Pobierz e-pity 2020

Sezonowa działalność gospodarcza to także obowiązki podatkowe

14.07.2016 09:00 (aktualizacja: )

Lato to czas kiedy nad morzem, w górach lub nad jeziorem otwierana jest sezonowa działalność gospodarcza. To mogą być nie tylko usługi typu wynajem pokoi, usługi gastronomiczne, czy sprzedaż pamiątek, ale również wynajem leżaków, hotele dla psów i wiele innych. Czy sezonowa działalność gospodarcza wymaga rejestracji i jak rozliczyć się z urzędem skarbowym - to częste pytania związane z takim biznesem.

Praca sezonowa a podatek PIT

Źródło: YAY foto

Prowadzenie działalności sezonowej nie zwalnia z obowiązków podatkowych. Przedsiębiorca działający tylko przez część roku ma takie same prawa i obowiązki jak podatnik, który prowadzi firmę przez cały rok.

Rejestracja działalności

Przed rozpoczęciem sezonowej działalności należy sprawdzić, czy będzie ona spełniała warunki określone w Ustawie o swobodzie działalności gospodarczej. Zgodnie z tymi przepisami konieczne jest zarejestrowanie działalności w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), w której dokonują wpisów wszystkie jednoosobowe przedsiębiorstwa czy spółki cywilne osób fizycznych. Jeżeli więc działalność:

ma charakter zarobkowy,

jest działalnością wytwórczą, budowlaną, handlową, usługową lub zawodową,

jest wykonywana w sposób zorganizowany i ciągły,

to trzeba ją zarejestrować. Co ważne, sezonowość takiego biznesu nie zwalnia z tego obowiązku.

Ważne jest również sprawdzenie, czy rodzaj prowadzonej działalności nie wymaga spełnienia dodatkowych obowiązków formalnych, jak np. uzyskanie koncesji na sprzedaż alkoholu.

Wybór formy opodatkowania

Podobnie jak w przypadku każdej działalności gospodarczej, przedsiębiorcy prowadzący działalność sezonową zobowiązani są odprowadzać podatek dochodowy. Podejmując działalność podatnicy muszą więc wybrać formę opodatkowania. W tym zakresie mamy do wyboru: skalę PIT, podatek liniowy, ryczałt i kartę podatkową. To jaką formę wybierzemy uzależnione jest od kilku czynników. np. rodzaju działalności, wysokości dochodu, który możemy osiągnąć z jej prowadzenia, uwzględniania kosztów uzyskania przychodu, zatrudniania pracowników, rozliczania się wspólnie z małżonkiem, dokonywania odpisów amortyzacyjnych.

Działalność sezonowa a podatek dochodowy

Najprostsza forma, czyli karta podatkowa zwalnia z obowiązku prowadzenia ksiąg, składania deklaracji, wpłacania zaliczek na podatek dochodowy. Jednak nie wszystkie rodzaje możliwych aktywności sezonowych są objęte kartą podatkową. Ponadto nie można uwzględnić kosztów uzyskania przychodów, rozliczać się wspólnie z małżonkiem. Rozliczenie tzw. ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych to forma opodatkowana, w której decydującą rolę odgrywa przychód. Zryczałtowany podatek dochodowy może być korzystną formą rozliczeń dla wielu przedsiębiorców, którzy prowadzą działalność na niewielką skalę lub dopiero planują jej rozpoczęcie. Podatnik, który wybierze taką formę rozliczenia nie ma obowiązku prowadzenia ksiąg, ale też nie rozlicza kosztów uzyskania, w konsekwencji czego stawka ryczałtu stosowana jest bezpośrednio do tego, co zarobi. Najważniejszymi zaletami tego rozwiązania są uproszczony charakter i niezbyt wysokie stawki. Ryczałtowcy do wyboru mają stawkę: 3,0%, 5,5%, 8,5%, 17%, 20%. Jej wysokość uzależniona jest od tego, jakiego rodzaju towary sprzedają lub jakiego rodzaju usługi świadczą. Rozliczenie według skali, gdzie stawki uzależnione od dochodu i wynoszą 18 proc. i 32 proc. oraz podatek liniowy z jedną stawką – 19 proc. podatnik może zastosować do wszystkich rodzajów sezonowej działalności. Obie formy opodatkowania pozwalają uwzględniać koszty uzyskania przychodu. Ich stosowanie wiąże się z obowiązkiem prowadzenia ewidencji, wpłacania zaliczek, składania deklaracji. Przy podatku liniowym tracimy prawo do odliczenia ulg i rozliczeń z małżonkiem.

