Sprzedaż odziedziczonej po małżonku nieruchomości bez podatku PIT

Piotr Szulczewski 22.05.2015 09:00 (aktualizacja: )

Dziedziczenie udziału w nieruchomości, której było się współwłaścicielem pozwala na jej sprzedaż bez podatku nawet przed upływem 5 lat od dnia rozliczenia otrzymanego spadku. Taki wniosek wynika przynajmniej z wyroków sądów administracyjnych stosunku do majątku dziedziczonego po małżonku.

Dziedziczenie majątku oraz jego sprzedaż stanowią dwa osobne zdarzenia, które powodują niezależne od siebie konsekwencje podatkowe. W związku z tym sprzedaż odziedziczonego majątku może zostać opodatkowana podatkiem dochodowym od osób fizycznych od uzyskanego z tego tytułu przychodu. W przypadku sprzedaży odbywającej się po 5 latach licząc od końca roku nabycia lub wybudowania nieruchomości, podatek PIT nie występuje. Problem w tym, że dziedziczenie stanowi formę przeniesienia własności, a tym samym termin 5 lat co do zasady będzie biegł od daty dziedziczenia. Jak wskazał WSA w Bydgoszczy w wyroku z 6 maja 2015 r., sygn. akt I Sa/Bd 228/15, w przypadku małżonków między którymi istnieje ustrój wspólności majątkowej małżeńskiej, termin ten liczy się od daty wspólnego nabycia, a nie od daty dziedziczenia udziału w nieruchomości.

Sprzedaż odziedziczonej nieruchomości a podatek PIT
Źródło: EastNews

Powyższe orzeczenie jest kolejnym, które ugruntowuje pozycję podatnika w sporach z organami skarbowymi. Poprzednio, np. Wojewódzki Sąd Administracyjny w wyroku z 18 grudnia 2013 r., sygn. akt III Sa/Wa 1177/13 wskazał, że termin 5 lat, po którym sprzedaż nabytej lub wybudowanej nieruchomości nie podlega opodatkowaniu podatkiem PIT, liczony jest od końca roku nabycia lub wybudowania. Z uwagi na wspólność majątkową, jaka panuje między małżonkami, nie można co do zasady wyodrębnić udziałów, które małżonkowie posiadali w chwili nabycia mieszkania w małżeństwie. W związku z tym nie można też przyjąć, że pięcioletni termin uprawniający do niepłacenia podatku od sprzedaży tej nieruchomości biegnie od daty nabycia nieruchomości (udziałów w niej) w drodze spadku.

Udział w współwłasności łącznej to co innego niż dziedziczenie udziału w cudzym majątku Inaczej sytuacja przedstawia się w przypadku dziedziczenia majątku, który nie stanowił wspólności majątkowej łącznej. Dotyczyć to będzie zatem udziałów w nieruchomości, która pozostaje majątkiem odrębnym małżonka. Tak samo będzie w przypadku dziedziczenia majątku objętego współwłasnością w częściach ułamkowych między innymi spadkodawcami i spadkobiercami. Sytuacja taka może mieć miejsce np. przy dziedziczeniu między rodzicami a dziećmi czy między rodzeństwem. Majątek taki przed śmiercią jednego ze współwłaścicieli nie stanowi co do zasady współwłasności łącznej, lecz może on przynależeć w częściach ułamkowych poszczególnym osobom (współwłasność w częściach ułamkowych). W takim przypadku nabycie udziału następuje z chwilą śmierci, a w konsekwencji termin 5 lat liczyć należy od dnia nabycia udziału w związku ze śmiercią, a nie w związku z wcześniejszym objęciem prawa do własnego udziału we współwłasności tej nieruchomości.

Piotr Szulczewski,
PIT.pl