Stowarzyszenia i fundacje z pełna rachunkowością?

Piotr Szulczewski 30.09.2014 10:00 (aktualizacja: )

Stowarzyszenia i fundacje z pełna rachunkowością?

Z dniem 5 września 2014 r. obowiązywać przestały przepisy pozwalające na stosowanie uproszczeń przez niektóre jednostki niebędące spółkami handlowymi, nieprowadzące działalności gospodarczej. Zmianie uległy zatem przepisy stosowanie w odniesieniu m.in. do stowarzyszeń i fundacji, ale nie tylko.

Rozporządzenie z dnia z dnia 15 listopada 2001 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości dla niektórych jednostek niebędących spółkami handlowymi, nieprowadzących działalności gospodarczej (Dz. U. 2001, nr 137, poz. 1539) dotyczyło podmiotów, które nie prowadząc działalności gospodarczej prowadziły rachunkowość jako:

  • stowarzyszenia,
  • związki zawodowe,
  • organizacje pracodawców,
  • izby gospodarcze,
  • fundacje,
  • organizacje dobroczynności i opieki społecznej,
  • przedstawicielstwa przedsiębiorców zagranicznych.

Z dniem 5 września 2014 r. usunięty został art. 82 pkt 1 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. 2013, poz. 330), który upoważniał do wydania powyższego rozporządzenia. Pośrednio zatem utraciło moc obowiązującą rozporządzenie, które określało uproszczenia w księgach rachunkowych i sprawozdaniach przez powyżej wskazane jednostki.

Pełna rachunkowość stowarzyszeń i fundacji
Źródło: Thinkstock

Jednocześnie jednak w ustawie o rachunkowości wprowadzone zostały uproszczenia dla tzw. jednostek mikro, do których zaliczono również stowarzyszenia, związki zawodowe, organizacje pracodawców, izby gospodarcze, fundacje, przedstawicielstwa przedsiębiorców zagranicznych, w rozumieniu przepisów o swobodzie działalności gospodarczej, społeczno-zawodowe organizacje rolników, organizacje samorządu zawodowego, organizacje samorządu gospodarczego rzemiosła i Polskie Biuro Ubezpieczycieli Komunikacyjnych - jeżeli nie prowadzą działalności gospodarczej.

Zasady uproszczeń - jednostki mikro

 

W związku z powyższym jednostki, które dotychczas stosowały zasady wynikające z rozporządzenia nadal będą rozliczane na uproszczonych zasadach przewidzianych dla jednostek mikro.

Kwalifikowanie podmiotu do jednostek mikro i stosowanie zasad wskazanych w ustawie o rachunkowości ma zastosowanie po raz pierwszy do sprawozdań finansowych sporządzonych za rok obrotowy kończący się po dniu wejścia w życie ustawy nowelizującej (czyli po dniu 5 września 2014 r.).

Piotr Szulczewski,
VAT.pl