Pomyłka w PIT 2017 - jak korygować?

05.03.2018 10:00 (aktualizacja: )

Z punktu widzenia organu podatkowego a także potencjalnych konsekwencji jakie grożą podatnikowi najbardziej istotną kwestią pozostaje złożenie zeznania rocznego w terminie przewidzianym przepisami. Co do zasady jest to ostatni dzień kwietnia każdego roku.

Pomyłka w PIT 2017 - jak korygować ?

Pomyłka w PIT 2017 - jak korygować ? / FORUM

 

Ponieważ polskie przepisy podatkowe należą do zawiłych a deklaracje zeznań rocznych przez większość podatników uznawane są za trudne w uzupełnieniu stąd też naturalnie mogą zostać popełnione błędy w trakcie ich wypełniania, które zauważane zostaną później czy to przez podatnika, czy to urzędników skarbowych. Pomyłka bądź błąd w rocznym zeznaniu może nam towarzyszyć od samego początku gdy podatnik wybierze niewłaściwą deklarację podatkową bądź nie zaznaczy iż zamierza rozliczyć się wspólnie z małżonką lub jako rodzic samotnie wychowujący dziecko. Dalej już w treści deklaracji możemy popełnić błędy rachunkowe, bądź w niepoprawny sposób naliczyć ulgi podatkowe. możemy również zapomnieć deklaracji składanej w tradycyjny sposób po prostu podpisać. Najczęstszymi błędami są te obliczeniowe, oraz popełniane z nieuwagi oraz w skutek nieznajomości prawa dot. ulg i zwolnień czy też te spowodowane błędnym wpisywaniem danych obliczeniowych do rubryk deklaracji. Te ostatnie występują zwłaszcza w sytuacji gdy podatnik osiągał dochody z wielu źródeł i musi je uwzględniać w zeznaniu rocznym.

W zależności od rodzaju pomyłki bądź błędu a także faktu, czy upłynął już termin na złożenie deklaracji czy też nie, różne mogą byś sposoby reagowania podatnika a także US.

Korekta zeznania

Najmniej dolegliwe dla podatnika oraz co do zasady nie wywołujące żadnej reakcji urzędu w przypadku zeznań składanych wcześniej jest zidentyfikowanie błędu i pomyłki samemu jeszcze przed upływem terminu na złożenie zeznania rocznego. W takiej sytuacji należy złożyć w US właściwą zeznanie podatkowe, bądź też korektę zeznania złożonego wcześniej a zawierającego błędy. Podatnicy mogą skorygować uprzednio złożoną deklarację bądź też roczne zeznanie przez złożenie korygującego zeznania. Korekta służy poprawieniu błędu, popełnionego przy poprzednim jego sporządzeniu, i co do zasady może dotyczyć każdej jego pozycji ( z pewnymi wyjątkami - gdy odrębne przepisy stanowią inaczej).

Dokonanie korekty następuje przez ponowne, prawidłowe wypełnieniu formularza przy zaznaczeniu w rubryce "Cel złożenia formularza" kwadratu "korekta zeznania". Gdy podatnik złożył zeznanie drogą elektroniczną nie ma obowiązku przesyłać korekty w tej samej formie, może to uczynić również składając ją osobiście bądź nadając przesyłką pocztową (koniecznie poleconą). Korektę składać można aż do zakończenia okresu przedawnienia zobowiązania podatkowego tj. przed upływem 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym upłynął termin płatności podatku. Obecnie możliwe jest dokonanie korekty rocznych zeznań podatkowych składanych w latach 2012-2016.

Korekty dokonuje się poprzez złożenie ponownie poprawionej deklaracji podatkowej na tym samym co deklaracja pierwotna druku. Trzeba w takim wypadku pamiętać o tym, aby wybrać ten formularz który obowiązywał w roku, za który składamy korektę. Jest tak dlatego, iż ze względu na dynamicznie zmieniające się przepisy prawa podatkowego treść poszczególnych pozycji deklaracji podatkowych w różnych latach mogła się zmieniać. Na formularz należy oznaczyć, iż jego celem jest korekta zeznania

Nadpłata podatku

Kiedy okazuje się, że naliczony w deklaracji podatek ujęty został w kwocie wyższej od rzeczywiście należnej, podatnik może złożyć skorygowaną deklarację wraz z wnioskiem o stwierdzenie nadpłaty. Następnie może wnioskować o zwrot tak nadpłaconego podatku.

Niedopłata podatku

Gdy zadeklarowana w zeznaniu podatkowym kwota jest niższa od rzeczywiście należnej, podatnik również może złożyć korektę deklaracji.

