Pobierz e-pity 2019

Skoryguj koszty z faktur niezapłaconych przed zamknięciem roku

Piotr Szulczewski 03.12.2014 09:00 (aktualizacja: )

Skoryguj koszty z faktur niezapłaconych przed zamknięciem roku

Listopadowe i grudniowe rozliczenia faktur nieopłaconych do końca roku mogą zmuszać do dokonania korekt wcześniej rozliczanych kosztów podatkowych. Jest to etap szczególnie istotny przed zamknięciem roku podatkowego – płatności dotyczące wydatków z 2014 r. wpłyną bowiem na rozliczenia roku 2015.

Zwłoka w płatnościach z tytułu wykonanych usług i otrzymanych towarów może nieść za sobą szereg negatywnych konsekwencji, w tym również skutków podatkowych. Podstawowym jest obowiązek skorygowania rozliczonych wcześniej kosztów uzyskania przychodów z tytułu niezrealizowanej jeszcze płatności.

Korekta kosztów 2014
Źródło: Thinkstock

Podatnik nie ma obowiązku rozliczać w kosztach wyłącznie transakcji opłaconych. Koszty podatkowe rozlicza się bowiem nie tyle w dacie faktycznej zapłata, co w terminie wystawienia dokumentu, stanowiącego podstawę rozliczenia kosztu lub też data ujęcia wydatku w księgach rachunkowych. Do typowych sytuacji należy przypadek, w których mimo braku zapłaty wydatek figuruje już w kosztach podatkowych przedsiębiorstwa. W przypadku braku płatności z tego tytułu dojść musi do korekty kosztów. W przypadku zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów kwoty wynikającej z faktury (rachunku), a jeżeli nie istniał obowiązek wystawienia faktury (rachunku) - kwoty wynikającej z umowy albo innego dokumentu, i nieuregulowania tej kwoty w terminie 30 dni od daty upływu terminu płatności, podatnik jest obowiązany do zmniejszenia kosztów uzyskania przychodów o kwotę wynikającą z tych dokumentów. Zmniejszenia dokonuje się w miesiącu, w którym upływa termin 30 dni od daty upływu terminu płatności.

Sytuacja szczególna ma miejsce w sytuacji, gdy termin płatności jest dłuższy niż 60 dni. Zmniejszenia kosztów uzyskania przychodów o kwotę nieopłaconą dokonuje się wówczas z upływem 90 dni od daty zaliczenia tej kwoty do kosztów uzyskania przychodów, o ile nie została ona uregulowana w tym terminie. W tym przypadku zmniejszenia dokonuje się w miesiącu, w którym upływa 90 dni od daty zaliczenia kwoty do kosztów uzyskania przychodów.

Przykład

Podatnik 15 listopada 2014 r. wykonał usługę z terminem płatności 14 dni – 29 listopada. Nabywca usługi uregulował płatność 15 stycznia 2015. Korekta kosztów przeprowadzana powinna być w miesiącu grudniu oraz odpowiednio rozliczona jako koszt w styczniu 2015 r.

Podatnik 18 listopada 2014 r. wykonał usług z terminem płatności 14 dni – 2 grudnia. Nabywca usługi uregulował płatność 15 stycznia 2015 r. korekta w praktyce nie wystąpi – płatność nastąpiła bowiem w tym samym okresie, w którym dokonano zapłaty (zabieg może, choć nie musi mieć formy odpowiednich księgowań kwoty w kosztach i przychodach tego samego okresu, nie wpłynie on natomiast na zaliczki na podatek).

Płatność dokonana w miesiącu, w którym upływa termin dokonania korekty, ale po upływie tego terminu, nie zmusza co do zasady nawet do dokonywania podanej w przykładzie operacji technicznej korekty. Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi w interpretacji z 3 września 2013 r., sygn. akt IPTPB1/415-379/13-2/MD wskazał, że skoro 30 dniowy termin płatności upłynął w danym miesiącu i zobowiązanie zostało uregulowane również w tym samym miesiącu, w którym należałoby dokonać zmniejszenia kosztów uzyskania przychodów, to podatnik nie będzie miał obowiązku korygowania kosztów.

 

Spis z natury pomniejszony w 2014 r.

Wartość spisu z natury na koniec roku pomniejsza się o kwotę, o którą podatnik zmniejszył koszty uzyskania przychodów (zwiększył przychody w związku z brakiem kosztów) jeżeli zmniejszenie kosztów (zwiększenie przychodów) związane było z zaliczeniem do kosztów uzyskania przychodów wydatków dotyczących towarów handlowych, materiałów (surowców) podstawowych i pomocniczych, półwyrobów, produkcji w toku, wyrobów gotowych, braków i odpadów, objętych tym spisem.

Jeżeli natomiast koszty te zostaną zmniejszone dopiero w roku 2015, to spis z natury pozostaje wyceniony oraz rozliczony zgodnie z pierwotnie przyjętymi założeniami (z uwzględnieniem wydatku pierwotnie ujętego w kosztach uzyskania przychodów).

Piotr Szulczewski,
VAT.pl