Praca w godzinach nocnych a ustalanie wynagrodzenia

16.04 Praca w godzinach nocnych a ustalanie wynagrodzenia

Iwona Karkus Większość pracowników świadczy pracę w ciągu dnia. Są jednak takie zawody, w których praca może być wykonywana jedynie w godzinach nocnych. Jak w takim wypadku ustalić wysokość wynagrodzenia pracownika i jakie dodatki doliczyć?

Zanim przystąpimy do obliczania wynagrodzenia za czas pracy w godzinach nocnych należy ustalić czym jest pora nocna. Zgodnie z przepisami kodeksu pracy poprzez pracę w porze nocnej należy rozumieć pracę odbywającą się między godzinami 21.00 a 7:00. W tych granicach porę nocną należy ustalić w regulaminie pracy bądź układzie zbiorowym. Jeżeli takich aktów w zakładzie nie ma wówczas prawo do wyznaczenia godzin nocnych leży w kompetencjach pracodawcy.

Przykład

W regulaminie zakładu pracy ustalono, że pora nocna pracy przypada od godziny 21:00 do godziny 7:00 rano. Pracownik danego dnia wykonywał swoje obowiązki od godziny 15:00 do 23:00. Oznacza to, że pracownik zgodnie z regulaminem zakładu pracy przepracował 6h w ciągu dnia (od 15:00 do 21:00) i 2h w porze nocnej (od 21:00 do 23:00). Za każdą z 2 godzin należy mu się dodatek do wynagrodzenia.


Wynagrodzenie za pracę w nocy

Obliczając wynagrodzenie pracownika wykonującego pracę w godzinach nocnych nie należy zapominać, że przysługuje mu dodatek w wysokości 20% stawki godzinowej wynikającej z minimalnego wynagrodzenia. W przypadku pracowników, którzy pracę wykonują w godzinach nocnych lecz stale poza siedzibą zakładu pracy dodatek ten może zostać zastąpiony ryczałtem, którego wysokość odpowiada przewidywanemu wymiarowi pracy w godzinach nocnych.

Przykład

Wysokość dodatku za pracę w nocy dla pracowników, dla których dniem wolnym wynikającym z pięciodniowego tygodnia czasu pracy jest sobota w kwietniu 2012 roku będzie wynosił:

DODATEK = Wysokość minimalnego wynagrodzenia / wymiar czasu pracy w danym miesiącu x 20%

1500 zł / 160 godzin (kwiecień) x 20 % = 9,375 x 20 % = 1,88 zł

I tak, dla poszczególnych miesięcy 2012 roku wysokość dodatku za pracę dla pracowników, dla których dniem wolnym wynikającym z pięciodniowego tygodnia czasu pracy jest sobota będzie wynosiła:
 

Miesiąc Wysokość dodatku za 1h pracy
Styczeń 2012 1,79 zł
Luty 2012 1,79 zł
Marzec 2012 1,70 zł
Kwiecień 2012 1,88 zł
Maj 2012 1,79 zł
Czerwiec 2012 1,88 zł
Lipiec 2012 1,70 zł
Sierpień 2012 1,70 zł
Wrzesień 2012 1,88 zł
Październik 2012 1,63 zł
Listopad 2012 1,79 zł
Grudzień 2012 1,97 zł


Praca w nocy po godzinach

Pracownik świadczący pracę w godzinach nadliczbowych przypadających w porze nocnej nie traci prawa do dodatku za pracę w nocy. Dodatek ten przysługuje niezależnie od innych należności, a w szczególności niezależnie od dodatkowego wynagrodzenia za nadgodziny. Oznacza to, że pracownikowi za każdą nadgodzinę w porze nocnej przysługują dwa osobne dodatki:

  • za pracę nocną ,
  • za pracę nadliczbową.

Nie należy zapominać, że w myśl przepisów kodeksu pracy za pracę w godzinach nadliczbowych pracownikowi przysługuje dodatek w wysokości 50% lub 100% wynagrodzenia. W sytuacji, kiedy nadgodziny mają miejsce w godzinach nocnych pracownik ma prawo do podwyższonego - 100% dodatku do wynagrodzenia.


Kto nie popracuje w godzinach nocnych

Ustawodawca ograniczył grono osób mogących dowolnie świadczyć pracę w godzinach nocnych. Wśród osób u których praca w porach nocnych jest zabroniona znajdują się:

  • kobiety w ciąży (art. 178 §1 kp),
  • pracownicy sprawującego opiekę nad dzieckiem do ukończenia przez nie 4 roku życia (art. 178 §2 kp),
  • pracownicy młodociani (art. 203 kp),
  • pracownicy niepełnosprawni, chyba, że lekarz prowadzący badania profilaktyczne lub lekarz sprawujący opiekę nad pracownikiem wyrazi na to zgodę (art. 16 ust. 2 ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych Dz.U. 1997 nr 123 poz. 776).


Od stycznia wyższy dodatek za pracę w nocy

Kwota dodatku za pracę w godzinach nocnych wzrosła w styczniu bieżącego roku za sprawą nowego rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 13 września 2011 r. w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę w 2012 roku (Dz.U. 2012 nr 192 poz. 1141). W myśl rozporządzenia kwota minimalnego wynagrodzenia w 2012 roku wzrosła z 1386 zł do 1500 zł brutto i tym samym wpłynęła na wzrost dodatku za nocną pracę.

Iwona Karkus,
PIT.pl

e-Porady za darmo!

e-Porady za darmo!

PRZEJDŹ DO DARMOWEJ BAZY E-PORAD