Rozlicz podatek od nieruchomości. Pamiętaj o terminie zapłaty w marcu za I ratę lub za cały 2018 r.

Piotr Szulczewski 23.02.2018 09:00 (aktualizacja: )

Osoby opłacające podatek od nieruchomości muszą terminowo wpłacić podatek zgodnie z wydaną w tej sprawie decyzją wymiarową. Nie wszyscy podatnicy decyzję otrzymują, jednak termin również w ich przypadku mija w marcu.

Rozlicz podatek od nieruchomości. Pamiętaj o terminie zapłaty w marcu za I ratę lub za cały 2018 r.

Rozlicz podatek od nieruchomości za 2018 rok / YAY foto

 

Podatek od nieruchomości na rok podatkowy od osób fizycznych ustala w drodze decyzji organ podatkowy właściwy ze względu na miejsce położenia nieruchomości. Podatek jest płatny w ratach proporcjonalnych do czasu trwania obowiązku podatkowego, w terminach: do dnia 15 marca, 15 maja, 15 września i 15 listopada roku podatkowego.

Jeżeli nieruchomość lub obiekt budowlany stanowi współwłasność lub znajduje się w posiadaniu osób fizycznych oraz osób prawnych, jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej lub spółek nieposiadających osobowości prawnej, z wyjątkiem osób tworzących wspólnotę mieszkaniową, osoby fizyczne składają samodzielnie deklarację na podatek od nieruchomości (nie dostaną wówczas decyzji ustalającej) oraz opłacają podatek na zasadach obowiązujących osoby prawne.

Osoby prawne, jednostki organizacyjne oraz spółki niemające osobowości prawnej są obowiązane:

  1. składać, w terminie do dnia 31 stycznia, organowi podatkowemu właściwemu ze względu na miejsce położenia przedmiotów opodatkowania, deklaracje na podatek od nieruchomości na dany rok podatkowy, sporządzone na formularzu według ustalonego wzoru, a jeżeli obowiązek podatkowy powstał po tym dniu - w terminie 14 dni od dnia zaistnienia okoliczności uzasadniających powstanie tego obowiązku;
  2. odpowiednio skorygować deklaracje w razie zaistnienia zdarzenia zmieniającego zasady opodatkowania w terminie 14 dni od dnia zaistnienia tego zdarzenia;
  3. wpłacać obliczony w deklaracji podatek od nieruchomości - bez wezwania - na rachunek właściwej gminy, w ratach proporcjonalnych do czasu trwania obowiązku podatkowego, w terminie do dnia 15. każdego miesiąca, a za styczeń do dnia 31 stycznia.

Podatek od nieruchomości do wartości 100 zł

Zarówno osoby fizyczne jak i prawne w przypadku gdy kwota podatku nie przekracza 100 zł, podatek płacić muszą jednorazowo w terminie płatności pierwszej raty.

Piotr Szulczewski, PIT.pl