Samotny ojciec dziecka z prawem do urlopu macierzyńskiego i zasiłku macierzyńskiego

Iwona Maczalska 22.05.2015 09:00 (aktualizacja: )

Samotny ojciec dziecka z prawem do urlopu macierzyńskiego i zasiłku macierzyńskiego

Sejm przyjął zapowiadane zmiany w zakresie prawa do korzystania z urlopów związanych z macierzyństwem przez samotnych ojców. Zmiany czekają na podpis prezydenta.

Na ostatnim posiedzeniu Sejm przyjął większością głosów rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa oraz niektórych innych ustaw – zmieniającą m.in. zasady korzystania z urlopów macierzyńskich oraz ubiegania się o wypłatę zasiłku macierzyńskiego przez samotnych ojców.

Zasiłek macierzyński dla ubezpieczonego ojca dziecka

W myśl aktualnie obowiązujących przepisów ojciec dziecka może skorzystać z urlopu macierzyńskiego i rodzicielskiego, tylko w przypadku gdy sam jest ubezpieczony oraz gdy matka jest do niego uprawniona i wykorzysta pierwsze 14 tygodni zarezerwowanego wyłącznie dla niej urlopu. W innym przypadku ojciec, nawet jeśli pracował oraz opłacał składki, nie może z niego skorzystać.

Zasiłek macierzyński i urlop macierzyński dla samotnego ojca
Źródło: EastNews

Przyjęta przez Sejm ustawa umożliwia skorzystanie z zasiłku macierzyńskiego przez ubezpieczonego ojca dziecka lub ubezpieczonego członka rodziny w przypadku:

  • śmierci matki dziecka,
  • porzucenia dziecka przez matkę.

Zasiłek w tych przypadkach będzie przysługiwał przez okres odpowiadający okresowi, który pozostał od dnia zgonu matki albo porzucenia przez nią dziecka – do końca okresu odpowiadającego okresowi urlopu macierzyńskiego, dodatkowego urlopu macierzyńskiego, czy urlopu rodzicielskiego - jeżeli przerwą zatrudnienie lub inną działalność zarobkową w celu sprawowania osobistej opieki nad dzieckiem.

W ustawie pojawił się również nowy zapis mówiący, że ,, w przypadku gdy matka dziecka legitymuje się orzeczeniem o niezdolności do samodzielnej egzystencji i stan jej zdrowia uniemożliwia jej sprawowanie osobistej opieki nad dzieckiem, zasiłek macierzyński przysługuje ubezpieczonemu-ojcu dziecka albo innemu ubezpieczonemu członkowi najbliższej rodziny przez okres ustalony przepisami Kodeksu pracy jako okres urlopu macierzyńskiego, okres dodatkowego urlopu macierzyńskiego oraz okres urlopu rodzicielskiego, jeżeli przerwą zatrudnienie lub inną pracę zarobkową w celu sprawowania osobistej opieki nad dzieckiem.

W przypadku gdy niezdolność do samodzielnej egzystencji matki powstanie po urodzeniu dziecka, zasiłek macierzyński przysługuje przez okres odpowiadający okresowi, który pozostał od dnia ustalonego jako dzień powstania niezdolności do samodzielnej egzystencji do końca okresu odpowiadającego okresowi urlopu macierzyńskiego, dodatkowego urlopu macierzyńskiego lub urlopu rodzicielskiego.”

Urlop macierzyński dla samotnego ojca dziecka

Nowe przepisy regulują również zasady korzystania z urlopu macierzyńskiego przez samotnego ojca. W myśl zmian w przypadku zgonu pracownicy – matki bądź też porzucenia przez nią dziecka w czasie urlopu macierzyńskiego, pracownikowi – ojcu wychowującemu dziecko przysługuje prawo do wykorzystania niewykorzystanej przez matkę części tego urlopu macierzyńskiego.

Co więcej matka posiadająca orzeczenie o niezdolności do samodzielnej egzystencji oraz której stan zdrowia nie pozwala na sprawowanie osobistej opieki nad dzieckiem ma prawo do zrezygnowania z reszty urlopu na rzecz ojca dziecka - po uprzednim wykorzystaniu co najmniej 8 tygodni tego urlopu. Reszta niewykorzystanego urlopu może być wykorzystana przez ojca dziecka, na jego pisemny wniosek.

W przypadku zgonu matki dziecka, która nie była pracownicą, bądź też w przypadku porzucenia przez nią dziecka lub posiadania przez matkę orzeczenia o niezdolności do samodzielnej egzystencji oraz gdy jej stan zdrowia nie pozwala na sprawowanie osobistej opieki nad dzieckiem – pracownikowi (ojcu) przysługuje prawo do wykorzystania urlopu macierzyńskiego, dodatkowego urlopu macierzyńskiego lub urlopu rodzicielskiego – na warunkach i w okresie w którym matka dziecka mogłaby z tych urlopów korzystać będąc pracownicą.

Przyjęta przez Sejm ustawa o zmianie ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa oraz niektórych innych ustaw czeka została przekazana do Marszałka Senatu oraz Prezydenta.

Iwona Maczalska,
VAT.pl