Popełnione błędy w PIT organ skarbowy poprawi samodzielnie

Piotr Szulczewski 03.02.2016 10:00 (aktualizacja: )

Czynności sprawdzające służą kontrolowaniu oraz wyeliminowaniu z deklaracji podatkowej oraz z dokumentów będących podstawą rozliczeń podatkowych podstawowych błędów, które mogą w nich wystąpić. W ramach tej procedury organ podatkowy może samodzielnie zmieniać treść deklaracji, przy czym limit kwotowy, w ramach jakiego zmiany rachunkowe w deklaracji są możliwe zwiększony został w 2016 r. pięciokrotnie.

Popełnione błędy w PIT organ skarbowy poprawi samodzielnie

Źródło: FORUM

Organy podatkowe pierwszej instancji, dokonują czynności sprawdzających, mających na celu sprawdzenie terminowości składania deklaracji czy wpłacania podatków, w tym również pobieranych przez płatników oraz inkasentów, a także stwierdzenie formalnej poprawności dokumentów i deklaracji podatkowych oraz ustalenie stanu faktycznego w zakresie niezbędnym do stwierdzenia zgodności z przedstawionymi dokumentami. Czynności sprawdzające służą również weryfikacji poniesionych przez podatnika wydatków i uzyskanych przychodów (dochodów) opodatkowanych lub przychodów (dochodów) nieopodatkowanych - w zakresie niezbędnym do ujawnienia podstawy opodatkowania z tytułu przychodów nieznajdujących pokrycia w ujawnionych źródłach lub pochodzących ze źródeł nieujawnionych oraz weryfikacji danych i dokumentów przedstawionych przez podatników dokonujących rejestracji podatkowej.

Podstępowanie z deklaracją PIT, która zawiera błędy

Czynności sprawdzające są wstępnym etapem postępowania przy złożonej przez podatnika deklaracji PIT (jak i przy innych deklaracjach lub dokumentach przekazanych do organów podatkowych). W razie stwierdzenia, że deklaracja zawiera błędy rachunkowe lub inne oczywiste omyłki bądź że wypełniono ją niezgodnie z ustalonymi wymaganiami, organ podatkowy w zależności od charakteru i zakresu uchybień:

  • samodzielnie koryguje deklarację, dokonując stosownych poprawek lub uzupełnień, jeżeli zmiana wysokości zobowiązania podatkowego, kwoty nadpłaty, kwoty zwrotu podatku albo kwoty nadwyżki podatku do przeniesienia lub wysokości straty w wyniku tej korekty nie przekracza kwoty 5000 zł;
  • zwraca się do składającego deklarację o jej skorygowanie oraz złożenie niezbędnych wyjaśnień, wskazując przyczyny, z powodu których informacje zawarte w deklaracji podaje się w wątpliwość.

Po wprowadzeniu zmian w złożonej deklaracji skorygowanej samodzielnie przez organ podatkowy, organ ten uwierzytelnia kopię skorygowanej deklaracji i doręcza jej kopię podatnikowi wraz z informacją o związanej z korektą deklaracji zmianie wysokości zobowiązania podatkowego, kwoty nadpłaty lub zwrotu podatku albo kwoty nadwyżki podatku do przeniesienia lub wysokości straty, albo informacją o braku takich zmian, oraz pouczeniem o prawie wniesienia sprzeciwu.

Zmiana w deklaracji do wysokości 5000 zł daje prawo sprzeciwu

Na korektę przeprowadzoną samodzielnie przez organ skarbowy podatnik może wnieść sprzeciw do organu, który dokonuje korekty, w terminie 14 dni od dnia doręczenia uwierzytelnionej kopii skorygowanej deklaracji. Wniesienie sprzeciwu anuluje korektę.

Po upływie 14 dni, w czasie których podatnik takiego sprzeciwu nie wniósł, korekta wywołuje takie same skutki prawne jak korekta deklaracji złożona przez podatnika.

Brak skorygowania deklaracji na wniosek organu skarbowego lub sprzeciw ze strony podatnika jest podstawą wszczęcia postępowania podatkowego (kontroli podatkowej).

Piotr Szulczewski, PIT.pl