Sprzedaż udziału w garażu z wyłącznym prawem do miejsca postojowego - a roczny PIT-39

Piotr Szulczewski 04.04.2018 11:00 (aktualizacja: )

Nadal problemem pozostaje kwestia rozliczenia przychodów uzyskanych ze sprzedaży udziałów w nieruchomości z wyłącznym prawem do miejsca postojowego. Poglądy fiskusa w tym względzie ewaluują i to na korzyść podatników.

Sprzedaż udziału w garażu z wyłącznym prawem do miejsca postojowego - a roczny PIT-39

Sprzedaż udziału w garażu z wyłącznym prawem do miejsca postojowego - a roczny PIT-39 / YAY foto

Problemu nie ma, gdy sprzedaż dotyczy garażu lub udziału w nieruchomości bez wskazania miejsca, z którego podatnik korzysta w celu parkowania własnego auta. Tego rodzaju przychód pochodzi ze sprzedaży (zbycia) nieruchomości i trafia w rocznym rozliczeniu podatkowym do deklaracji PIT-39.

Gdy jednak w akcie notarialnym wydzielone zostało miejsce postojowe, z którego korzystania pozostali współudziałowcy zrzekli się, wówczas fiskus w części interpretacji podatkowych, widzi przychód z praw majątkowych, a nie ze sprzedaży udziału w nieruchomości. Efektem jest nie tylko wykazywanie przychodu w PIT-36 a nie w PIT-39, ale również brak możliwości wyczekiwania pięciu lat, po których przychód ze sprzedaży nieruchomości nie podlega pod podatek PIT. W przypadku sprzedaży praw majątkowych okres wyczekiwania nie ma znaczenia i nawet po 5 latach licząc od końca roku nabycia należy rozliczyć się z fiskusem i zapłacić należny podatek.

Takie stanowisko reprezentuje m.in. Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy, 5 czerwiec 2016 r. sygn. akt ITPB4/4511-440/16/JG, z 22 listopada 2013 r., nr IPTPB2/415-531/13-7/Kku. W uzasadnieniu przeczytać można m.in.:

Źródłami przychodu są kapitały pieniężne i prawa majątkowe, w tym odpłatne zbycie praw majątkowych innych niż wymienione w pkt 8 lit. a)-c). Prawo majątkowe to w prawie cywilnym prawo podmiotowe pozostające w ścisłym związku z ekonomicznym interesem uprawnionego. Do praw majątkowych zalicza się prawa: rzeczowe (własność, użytkowanie wieczyste oraz ograniczone prawa rzeczowe), obligacyjne (np. najmu, dzierżawy, renta umowna, wierzytelności z tytułu udziału w spółce), na dobrach niematerialnych o charakterze majątkowym (np. prawa autorskie), rodzinne o charakterze majątkowym (np. prawo do alimentów), czy prawa spadkowe. Niektóre z tych praw majątkowych stanowią źródło przychodów w rozumieniu art. 10 ust. 1 pkt 7 lub art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

W rozpatrywanej sprawie przedmiotem umowy sprzedaży jest prawo do wyłącznego korzystania z miejsca postojowego, z którym związany jest udział w nieruchomości, zaliczane do praw majątkowych innych niż wymienione w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a)-c).

Z treści powołanego powyżej art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a)-c) ustawy wynika, że katalog praw majątkowych zawarty w tym przepisie jest katalogiem zamkniętym, co oznacza, że jedynie w enumeratywnie wymienionych przypadkach, gdy następuje odpłatne zbycie ściśle wskazanych w nim praw, uzyskane z tego tytułu przychody podlegają opodatkowaniu na zasadach szczególnych, określonych w art. 30e ustawy o podatku dochodowym, tj. z zastosowaniem 19% podatku dochodowego. Powyższy katalog nie zawiera prawa do miejsca postojowego.

PIT-39 czy PIT-36 dla przychodu z miejsca postojowego

Podatnicy powinni ustalić przede wszystkim, czy przychód pochodzi z tytułu zbycia udziału w nieruchomości czy też z prawa do miejsca postojowego. Umowa sporządzana w formie aktu notarialnego dotyczy sprzedaży nieruchomości, a nie prawa, które jest jedynie związane z udziałem w nieruchomości.

W efekcie również organy podatkowe prezentują obecnie coraz częściej liberalniejsze stanowisko. Przykładowo Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w interpretacji z 12.03.2018 r. sygn. akt 0115-KDIT2-3.4011.56.2018.1.AW wskazał na możliwość zakwalifikowania przychodu ze sprzedawanego udziału do źródła „nieruchomości i prawa z nimi związane”. W efekcie coraz częściej można uznać, że organy skarbowe będą akceptowały możliwość rozliczenia sprzedaży poprzez PIT-39.

Zaprezentowane podejście oznacza również prawo podatników do korzystania w związku ze sprzedażą – z ulgi mieszkaniowej, którą również – przy korzystnym podejściu organów podatkowych - mają możliwość wykazać w PIT-39.

Piotr Szulczewski, PIT.pl