Działalność sezonowa a obowiązek rozliczania VAT

Podatnicy prowadzący sezonową działalność gospodarczą muszą również rozliczać podatek VAT i składać deklaracje VAT. Warto jednak zwrócić uwagę, że z VAT zwolniona jest sprzedaż, która nie przekroczyła łącznie w poprzednim roku podatkowym 150 000 zł. Zwolnienie to traci moc począwszy od czynności, którą przekroczono tę kwotę. Ze zwolnienia można też zrezygnować, informując o tym właściwego naczelnika urzędu skarbowego. Limit obrotu uprawniający do zwolnienia z podatku od towarów i usług w przypadku rozpoczęcia wykonywania czynności opodatkowanych w trakcie roku podatkowego liczony jest w proporcji do okresu prowadzonej sprzedaży.

Działalność sezonowa a kasa fiskalna

Prowadzenie sprzedaży sezonowej nie zwalnia z obowiązku ewidencjonowania obrotów na kasie fiskalnej. Po przekroczeniu określonego limitu zwolnienia nawet w przypadku gdy przedsiębiorca prowadzi sprzedaż jedynie przez kilka miesięcy w roku powinien dokonywać rejestracji na kasie fiskalnej.

Limit sprzedaży, po przekroczeniu którego przedsiębiorcy mają obowiązek dokonywać rejestracji sprzedaży na kasie wynosi 20.000zł. Do limitu wlicza się jedynie sprzedaż na rzecz osób fizycznych nie prowadzących działalności i rolników ryczałtowych. Osoby rozpoczynające działalność w trakcie roku podatkowego powinny zwrócić uwagę, że limit w ich przypadku jest liczony proporcjonalnie do okresu na jaki przypada prowadzenie działalności. Należy jednak na bieżąco kontrolować wielkość sprzedaży. Po przekroczeniu limitu w trakcie roku przedsiębiorca ma czas do dwóch miesięcy na zakup i instalację kasy licząc od miesiąca następującego po tym, w którym przekroczono limit zwolnienia. Nie zawsze będzie to więc 20.000 zł.

Prowadzący od wielu lat sprzedaż sezonową muszą wziąć pod uwagę wielkość obrotu obejmującego sprzedaż na rzecz osób fizycznych i rolników ryczałtowych w poprzednim roku. Jeżeli bowiem już w ubiegłym roku został przekroczony limit 20.000 zł odwieszając działalność na rozpoczynający się sezon przedsiębiorca obowiązkowo powinien już pierwszą sprzedaż po odwieszeniu zaewidencjonować na kasie fiskalnej.

W przypadku podatników dokonujących sprzedaży towarów lub usług, które obowiązkowo muszą zostać zewidencjonowane na kasie fiskalnej już pierwsza transakcja na rzecz osób prywatnych powinna zostać nabita na kasę. Natomiast podatnicy korzystający ze zwolnienia ze względu na limit obrotów 20 000 zł mogą rozpocząć ewidencjonowanie przy użyciu kas po upływie 2 miesięcy następujących po miesiącu, w którym przekroczyli limit zwolnienia.

Zawieszenie działalności a podatki

Jeżeli przedsiębiorca zdecyduje się na zawieszenie działalności gospodarczej poza sezonem to w tym okresie nie musi wpłacać zaliczek na podatek dochodowy, a jego jedynym obowiązkiem w tym zakresie jest złożenie deklaracji rocznej.

Podatnicy nie mają również obowiązku składania deklaracji VAT, za okresy rozliczeniowe, których to zawieszenie dotyczy. Zwolnienie to nie dotyczy jednak wszystkich przedsiębiorców. Wyjątek od tej zasady dotyczy np. podatników dokonujących wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów.

Pamiętać trzeba, że z możliwości zawieszenia działalność mogą skorzystać jedynie przedsiębiorcy niezatrudniający pracowników, a dopuszczalny okres zawieszenia wynosi od 1 do 24 miesięcy. Przez przedsiębiorcę niezatrudniającego pracowników należy rozumieć przedsiębiorcę, który nie nawiązał stosunku pracy z pracownikami w rozumieniu kodeksu pracy. Ponadto wspólnik spółki cywilnej nie może zawiesić swojej działalności, jeżeli jednocześnie nie zawieszą jej wszyscy pozostali wspólnicy spółki.

Warto również pamiętać, że w okresie zawieszenia działalności przedsiębiorca nie może wykonywać czynności wchodzących w zakres prowadzonego przedsiębiorstwa ma jednak prawo np. do przyjmowania należności, regulowania zobowiązań, które powstały przed datą zawieszenia działalności, czy też uczestniczyć w postępowaniach podatkowych związanych z działalnością wykonywaną przed zawieszeniem.

Małgorzata Brzoza

Rzecznik Prasowy

Izba Skarbowa w Szczecinie