Rejestracja online w urzędzie pracy

Ewelina Czechowicz

Pandemia Covid-19 sprawia, że coraz więcej osób traci pracę. Są branże, gdzie planowane są kolejne zwolnienia. Jak uzyskać status osoby bezrobotnej? Możliwe jest to bez wychodzenia z domu. W urzędzie pracy można zarejestrować się przez Internet. Status osoby bezrobotnej uprawnia do otrzymania zasiłku dla bezrobotnych. Jak zarejestrować się w urzędzie pracy on-line?

Rejestracja w PUP online

Zarejestrować w urzędzie pracy można się w sposób tradycyjny podczas wizyty w placówce. Można też skorzystać z rejestracji online za pośrednictwem serwisu praca.gov.pl. Przez Internet w urzędzie pracy mogą zarejestrować się osoby, które posiadają  bezpieczny podpis elektroniczny albo profil zaufany ePUAP.


Źródło: shutterstock.com

Komu przysługuje zasiłek dla bezrobotnych?

Zasiłek dla bezrobotnych otrzymuje pracownik, który zarejestruje się w urzędzie pracy. Warunkiem otrzymania świadczenia z Powiatowego Urzędu Pracy jest  co najmniej roczny staż pracy i wykazanie, że pracownik przepracował minimum 365 dni w ciągu 18 miesięcy poprzedzających rejestrację w urzędzie pracy. Dodatkowo wnioskujący musi udowodnić, że za swoja pracę otrzymywał co najmniej minimalne wynagrodzenie, od którego były odprowadzane składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy, obecnie jest to kwota 2600 zł brutto.

Kto może zarejestrować się w urzędzie pracy

W urzędzie pracy mogą zarejestrować się osoby, które spełniają powyżej opisane warunki. Dodatkowo nie mogą posiadać opodatkowanych przychodów przekraczających połowę minimalnego wynagrodzenia. Nieruchomość rolna również ma wpływ na prawo do rejestracji w urzędzie pracy.

Osoba, która chce uzyskać status bezrobotnego musi być zdolna i gotowa do podjęcia zatrudnienia. Zatem w urzędzie pracy nie mogą zarejestrować się osoby, które przebywają na zwolnieniu lekarskim.

Etapy rejestracji online

W czasie rejestracji online należy wypełnić ankietę na stronie praca.gov.pl. Następnie trzeba wybrać  „Zgłoszenie do rejestracji”, kolejno  adresata wniosku, czyli urząd, w którym chcesz się zarejestrować.

Rejestracja we właściwym urzędzie pracy odbywa się w miejscu gdzie osoba chcąca uzyskać status osoby bezrobotnej posiada meldunek stały lub czasowy. Osoby, które nie posiadają meldunku w ogóle,  powinni zarejestrować się w PUP na obszarze działań którego przebywają.

Po wypełnieniu ankiety, system poinformuje Cię, jaki status został określony na podstawie odpowiedzi.  Po akceptacji zostaniesz przeniesiony do zakładki z wyborem metody rejestracji. Aby zarejestrować się elektronicznie, należy wybrać „Rejestracja w powiatowym urzędzie pracy”.

Dokumenty potrzebne do rejestracji w PUP

Zarówno do rejestracji stacjonarnej jak i tej online należy przygotować dokumenty. Aby otrzymać status osoby bezrobotnej należy udokumentować posiadane wykształcenie oraz przedstawić posiadane uprawnienia. Zatem będą potrzebne świadectwa pracy, certyfikaty, dyplomy. Osoby, które rejestrują się w PUP musza poinformować o posiadanej nieruchomości rolnej, pobieranych świadczeniach z ZUS lub KRUS oraz dodatkowym przychodzie.

Wszystkie potrzebne dokumenty trzeba zeskanować. Trzeba pamiętać o odpowiedniej wielkości załączników. Sumaryczny rozmiar dołączonych załączników elektronicznych (skanów) nie może przekroczyć 24,00 MB, a rozmiar pojedynczego załącznika nie może przekroczyć 1,00 MB.

Zatwierdzenie danych i ich wysyłka

Po przejściu kolejnych etapów rejestracji online, należy zapoznać się z prawami i obowiązkami osoby zarejestrowanej w PUP.  Po potwierdzeniu zapoznania się z nimi trzeba podpisać wniosek za pomocą podpisu elektronicznego lub profilem zaufanym ePUAP i przesłać go do wybranego urzędu pracy.

Potwierdzenie rejestracji w PUP

Po popranej wysyłce dokumentów na adres mailowy osoba starająca się o status osoby bezrobotnej otrzymuje urzędowe potwierdzenie wysłania wniosku. Dokument ten nie nadaje jeszcze statusu osoby bezrobotnej, potwierdza jedynie że wniosek trafił do PUP.

Decyzja o statusie osoby bezrobotnej

Po weryfikacji dokumentów urząd wydaje decyzję. Decyzja ta udostępniana jest na koncie praca.gov.pl, a informacja o dokumencie oczekującym na odbiór wysyłana na maila. Po zalogowaniu na koncie praca.gov.pl i potwierdzeniu swoich danych za pomocą  profilu zaufanego lub podpisu elektronicznego. Co ważne status osoby bezrobotnej nabywa się z dniem wysłania dokumentów, jeżeli komplet dokumentów został przesłany poprawnie.

Ile wynosi zasiłek dla bezrobotnych?

Podstawowa kwota zasiłku dla bezrobotnych  od 1 września 2020 r. wynosi: 1200 zł brutto przez pierwsze 90 dni i 942,30 zł w kolejnych okresach świadczenia

Wysokość zasiłku dla osób bezrobotnych wypłaca przez PUP uzależniona jest od stażu pracy.  Osoby które mają staż pracy, który nie przekracza 5 lat mogą liczyć na zasiłek w wysokości 80 %. 100 % zasiłku otrzymają osoby, których staż pracy mieści się w przedziale od 5 do 20 lat na rynku pracy

Zasiłek podwyższony w wysokości 120 proc. dostaną z PUP bezrobotni, którzy przepracowali ponad 20 lat;

Kiedy spodziewać się zasiłku na koncie?

Zasiłek dla bezrobotnych wypłacany jest z dołu. W przypadku, nabycia prawo do zasiłku w trakcie trwania miesiąca przysługuje on proporcjonalnie za dni kiedy osoba dokonała rejestracji w urzędzie pracy

Dodatki do zasiłku

Bezrobotni mogą otrzymać dodatki do zasiłku. 423, 90 zł brutto otrzyma osoba, która samodzielnie znajdzie pracę. Za kontynuowanie szkolenia na które wysłał bezrobotnego PUP po samodzielnym znalezieniu pracy bezrobotny otrzyma 169,60 zł brutto. 169,90 zł otrzyma także osoba, która wykorzysta czas bezrobocia na studia podyplomowe. Ponadto, za kontynuowanie nauki PUP zapłaci 847,80 zł brutto dodatku. Osoby bezrobotne będące na zasiłku przedemerytalnym otrzymają 1070,99 zł brutto. Osoby, które skorzystają  ze stypendiów szkoleniowych, stażowych, lub na przygotowanie zawodowe dorosłych mogą liczyć na 1017,40 zł brutto.

Wszystkie informacje dotyczące rejestracji online znajdują się na stronie praca.gov.pl https://www.praca.gov.pl/eurzad/pomoc/index.html