Składki zdrowotne rolników obniżą ich roczny PIT

Piotr Szulczewski 10.11.2017 10:00 (aktualizacja: )

Do tej pory rolnicy nie mogli odliczać od podatku dochodowego od osób fizycznych składek opłacanych na KRUS z tytułu ubezpieczenia rolniczego. Sytuacja jednak ulega zmianie w 2017 r., a rolnicy mogą płacić niższy podatek za 2017 r.

Składki zdrowotne rolników obniżą ich roczny PIT

Składki zdrowotne rolników obniżą ich roczny PIT / YAY foto

Problem z odliczaniem składek rolniczych wynika z brzmienia ustawy o PIT. Zgodnie z art. 27b tej ustawy, odliczeniu od podatku ulegały i nadal w 2017 r. ulegają wyłącznie opłacone składki na ubezpieczenie zdrowotne, o których mowa w ustawie z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U. z 2016 r. poz. 1793, 1807, 1860 i 1948). W poprzednim roku ubezpieczenie zdrowotne rolników wynikało z ustawy z dnia 13 stycznia 2012 r. o składkach na ubezpieczenie zdrowotne rolników za lata 2012-2016 (Dz. U. z 2012 r. poz. 123 z późn.zm.).

<< Ubezpieczenie rolników (KRUS) >>

Natomiast od dnia 1 stycznia 2017 r. sposób i tryb ustalania wymiaru składek na ubezpieczenie zdrowotne dla wyżej wymienionych rolników uregulowane są już przepisami ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r., poz.1793 ze zm.). W efekcie nie ma prawnych przeszkód, by składki rolnicze na ubezpieczenie zdrowotne nie mogły zostać w 2017 r. odliczane od podatku dochodowego opłacanego przez rolników z wszelkich tytułów opodatkowanych według skali podatkowej, ale także – na tej samej zasadzie – od zryczałtowanego podatku od przychodów ewidencjonowanych.

Z pewnością rolnicy powinni więc starać się wykorzystać zmianę przepisów, których nowe brzmienie może być poparte indywidualnymi interpretacjami podatku w ich sprawie.

Ile składki zdrowotnej płaci rolnik?

Składka na ubezpieczenie zdrowotne rolników lub ich domowników co do zasady za każdą osobę podlegającą ubezpieczeniu wynosi 1 zł za każdy pełny hektar przeliczeniowy użytków rolnych w gospodarstwie rolnym, przyjęty dla celów ustalenia wymiaru składek na ubezpieczenie społeczne rolników. Odliczeniu od podatku podlegać może jednak wyłącznie składka w gospodarstwach od 6 ha – czyli składka zapłacona przez rolnika. Składkę w gospodarstwach rolnych o powierzchni od 6 hektarów przeliczeniowych użytków rolnych, przyjętych dla celów ustalenia wymiaru składek na ubezpieczenie społeczne rolników opłaca rolnik. W mniejszych gospodarstwach obowiązek ten spełnia skarb państwa, więc nie ma podstawy do odliczania składki.

Natomiast rolnik prowadzący działalność w zakresie działów specjalnych opłaca składki na ubezpieczenie zdrowotne od deklarowanej podstawy wymiaru składki odpowiadającej:

  • dochodowi ustalonemu dla opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych, w kwocie nie niższej jednak niż kwota odpowiadająca wysokości minimalnego wynagrodzenia;
  • minimalnemu wynagrodzeniu, w przypadku prowadzenia działalności niepodlegającej opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych.

Odpowiednio podstawę wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne domowników rolników prowadzących działalność wyłącznie w zakresie działów specjalnych stanowi kwota 33,4% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw w czwartym kwartale roku poprzedniego, włącznie z wypłatami z zysku.

Piotr Szulczewski, PIT.pl

Powyższe stanowisko potwierdza również doktor Krzysztof Biernacki z kancelarii Inituim (www.initium.pl):

Przepisy ustawy o PIT w art. 27b wskazują na możliwość odliczenia składki na ubezpieczenie zdrowotne od podatku, nie różnicując przy tym, z jakich tytułów (źródeł) ten podatek został obliczony. Należy pamiętać, że przyjęta przez ustawodawcę metoda cedularna w podatku PIT narzuca konieczność łączenia dochodu z różnych źródeł, który następnie jest podstawą do obliczenia podatku. Brak jest zatem podstaw, aby różnicować kwotę podatku w zależności od źródła, jeżeli nie czyni tego sam ustawodawca. Jedyne źródło, które w treści art. 27b zostało wyodrębnione jako źródło podatku, to dochody uzyskiwane z działalności opodatkowanej stawką 19%. Nie ma to jednak znaczenia przy odliczeniu składki zdrowotnej przez rolników. Należy w tym miejscu wskazać, że nowelizacja art. 80 ustawy o świadczeniach z opieki zdrowotnej w sposób jednoznaczny określiła zasady podlegania obowiązkowym ubezpieczeniom zdrowotnym przez rolników, ich domowników oraz członków rodzin. Odwołanie się w przepisach o PIT do tej ustawy uzasadnia możliwości odliczenia takiej składki. Ewentualne wątpliwości w tym zakresie należy rozstrzygać na korzyść podatnika, o czym wprost mówi treść art. 2a Ordynacji podatkowej. Są to bowiem wątpliwości co do treści przepisów prawa podatkowego, a nie stanu faktycznego. A do takich wątpliwości stosuje się powołany przepis Ordynacji.