Rozliczenie wspólnie z dorosłym dzieckiem

Czy rodzicowi wychowującemu samotnie pełnoletnie dziecko, które otrzymuje zasiłek pielęgnacyjny a jednocześnie uzyskało w 2009r. dochody z pracy, w wysokości przekraczającej kwotę 3.089 zł przysługuje możliwość preferencyjnego, tj. opartego na art. 6 ust. 4 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych rozliczenia dochodów w zeznaniu podatkowym?

Tak. Wynika to z art. 6 ust. 4 pkt 2 ustawy.

Preferencyjny sposób rozliczenia przysługuje rodzicom wychowującym samotnie dzieci wskazane w art. 6 ust. 4 updof od osób, tj.

1) małoletnie,

2) bez względu na ich wiek, które zgodnie z odrębnymi przepisami otrzymywały zasiłek (dodatek) pielęgnacyjny lub rentę socjalną,

3) do ukończenia 25 lat uczące się w szkołach, o których mowa w przepisach o systemie oświaty lub w przepisach o szkolnictwie wyższym lub w przepisach regulujących system oświaty lub szkolnictwo wyższe obowiązujących w innych niż RP państwie, jeżeli w roku podatkowym nie uzyskały dochodów, podlegających opodatkowaniu na zasadach określonych w art. 27 lub art. 30b updof w łącznej wysokości przekraczającej kwotę stanowiącą iloraz kwoty zmniejszającej podatek oraz stawki podatku, określonych w pierwszym przedziale skali podatkowej, o której mowa w art. 27 ust. 1, z wyjątkiem renty rodzinnej.

Jeżeli na dziecko pobierany jest zasiłek pielęgnacyjny (od 01.01.2008 r. również dodatek pielęgnacyjny lub renta socjalna), to rodzic ma prawo do opodatkowania dochodów w sposób przewidziany dla osób samotnie wychowujących dzieci, niezależnie od wysokości innych dochodów dziecka.

Źródło: Krajowa Informacja Podatkowa