Rzemieślnicze kwalifikacje zawodowe od 1 października w CEIDG

Ewelina Czechowicz

Od 1 października w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej  istnieje możliwość dodania rzemieślniczych kwalifikacji zawodowych.

Świadectwa czeladnicze i dyplomy mistrzowskie w CEIDG

Jak podaje Związek Rzemiosła Polskiego we współpracy z Departamentem Małych i Średnich Przedsiębiorstw zakończył się projekt, dzięki któremu w systemie CEIDG będą dodawane uprawnienia rzemieślnicze. W Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności pojawią się obligatoryjnie informacje o otrzymanym świadectwie czeladniczym lub dyplomie mistrzowskim, osób które je uzyskały przed 1 października 2020 r. Przedsiębiorcy którzy uprawniania do tytułu zawodowego otrzymali przed 1 października 2020 r. muszą wystąpić z wnioskiem o wpis w CEIDG

Co trzeba zrobić by informacje o dyplomie mistrza lub świadectwo czeladnika znalazło się w CEIDG?

Rzemieślnicze kwalifikacje zawodowe od 1 października w CEIDG

Źródło: shutterstock

Tryb postępowania zależy od daty uzyskania uprawnień.

Przedsiębiorcy, którzy przystępują do egzaminu mistrzowskiego lub czeladniczego po 1 października 2020 r. mają obowiązek zawarcia we wniosku o dopuszczenie do egzaminu informacji o posiadaniu wpisu w CEIDG.

Na tej podstawie izba rzemieślnicza dokona w terminie 14 dni od dnia uzyskania dyplomu mistrza lub świadectwa czeladniczego wpisu o posiadanych kwalifikacjach w CEIDG.

Ci przedsiębiorcy, którzy otrzymali kwalifikacje zawodowe przed 1 października br. muszą zwrócić się do Izby Rzemieślniczej z wnioskiem o zamieszczenie w CEIDG posiadanych już kwalifikacji zawodowych.

Jakie dodatkowe dane znajdą się w CEIDG?

W formularzu danych o przedsiębiorcy zostaną umieszczone takie dane, jak:

  • data egzaminu (data wystawienia dyplomu lub świadectwa),
  • nazwa Izby Rzemieślniczej, która wydała dyplom lub świadectwo,
  • tytuł zawodowy: mistrz lub czeladnik,
  • nazwa zawodu,
  • symbol cyfrowy zawodu,
  • data cofnięcia kwalifikacji zawodowych.

Wniosek o wpis można znaleźć na stronie internetowej Związku Rzemiosła Polskiego:

https://zrp.pl/wp-content/uploads/2020/10/Wniosek-o-wpis-kwalifikacji-zawodowych-do-Centralnej-Ewidencji-i-Informacji-o-Dzia%C5%82alno%C5%9Bci-Gospodarczej-wersja-bez-logo.pdf

Zakładanie firmy