Rząd pomoże przedsiębiorcom poszkodowanym sytuacją na Odrze

Katarzyna Sudaj

Pomoc będzie kierowana do firm z branży turystycznej, gastronomicznej i sportowo-rekreacyjnej, których przychody spadły o przynajmniej połowę. Przedsiębiorcy z określonym PKD oraz ze wskazanych nadrzecznych powiatów, będą mogli wnioskować o jednorazowe świadczenie. W jakiej wysokości będzie ta pomoc?


Źródło: FORUM

W środę 24 sierpnia br. rząd przyjął w trybie obiegowym projekt ustawy o szczególnym wsparciu podmiotów poszkodowanych w związku z sytuacją na Odrze - poinformowała na TT minister Marlena Maląg. A w czwartek 25 sierpnia na konferencji prasowej o godz. 10 Prezes Rady Ministrów Mateusz Morawiecki oraz minister Rodziny i Polityki Społecznej Marleny Maląg przedstawią szczegóły tego rozwiązania.

Jednak już teraz wiadomo, co zakłada projekt ustawy o szczególnym wsparciu podmiotów poszkodowanych w związku z sytuacją ekologiczną na rzece Odrze. Z informacji zawartych w wykazie prac legislacyjnych rządu dowiadujemy się, że projekt ustawy przewiduje wypłatę jednorazowego świadczenia pieniężnego, za określony miesiąc.

Dla kogo pomoc rządu nad Odrą? Będzie lista kodów PKD

Podmioty, którym będzie przysługiwać jednorazowe świadczenie, zostaną wyszczególnione w rozporządzeniu Rady Ministrów, przez określenie kodów, którymi oznaczona była,  na dzień 1 lipca 2022 r., według Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) 2007, jako rodzaj przeważającej działalności, pozarolnicza działalność oraz powiaty, w których, na dzień 31 lipca 2022 r., była prowadzona pozarolnicza działalność. Ponadto w rozporządzeniu zostaną wskazane miesiące, za które jednorazowe świadczenie będzie wypłacane. I trzeba być płatnikiem składek ZUS.

Warunki uzyskania pomocy

Jednorazowe świadczenie będzie wypłacane przez ZUS. O taką formę pomocy będzie trzeba wnioskować, czyli firma poszkodowana katastrofą ekologiczną nad Odra będzie musiała złożyć wniosek i spełnić poniższe warunki:

  1. kod PKD jej przeważającej działalności, którą prowadził na dzień 1 lipca 2022 r. musi zostać wymieniony w rozporządzeniu;
  2. w terminie do 31 lipca 2022 r. była zgłoszona jako płatnik składek z datą obowiązku opłacania składek nie późniejszą niż 1 lipca 2022 r.;
  3. w związku z sytuacją ekologiczną na rzece Odrze uzyskała przychód z działalności w rozumieniu przepisów podatkowych w miesiącu wskazanym w rozporządzeniu (sierpniu 2022 r.) niższy o co najmniej 50% w stosunku do przychodu uzyskanego w jednym z dwóch miesięcy poprzedzających ten miesiąc albo w analogicznym miesiącu roku poprzednieg0;
  4. w terminie do 31 lipca 2022 r. zgłosiła co najmniej jedną osobę do ubezpieczeń emerytalnego i rentowych z datą powstania ubezpieczeń emerytalnego i rentowych nie późniejszą niż 1 lipca 2022 r. i co najmniej jedna osoba pozostawała w tych ubezpieczeniach na ostatni dzień miesiąca wskazanego w rozporządzeniu;
  5. w terminie do 31 lipca 2022 r. zgłosił do Zakładu co najmniej jeden adres prowadzenia działalności na terenie powiatu wskazanego w rozporządzeniu.

Kwota wynagrodzenia minimalnego na jednego pracownika

Jednorazowe świadczenie będzie przysługiwało w wysokości 3010 zł za każdego ubezpieczonego zgłoszonego w terminie do 31 lipca 2022 r. do ubezpieczeń emerytalnego i rentowych z datą powstania ubezpieczeń emerytalnego i rentowych nie późniejszą niż 1 lipca 2022 r. Dlaczego akurat 3010 zł? Bo tyle wynosi obecnie wynagrodzenie minimalne.

W jaki sposób nastąpi wypłata?

Na rachunek bankowy zewidencjonowany na koncie przedsiębiorcy. ZUS poinformuje na profilu informacyjnym płatnika składek o kwocie wypłaconego jednorazowego świadczenia.

Ze świadczenia nie będzie możliwe dokonywanie potrąceń i egzekucji.

Dlaczego pomoc nie jest powiązana ze stopniem spadku dochodów?

Jeszcze nie znamy treści projektu ustawy, a tylko same wytyczny z wykazu prac legislacyjnych rządu. Jednak już teraz nasuwają się pytania - dlaczego pomoc rządu nie została powiązana z procentowym spadkiem dochodów przedsiębiorców znad Odry? Przychody muszą spaść pzynajmniej o połowę, ale pomoc została uzależniona od ilości zatrudnionych pracowników, a nie od wysokości strat poniesionych przez przedsiębiorcę.

Czy świadczenie będzie wypłacane jednorazowo czy za każdy miesiąc?

Czytając informację na stronei rządowej, tez nie do końca jest jasne, czy 3010 zł to świadczenie jednorazowe? Czy jednak "jednorazowe" za dany miesiąc, a miesięcy objętych pomocą może być dwa-trzy? Dopiero na konferencji prasowej albo po przedstawieniu treści projektu poznamy odpowiedź.

[aktualizacja]: Rząd wyjaśnia - Na jak długo pomoc?Świadczenie będzie jednorazowe – za sierpień – jednak po analizie sytuacji w rozporządzeniu będzie możliwość określania kolejnych okresów jego wypłaty w razie takiej konieczności, a także ewentualne rozszerzenia o kolejne kody PKD.

Jednorazowe świadczenie oraz koszty obsługi wypłaty tego świadczenia będą finansowane z Funduszu Pracy, o którym mowa w ustawie z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2022 r. poz. 690, z późn. zm.). Ustawa przewiduje, że kwota jednorazowego świadczenia będzie zwolniona z podatku dochodowego od osób fizycznych.

Sejm zajmie się projektem ustawy już 2 września br.