Przepisy dotyczące zakładania i zawieszania działalności gospodarczej a działalność sezonowa

30.07.2013 09:00 (aktualizacja: )

Podejmowanie sezonowej działalności gospodarczej, jak również jej zawieszenie podlega tym samym regułom co podjęcie i zawieszenie działalności o charakterze stałym. Kwestie ogólne dotyczące podejmowania, wykonywania i zawieszania działalności gospodarczej przez osoby fizyczne reguluje ustawa z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz.U. z 2013 r., poz. 672), zwana dalej s.d.g.

W prawie polskim podejmowanie działalności gospodarczej podlega jednolitym normom prawnym. Podstawowym, a także pierwszym w kolejności, obowiązkiem osoby fizycznej, która zamierza wykonywać działalności gospodarczą na terytorium RP, jest złożenie wniosku o wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (art. 14 ust. 1 s.d.g.).

Pragnę także zauważyć, iż poza możliwością wykonywania działalnościprzez osoby fizyczne wpisane do CEIDG istnieje możliwość wykonywania działalności gospodarczej w innych formach organizacyjno-prawnych, po uzyskaniu wpisu do rejestru przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym. Do tego rejestru wpisywane są m.in. spółki jawne, spółki partnerskie, spółki komandytowo-akcyjne, spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, spółki akcyjne.

Źródło: mg.gov.pl

Zakładanie firmyZawieszanie firmy