Refundacja kosztów wynagrodzenia i składek ZUS przez 12-miesięcy za zatrudnienie nowego pracownika - nowy projekt zmian

Iwona Maczalska 08.06.2015 09:00 (aktualizacja: )

Do Sejmu trafił projekt ustawy o zmianie ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. Zakłada on udzielenie refundacji części kosztów poniesionych przez pracodawców na wypłatę wynagrodzeń i opłacenie składek ZUS za nowo przyjętych pracowników.

Twórcą projektu ustawy jest grupa poselska PO – PSL. Projekt stanowi realizację programu ,,Pierwsza praca” zapowiadanego w wyborach prezydenckich przez obecnego Prezydenta Bronisława Komorowskiego.

Pracownik - refundacja kosztów zatrudnienia
Źródło: EastNews

Refundacja części wynagrodzenia i składek ZUS

Głównym założeniem projektu jest udzielenie pracodawcy refundacji części kosztów wynagrodzenia (do wysokości minimalnego wynagrodzenia) i składek na ubezpieczenie społeczne przez okres 12 miesięcy za zatrudnienie w pełnym wymiarze czasu pracy skierowanych bezrobotnych do 30 roku życia.

Zdaniem projektodawców ,, celem tego rozwiązania jest zachęcenie pracodawców do zatrudniania osób młodych poprzez gwarantowanie refundacji części kosztów pracy do wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę. Jednocześnie w założeniu instrument ten powinien spowodować zmniejszenie liczby pozapracowniczych form zatrudnienia i ułatwić przechodzenie do zatrudnienia w ramach umowy o pracę, w tym w dalszej perspektywie również na umowy o pracę na czas nieokreślony.”

Iwona Maczalska,
PIT.pl