Praca w nocy. Dodatki do wynagrodzenia w 2018 roku

Iwona Maczalska 03.10.2017 11:00 (aktualizacja: )

2017-10-04

Pracownik świadczący pracę w godzinach nocnych ma prawo do wypłaty dodatku do wynagrodzenia za tą pracę. Wysokość dodatku jest zmienna i ustalana odrębnie w każdym roku kalendarzowym.

Dodatki za pracę w nocy 2018
Źródło: YAY foto

 

Zmiana wysokości dodatku do wynagrodzenia za pracę w nocy wynika ze zmiany minimalnego wynagrodzenia za pracę w 2018 roku. Ponieważ w 2018 roku minimalne wynagrodzenie wzrośnie do 2100 zł brutto, to dodatek za pracę w nocy również ulegnie podwyższeniu.


Praca w porze nocnej - w jakich godzinach?

W myśl przepisów Kodeksu pracy pora nocna obejmuje 8 godzin pracy – pomiędzy godzinami 21:00 a 7:00 (art. 151 (7) §1). W tych granicach porę nocną należy ustalić w regulaminie pracy bądź w układzie zbiorowym.


Dodatki za pracę w nocy w 2018 roku

Miesiąc Wysokość dodatku za 1h pracy

Styczeń 2018

2,50 zł

Luty 2018

2,63 zł

Marzec 2018

2,39 zł

Kwiecień 2018

2,63 zł

Maj 2018

2,63 zł

Czerwiec 2018

2,50 zł

Lipiec 2018

2,39 zł

Sierpień 2018

2,39 zł

Wrzesień 2018

2,63 zł

Październik 2018

2,28 zł

Listopad 2018

2,50 zł

Grudzień 2018

2,76 zł

 
 
* Zestawienie utworzone na podstawie minimalnego wynagrodzenia za pracę w kwocie 2100 zł.
 
 

Kto nie może świadczyć pracy w godzinach nocnych

Prawo do otrzymania dodatku za pracę w nocy mają wszyscy pracownicy zatrudnieni na podstawie umowy o pracę, którzy zgodnie z przepisami Kodeksu pracy mogą świadczyć pracę w godzinach nocnych. Dodatku tego nie otrzymają zatem pracownicy, w przypadku których świadczenie pracy w porach nocnych jest zabronione. Są nimi:

  1. Kobiety będące w ciąży (art. 178 § 1 KP),
  2. Pracownicy, którzy sprawują opiekę nad dzieckiem do ukończenia 4 roku życia (art. 178 §2 KP),
  3. Pracownicy młodociani (art. 203 KP),
  4. Pracownicy niepełnosprawni, chyba, że na sam wniosek osoby niepełnosprawnej lekarz prowadzący badania profilaktyczne lub lekarz sprawujący opiekę nad pracownikiem wyrazi na to zgodę (art. 15 ust. 3 i art. 16 ust. 2 ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych Dz.U. 1997 nr 123 poz. 776 z pózn. zm.).

Iwona Maczalska, PIT.pl