Pobierz e-pity 2019

Środki z urzędu pracy na rozpoczęcie firmy: bez podatku PIT, z odliczeniem VAT?

Piotr Szulczewski 20.08.2014 09:00 (aktualizacja: )

20.08 Środki z urzędu pracy na rozpoczęcie firmy: bez podatku PIT, z odliczeniem VAT?

Piotr SzulczewskiMłodzi przedsiębiorcy po otrzymaniu dotacji z urzędu pracy na rozpoczęcie własnej firmy zastanawiają się, czy przyznana im kwota stanie się podstawą naliczenia podatku dochodowego, a także czy odliczą podatek VAT od zakupów finansowanych zgodnie z biznesplanem dotacyjnym.

Nadal główną rolę wśród metod walki z bezrobociem odgrywa bezzwrotna pomoc finansowa na rozpoczęcie własnej firmy. Urząd pracy może przyznać bezrobotnemu jednorazowo środki na podjęcie działalności gospodarczej, w tym na pokrycie kosztów pomocy prawnej, konsultacji i doradztwa związane z podjęciem tej działalności. Jej wysokość wynika z umowy zawartej między bezrobotnym a urzędem, nie może jednak przekroczyć 6-krotnej wysokości przeciętnego wynagrodzenia. Natomiast, gdy działalność jest podejmowana na zasadach określonych dla spółdzielni socjalnych, dotacja ograniczona jest do 4-krotnego przeciętnego wynagrodzenia na jednego członka założyciela spółdzielni oraz 3-krotnego przeciętnego wynagrodzenia na jednego członka przystępującego do spółdzielni socjalnej po jej założeniu.

Zwolnienie z podatku dochodowego dotyczy jednorazowych środków przyznanych bezrobotnemu na podjęcie działalności, o których mowa w art. 46 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (podstawą jest art. 21 ust. 1 pkt 121 ustawy o PIT). Kwota przyznawana celem założenia firmy nie będzie zatem ujmowana w rocznych deklaracjach podatkowych.

Natomiast do kosztów podatkowych nie można zaliczyć wydatków bezpośrednio sfinansowanych z dochodów (przychodów), pochodzących z różnego rodzaju kwot zwolnionych z podatku (23 ust 1 pkt 56 ustawy o PIT). Wśród nich nie wymieniono jednak kwot pochodzących z dotacji z urzędu pracy w związku z rozpoczęciem działalności przez bezrobotnego. Oznacza to, że te wydatki mogą być rozliczane w KPiR i obniżać wartość podstawy opodatkowania.

Kosztów podatkowych nie stanowi natomiast wartość odpisów amortyzacyjnych z tytułu zużycia środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych finansowanych z takiej dotacji. Odpisów nie można zaliczać do kosztów w tej części, która odpowiada wartości początkowej składnika majątku, odliczonej od podstawy opodatkowania podatkiem dochodowym albo zwróconej podatnikowi w jakiejkolwiek formie (por. np. Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu, 2009.04.27, ILPB1/415-165/09-2/AG). Zatem finansowanie w całości zakupu środka trwałego z dotacji powoduje, że całość odpisów nie może być rozliczona w kosztach. W przypadku finansowania zakupu częściowo z dotacji – odpisy jedynie w części mogą stanowić koszty podatkowe.

Jeżeli zatem podatnik nabędzie składniki majątku finansując ich zakup z dotacji i składniki te zaliczy do:

Odliczenie podatku VAT od zakupów finansowanych dotacją z urzędu pracy

Finansowanie zakupów środkami pochodzącymi z dotacji z urzędu pracy nie stanowi przeszkody, by w związku z wykorzystaniem składników majątku dla celów opodatkowanych podatkiem VAT odliczyć podatek zawarty w cenie nabywanych towarów i usług. Podatnik ma zatem możliwość na zasadach ogólnych odliczać podatek i występować o jego zwrot lub przeniesienie na następne okresy rozliczeniowe.

Tym niemniej jednak odliczenie VAT zobowiązuje do zwrotu otrzymanej dotacji w części, w któej zwrot otrzymano. Zgodnie z zasadami wynikającymi z umowy zawartej ze starostą podatnik zobowiązuje się w niej do zwrotu równowartości odliczonego lub zwróconego, zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, podatku naliczonego dotyczącego zakupionych towarów i usług w ramach przyznanego dofinansowania, w terminie:

  • określonym w umowie o dofinansowanie, nie dłuższym jednak niż 90 dni od dnia złożenia przez bezrobotnego, absolwenta CIS lub absolwenta KIS deklaracji podatkowej dotyczącej podatku od towarów i usług, w której wykazano kwotę podatku naliczonego z tego tytułu - w przypadku gdy z deklaracji za dany okres rozliczeniowy wynika kwota podatku podlegająca wpłacie do urzędu skarbowego lub kwota do przeniesienia na następny okres rozliczeniowy,
  • 30 dni od dnia dokonania przez urząd skarbowy zwrotu podatku na rzecz bezrobotnego, absolwenta CIS lub absolwenta KIS - w przypadku gdy z deklaracji podatkowej dotyczącej podatku od towarów i usług, w której wykazano kwotę podatku naliczonego z tego tytułu, za dany okres rozliczeniowy wynika kwota do zwrotu.

Piotr Szulczewski,
VAT.pl