Pobierz e-pity 2019

Prezydent podpisał ustawę o tzw. bezpośredniej sprzedaży produktów rolnych

Piotr Szulczewski 07.05.2015 09:00 (aktualizacja: )

Prezydent podpisał ustawę o tzw. bezpośredniej sprzedaży produktów rolnych

Ustawa o tzw. sprzedaży bezpośredniej została podpisana przez prezydenta. Rolnicy, którzy prowadzą sprzedaż produktów rolnych pochodzących z własnych upraw nie będą zmuszeni, by przychody rozliczać jako prowadzenie działalności gospodarczej.

Prezydent podpisał ustawę o tzw. bezpośredniej sprzedaży produktów rolnych

Źródło: East News

Zgodnie z nowelizacją przychody tego rodzaju kwalifikować się będzie do tzw. innych źródeł, o których mowa w art. 10 ust. 1 pkt 9 ustawy o PIT. Będą je stanowiły przychody ze sprzedaży przetworzonych w sposób inny niż przemysłowy produktów roślinnych i zwierzęcych pochodzących z własnej uprawy, hodowli lub chowu, z wyjątkiem przetworzonych produktów roślinnych i zwierzęcych uzyskanych w ramach prowadzonych działów specjalnych produkcji rolnej oraz produktów opodatkowanych podatkiem akcyzowym na podstawie odrębnych przepisów.

Ustawa podpisana przez prezydenta nie zawiera wcześniej proponowanych zwolnień z opodatkowania kwot do wartości 7 tys. zł. Każda zatem złotówka zarobku, pochodząca ze Prezydent podpisał ustawę o tzw. bezpośredniej sprzedaży produktów rolnych sprzedaży własnych płodów rolnych podlega opodatkowaniu. Wcześniejsze wersje przed poprawkami Senatu zawierały prawo do takiego zwolnienia.

Produkty z własnej uprawy mają być opodatkowane – powyżej 7 tys. zł przychodu lub ryczałtem 2%

 

Dodatkowe warunki - ewidencja sprzedaży, brak zatrudnienia, określone miejsca sprzedaży

Rolnik może sprzedaż rozliczać prywatnie pod warunkiem, że:

 • sprzedaż nie jest wykonywana na rzecz osób prawnych, jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej lub na rzecz osób fizycznych na potrzeby prowadzonej przez nie pozarolniczej działalności gospodarczej;
 • przetwarzanie produktów roślinnych i zwierzęcych i ich sprzedaż nie odbywa się przy zatrudnieniu osób na podstawie umów o pracę, umów zlecenia, umów o dzieło oraz innych umów o podobnym charakterze;
 • sprzedaż następuje wyłącznie:
  • w miejscach, w których produkty te zostały wytworzone,
  • na targowiskach, przez które rozumie się wszelkie miejsca przeznaczone do prowadzenia handlu, z wyjątkiem sprzedaży dokonywanej w budynkach lub w ich częściach;
 • prowadzona jest dodatkowa ewidencja sprzedaży.

Rolnik zobowiązany jest prowadzić ewidencję zawierającą co najmniej:

 • numer kolejnego wpisu,
 • datę uzyskania przychodu,
 • kwotę przychodu, przychód narastająco od początku roku.

Dzienne przychody ewidencjonowane w niej muszą być w dniu sprzedaży (np. po zakończeniu handlu, z zapisu nie wynika, by ewidencję trzeba było prowadzić na bieżąco). Ewidencję sprzedaży należy posiadać w miejscu sprzedaży przetworzonych produktów roślinnych i zwierzęcych.

Rolnik sprzedaje prywatnie bez rachunku

Jak wskazuje nowelizacja przepisów, obowiązek wystawienia rachunku nie dotyczy rolników sprzedających produkty roślinne i zwierzęce pochodzące z własnej uprawy, hodowli lub chowu, nieprzerobione lub nieprzetworzone sposobem przemysłowym, chyba że sprzedaż jest dokonywana w ich odrębnych, stałych miejscach sprzedaży poza obrębem uprawy, hodowli lub chowu, z wyjątkiem sprzedaży na targowiskach.

Według skali lub ryczałtem

Rolnik ma możliwość dokonywać sprzedaży produktów opodatkowując je ryczałem 2% (od wartości przychodu) lub według skali podatkowej 18% (od dochodu, po rozliczeniu kosztów uzyskania). Wybór ryczałtu wymaga jednak dokonania odpowiednich zgłoszeń w urzędzie skarbowym. Niespełnienie warunków formalnych m.in. w zakresie prowadzenia ewidencji przychodów, zatrudnienia osób czy sprzedaży poza miejscami do tego przeznaczonymi, prowadzić może do utraty ryczałtowej formy opodatkowania.

Piotr Szulczewski, PIT.pl