Subkonto w ZUS. Czy jest możliwość dziedziczenia?

Redakcja PIT.pl

Subkonto to część konta ubezpieczonego. ZUS prowadzi je dla osób, które są członkami otwartych funduszy emerytalnych (OFE), oraz dla osób, które po 31 stycznia 2014 r. nie zdecydowały się na zawarcie umowy z OFE.

Środki na subkoncie podlegają podziałowi w przypadku:

  • rozwodu,
  • unieważnienia małżeństwa,
  • ustania wspólności majątkowej w czasie trwania małżeństwa albo umownego wyłączenia lub ograniczenia wspólności ustawowej,
  • śmierci osoby, dla której prowadzimy subkonto.

Jeśli zatem zaistnieje któraś z powyższych okoliczności, środki z subkonta zostaną przekazane osobom uprawnionym.

Dziedziczenie środków z ZUS

Źródło: shutterstock

Jak wygląda dziedziczenie środków z subkonta po członku OFE, który nie osiągnął wieku emerytalnego (60 lat dla kobiet i 65 lat dla mężczyzn)

Osoba, która przystępowała do OFE, mogła wskazać jedną lub więcej osób, którym będą przysługiwały zgromadzone przez nią środki po jej śmierci.

Gdy ubezpieczony ma subkonto w ZUS i jednocześnie jest członkiem OFE, proces podziału środków rozpoczyna się w otwartym funduszu emerytalnym. 

Po śmierci osoby, która była członkiem OFE, poinformuj fundusz, do którego należała, o jej śmierci i złóż wniosek wraz z wymaganymi dokumentami. OFE podzieli środki zgodnie z dyspozycją członka OFE. 

Następnie, w ciągu 14 dni od dokonania tego podziału, otwarty fundusz emerytalny powinien poinformować nas (ZUS) o osobach, na których rzecz podzielił środki zgromadzone na rachunku w OFE, oraz o ich udziale w tych środkach. 

W ten sam sposób podzielimy środki zapisane na subkoncie. Mamy na to 3 miesiące, od kiedy wpłynie do nas zawiadomienie o podziale środków z OFE.

Jak wygląda dziedziczenie środków z subkonta po członku OFE, który osiągnął wiek emerytalny (60 lat dla kobiet i 65 lat dla mężczyzn)

Wobec osób, którym zostało do emerytury mniej niż 10 lat, stosuje się tzw. suwak bezpieczeństwa. Jest to mechanizm przekazywania środków z OFE do ZUS, który ma chronić przed utratą środków w wyniku nietrafionych inwestycji funduszu. 

Kiedy członek OFE osiągnie wiek emerytalny, wszystkie środki z OFE są już zapisane na jego subkoncie. W takim przypadku OFE nie inicjuje podziału środków. Wobec środków po tej osobie stosujemy taką samą procedurę jak wobec osób, które nie przystąpiły do OFE.

W takim przypadku podział środków następuje, gdy rozwód, unieważnienie małżeństwa, śmierć lub ustanie wspólności majątkowej w czasie trwania małżeństwa albo umowne wyłączenie lub ograniczenie wspólności ustawowej nastąpiły nie później niż w dniu:

  • złożenia wniosku o emeryturę z tytułu osiągnięcia wieku emerytalnego wynoszącego 65 lat [1],
  • nabycia prawa do emerytury w wieku emerytalnym wynoszącym 65 lat [1], jeżeli złożenie takiego wniosku nie jest wymagane, lub
  • osiągnięcia wieku emerytalnego wynoszącego 65 lat [1] przez osoby, które miały ustalone prawo do okresowej emerytury kapitałowej do dnia poprzedzającego osiągnięcie tego wieku.

Jak wygląda dziedziczenie środków z subkonta po osobie, która nie przystąpiła do OFE

Osoba, która nie przystąpiła do OFE, gdy podejmowała pierwszą pracę, z której wynikał obowiązek ubezpieczeń społecznych, dostała od nas wezwanie. Informowaliśmy w nim, że zgodnie z ustawą ma obowiązek złożyć pisemne oświadczenie o stosunkach majątkowych istniejących między nią a jej współmałżonkiem. Zaznaczyliśmy też, że może wskazać osoby uprawnione do otrzymania środków z subkonta po jej śmierci.

Środki dzielimy zgodnie z informacjami ze złożonego przez ubezpieczonego oświadczenia i wskazania, na wniosek osoby uprawnionej do tych środków. Zachęcamy, żeby zrobić to na formularzu USS „Wniosek o transfer/ wypłatę środków z subkonta osoby ubezpieczonej”, który znajdziesz w placówkach ZUS oraz na www.zus.pl.

Najpierw dzielimy środki zgodnie z zakresem, w jakim stanowiły one przedmiot małżeńskiej wspólności majątkowej. Pozostałe środki przekazujemy zgodnie ze wskazaniem ubezpieczonego. Jeśli ubezpieczony nie wskazał osób uprawnionych do dziedziczenia, środki wchodzą w skład spadku.

Przypisy

[1] Jest to wiek emerytalny, o którym mowa w art. 24 ust. 1 ustawy o emeryturach i rentach z FUS (link do Internetowego Systemu Aktów Prawnych)

Źródło: ZUS.pl

ZUS