniosków o świadczenie 500+. W myśl zmian rodziny nie będą miały już możliwości złożenia papierowego wniosku w siedzibie urzędu, nie będą mogły również samodzielnie wysłać wniosku drogą papierową. Wnioski będzie można składać wyłącznie drogą elektroniczną:

  • Poprzez Platformę Usług Elektronicznych PUE ZUS,
  • Poprzez  system teleinformatyczny banków krajowych oraz spółdzielczych kas oszczędnościowo – kredytowych,
  • Poprzez platformę informacyjno – usługową EMPATIA.

Wypłata świadczenia 500+ wyłącznie na konto bankowe

Wśród przyjętych zmian znajduje się również zmiana sposobu wypłaty świadczenia wychowawczego. Od 2022 roku wypłata świadczenia 500+ będzie możliwa wyłącznie w formie bezgotówkowej. Jak tłumaczą ustawodawcy ,, rozwiązanie proponowane w Ustawie Zmieniającej ma na celu spowodowanie istotnych oszczędności po stronie kosztów związanych z dystrybucją świadczenia. Cel ten ma być osiągnięty poprzez preferowanie form bezgotówkowych przy wypłacaniu świadczenia wychowawczego, przy równoczesnym wyłączeniu innych metod, wiążących się z koniecznością bezpośredniego kontaktu pomiędzy świadczeniobiorcami a pracownikami urzędu lub operatora pocztowego”. Oznacza to, że w myśl zmian wypłata świadczenia w formie gotówkowej nie będzie już możliwa. Rodziny, które aktualnie korzystają z tej formy poboru świadczenia będą mogły skorzystać z bezpłatnego Podstawowego Rachunku Płatniczego, dedykowanego wyłącznie konsumentom, którzy nie mają żadnego innego rachunku płatniczego w złotówkach na terytorium Polski.

Świadczenie 500+ dla rodzin migrujących

Zmienią się również zasady przyznawania świadczenia rodzinom migrującym. W myśl przyjętych zmian świadczenie to przysługiwać będzie w Polsce w pełnej wysokości, niezależnie od ustalenia pierwszeństwa w wypłacie świadczeń w innym kraju. Zdaniem projektodawców ,, zadaniem/celem regulacji zawartych w przepisach prawa wtórnego jest zagwarantowanie, że osoby korzystające ze swobody przemieszczania się nie będą traktowane gorzej niż osoby niekorzystające z tej swobody”.

 

Przyjęte przez rząd zmiany wejdą w życie 1 stycznia 2022 roku. 

ZUS