Prezes UOKiK będzie miał dostęp do danych o podatnikach

Ewelina Czechowicz

Tarcza 4.0 rozszerza uprawnienia prezesa UOKiK. Zmiana ordynacji podatkowej umożliwi mu dostęp do informacji o podatnikach, w tym także tych objętych tajemnicą bankową.

Kolejny podmiot będzie miał dostęp do naszych danych

Zgodnie z art. 40 ustawy z 19 czerwca o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19 oraz o uproszczonym postępowaniu o zatwierdzenie układu w związku z wystąpieniem COVID-19 (tzw. tarcza antykryzywsowa 4.0)

Na podstawie nowych przepisów naczelnicy urzędów skarbowych i naczelnicy urzędów celno-skarbowych będą mogli także udostępniać prezesowi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów dane wymienione w art. 182 ordynacji podatkowej w związku z prowadzonym przez niego m.in.:

  • postępowaniem wyjaśniającym, postępowaniem antymonopolowym, postępowaniem w sprawie o uznanie postanowień wzorca umowy za niedozwolone i postępowaniem w sprawie praktyk naruszających zbiorowe interesy konsumentów,
  • postępowaniem w sprawie praktyk nieuczciwie wykorzystujących przewagę kontraktową i postępowaniem wyjaśniającym czy
  • wstępnym postępowaniem sprawdzającym i postępowaniem kontrolnym z ustawy o kontroli niektórych inwestycji.
    Organy podatkowe dotychczas mogły przekazywać takie informacje m.in.: ministrowi finansów, sądom, prokuraturze, generalnemu inspektorowi informacji finansowej, ABW i CBA.

Uchylenie tajemnicy bankowej na żądanie

Z nowych przepisów wynika również uprawnienie dotyczące uchylenia tajemnicy bankowej. Za pośrednictwem naczelnika urzędu skarbowego bank będzie mógł przekazać informacje na temat:

  1. posiadanych rachunków bankowych lub rachunków oszczędnościowych, liczby tych rachunków, a także obrotów i stanów tych rachunków;
  2. posiadanych rachunków pieniężnych lub rachunków papierów wartościowych, liczby tych rachunków, a także obrotów i stanów tych rachunków;
  3. zawartych umów kredytowych lub umów pożyczek pieniężnych, a także umów depozytowych;
  4. nabytych za pośrednictwem banków akcji Skarbu Państwa lub obligacji Skarbu Państwa, a także obrotu tymi papierami wartościowymi;
  5. obrotu wydawanymi przez banki certyfikatami depozytowymi lub innymi papierami wartościowymi.

Dane te będą mogły trafić dzięki tarczy 4.0 do prezesa UOKiK, poszerzą jego kompetencje. Ustawa obecnie czeka na podpis prezydenta.

Koronawirus w Polsce