Rozlicz bitcoin do końca roku i zyskaj na podatku PIT

Piotr Szulczewski 27.12.2017 09:00 (aktualizacja: )

Inwestycja w kryptowaluty powinna zostać zakończona z końcem każdego roku osobno. Innymi słowy jeśli kupiono w 2017 r. kryptowaluty, to kosztu ich nabycia nie uda się  rozliczyć w 2018 r. lub latach późniejszych. 

Rozlicz inwestycje w kryptowaluty. Sprzedaj bitcoin do końca roku / FORUM

Inwestycja w kryptowaluty, zarówno jeśli obywa się w ramach działalności gospodarczej, jak i prywatnie (jako prawa majątkowe) - poza firmą - zmusza do ustalenia daty poniesienia kosztu uzyskania przychodu. Co do zasady posiadanie wirtualnej waluty może wynikać z różnych przyczyn, m.in. rozliczenia innej transakcji, wymiany w kantorze, zakupu na giełdzie lub jej wykopania. Tylko w przypadku, gdy możemy mówić o potencjalnym koszcie jej nabycia – podatek będzie mógł zostać obniżony.

MF wyjaśnia: Skutki podatkowe obrotu kryptowalutami w PIT, VAT i PCC

Rozliczenie kosztów może następować wyłącznie w roku ich poniesienia. Rozliczenie odbywa się na zasadzie FIFO. Innymi słowy, jeśli zakup (nabycie) waluty wirtualnej nie zostanie rozliczony do końca roku, to późniejsza sprzedaż zmuszać będzie albo do zapłaty podatku od 100% inwestycji (od przychodu), albo do korygowania deklaracji za lata wcześniejsze, ustalania kosztu oraz wykazywania straty podatkowej.
Z podatkowego punktu widzenia najkorzystniejszym będzie rozliczenie zakupu, a następnie sprzedaży krypto waluty w tym samym roku nawet jeśli zostanie ona już na początku kolejnego roku odkupiona, po tym samym kursie co kurs sprzedaży. Niezależnie jednak, czy wybrana zostanie taka, czy inna forma rozliczenia transakcji, koszt kupna bitcoina (jeśli taki wystąpił) w 2017 r. – należy rozliczyć w deklaracji za 2017 r. niezależnie od tego, czy walutę sprzedano, czy też nie.

Przykład

Podatnik otrzymał bitcoin jako zapłatę w naturze za sprzedawaną w Internecie rzecz. Przychodem przyjmującego bitcoin będzie jego wartość według wartości rynkowej. Podstawę opodatkowania stanowić więc będzie dochód, rozumiany tutaj jako różnica pomiędzy przychodem, a kosztami nabycia towarów lub wykonanej usługi (barter). Późniejsza sprzedaż bitcoinów wygeneruje przychód. Choć często określa się, że kosztem jest w takim przypadku wartość rzeczy sprzedanej w ramach nabycia bitcoina, to trzeba zwrócić uwagę, że koszt ten już raz został rozliczony (nabycie bitcoina nie odbyło się nieodpłatnie, więc zastosowania nie powinien znajdować ani 11 ust. 2 ustawy o PIT, ani 22 ust. 1d tej ustawy) i nie wynika z transakcji sprzedaży krypto waluty, lecz z jej nabycia. Może się okazać, że w tym przypadku koszt jest zerowy. Inny podatnik kupił bitcoin na giełdzie – jego kosztem będzie wartość wirtualnej waluty z dnia zakupu.

Wyjątkiem jest sytuacja, w której firma decyduje się na rozliczenie memoriałowo kosztów swojego prowadzenia a handel krypto walutą traktuje jako jedno ze źródeł swoich przychodów. Wówczas koszty bezpośrednio związane z uzyskiwaniem przychodów rozliczane są w dacie uzyskania przychodów, a nie w dacie ich poniesienia. Jest to jednak sytuacja wyjątkowa i nie dotyczy typowych firm otrzymujących zapłatę w bitcoin za sprzedawane towary.

Piotr Szulczewski,

PIT.pl