Sprzedajesz udziały w spółce? Złóż PIT-38

Piotr Szulczewski 04.02.2016 09:00 (aktualizacja: )

Deklarację PIT-38 składają nie tylko Ci podatnicy podatku dochodowego od osób fizycznych, którzy otrzymali od domu maklerskiego informację PIT-8C. Również podatnicy, którzy w 2015 r. samodzielnie sprzedali udziały w spółkach z o.o. akcyjnych czy komandytowo-akcyjnych. Druk PIT-38 nie będzie natomiast potrzebny w stosunku do przekształceń spółki w inną czy też do rozliczenia wystąpienia ze spółek osobowych: cywilnej, jawnej, partnerskiej czy komandytowej.

Sprzedajesz udziały w spółce? Złóż PIT-38

Źródło: FORUM

Podatnicy na koniec kwietnia roku następującego po danym roku kalendarzowym mają obowiązek rozliczyć przychody z tytułu:

  • odpłatnego zbycia udziałów (akcji) czy też
  • z tytułu objęcia udziałów (akcji) za wkład niepieniężny w postaci innej niż przedsiębiorstwo lub jego zorganizowana część.

Jeżeli wkładem do podmiotu były pieniądze lub przedsiębiorstwo lub zorganizowana cześć przedsiębiorstwa, w roku objęcia udziałów nie trzeba składać PIT-38. Obowiązek powstanie natomiast przy zbyciu tych udziałów.

Obecnie zarówno sprzedaż udziałów na rzecz spółki, pozostałych wspólników, udziałowców czy akcjonariuszy, jak i sprzedaż na rzecz osoby trzeciej, czy też wymiana na udziały (akcje) innej spółki powodować będzie obowiązek zapłaty podatku dochodowego przez sprzedającego.

Obowiązek rozliczenia podatku od przychodów ze zbycia udziałów (akcji) dotyczy również tych podatników, którzy zbyli je na rzecz spółki celem umorzenia. Obecnie nie obowiązuje już zasada, w myśl której przychód taki traktowany był jako przychód z udziałów w zysku osoby prawnej.

Czas na zapłatę podatku do 30 kwietnia bez zaliczek na podatek

Rozliczenie przychodów ze zbycia udziałów lub akcji w obrocie pozagiełdowym ciąży na zbywcy. W efekcie nabywca nie na konieczności przesyłać mu PIT-8C, w którym wykazywane byłyby kwoty należne na rzecz organów skarbowych. Zbywca musi zatem do 30 kwietnia zapłacić należny podatek i złożyć deklarację podatkową z tym związaną. Nie ma natomiast konieczności opłacać zaliczek na podatek w trakcie roku. W efekcie sprzedaż udziałów prowadzoną na początku roku, np. w styczniu, rozliczyć należy, a podatek zapłacić – nie później niż do 30 kwietnia roku następnego.

Wypełniając PIT-38, podatnik pamiętać powinien o możliwości rozliczania kosztów uzyskania przychodów, zarówno na dzień objęcia udziałów (akcji), jak i na dzień ich zbycia. W obu przypadkach szczególnie istotne jest określenie kosztów przy wkładach pieniężnych – za koszty podatkowe nie uznaje się bowiem wydatków na objęcie lub nabycie udziałów albo wkładów w spółdzielni, udziałów (akcji) oraz papierów wartościowych, a także wydatków na nabycie tytułów uczestnictwa w funduszach kapitałowych; wydatki takie są jednak kosztem uzyskania przychodu z odpłatnego zbycia tych udziałów (akcji) oraz papierów wartościowych, w tym z tytułu wykupu przez emitenta papierów wartościowych, a także z odkupienia albo umorzenia tytułów uczestnictwa w funduszach kapitałowych. Do kosztów podatkowych zaliczyć można również koszty poszukiwania inwestora czy koszty obsługi samej transakcji sprzedaży udziałów (akcji) czy koszt usług doradczych związanych ze zbyciem – por. interpretacja Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach, sygn. akt IBPBII/2/415-52/08/MM z dnia 5 lutego 2009 r., czy Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z 25 października 2013 r., sygn. akt IPPB1/415-917/13-2/KS.

Piotr Szulczewski, PIT.pl