Korekty warto dokonać samemu i to jak najszybciej zwłaszcza wtedy gdy dotyczy ona błędów rachunkowych które wpłynęły na ustalenie wysokości należnego podatku zwłaszcza dlatego, iż możliwe będzie wtedy dokonanie korekty z obniżoną wartością odsetek za zwłokę

Do zaległości podatkowych powstałych po dniu 1 stycznia 2017 r. stosuje się obniżoną stawkę odsetek w wysokości połowy stawki podstawowej, pod warunkiem złożenia, samodzielnie, bez udziału organu podatkowego, korekty deklaracji w terminie 6 miesięcy od dnia upływu terminu do złożenia deklaracji oraz zapłaty zaległości podatkowej w ciągu 7 dni od dnia złożenia korekty. Wysokość obniżonej wartości odsetek za zwłokę to 4 %.

Co do zasady dokonanie korekty deklaracji podatkowej oraz zapłata zaległości doprowadzi do wygaśnięcia zobowiązania oraz naliczania dalszych odsetek. Gdy korekty dokonano przed terminem płatności podatku, opłacanie odsetek za zwłokę w ogóle nie będzie wymagane. W przypadku toczącego się w stosunku do podatnika postępowania bądź kontroli podatkowej trzeba pamiętać, że uprawnienie do skorygowania deklaracji:

  1. ulega zawieszeniu na czas trwania postępowania podatkowego lub kontroli podatkowej - w zakresie objętym tym postępowaniem lub kontrolą,
  2. przysługuje nadal po zakończeniu kontroli podatkowej lub postępowania podatkowego - w zakresie nieobjętym decyzją określającą wysokość zobowiązania podatkowego.

Najczęściej gdy urząd skarbowy wezwie podatnika do przedstawienia informacji dotyczących naszego zeznania to jest wysokie prawdopodobieństwo, że korekta wtedy złożona będzie już nieskuteczna. Natomiast w przypadku korekty dokonywanej na podstawie błędów odkrytych podczas czynności sprawdzających – podatnik opłacić musi podatek z pełną wartością odsetek za zwłokę (8%)

Preferencje podatkowe

Niezmiernie ważne jest zwrócenie uwagi na fakt, iż chęć skorzystania z preferencyjnego rozliczenie wspólnie z małżonkiem bądź z dzieckiem w przypadku samotnie wychowującego je rodzica musi zostać przedstawiona Urzędowi Skarbowemu do terminu złożenia rocznego zeznania podatkowego tj. najpóźniej do dnia 30 kwietnia 2018 r. Jeśli zostanie popełniony błąd i uprawniony nie zaznaczy w deklaracji właściwej rubryki to takiego błędu nie będzie można poprawić poprzez późniejsze złożenie korekty, już po upływie 30 kwietnia. Tym samym prawo do skorzystania z preferencji wygaśnie i konieczne będzie złożenie zeznania rocznego na warunkach ogólnych.

Jeden procent

W przypadku gdy podatnik chce skorygować zeznanie w zakresie zadysponowania 1% podatku trzeba pamiętać, że skuteczne zadysponowanie 1% możliwe jest jedynie gdy korekta zostanie złożona w terminie 1 miesiąca od upływu terminu na złożenie zeznania tj. do dnia 31 maja. Tylko pod takim warunkiem Urząd Skarbowy przekaże środki wskazanej organizacji.

Brak podpisu pod zeznaniem

Złożenie deklaracji bez jej podpisania traktowanej jest jako brak złożenia terminowego zeznania rocznego. Zeznanie złożone bez podpisu nie stanowi oświadczenia podatnika, a zatem przyjmuje się, że nie może ono zostać korygowane. Zeznanie jest oświadczeniem wiedzy podatnika, które wywołuje określone skutki prawno-finansowe, wskazuje na fakt wywiązania się przez niego z obowiązków prawno-podatkowych i określa kwotę podatku do zapłaty lub wysokość nadpłaty. Podpis ma za zadanie potwierdzić prawdziwość danych zawartych w deklaracji.

Niekiedy niektóre urzędy skarbowe w ramach wstępnych czynności sprawdzających mogą wezwać podatnika do uzupełnienia brakującego podpisu. Po stwierdzeniu braku podpisu podatnik powinien samemu bądź na wezwanie urzędnika złożyć jeszcze raz zeznanie roczne bądź wybrać się do urzędu i osobiście podpisać deklarację.

Brak podpisu obu małżonków na wspólnym zeznaniu rocznym spowoduje, iż takie zeznanie nie zostanie uznane za złożone a w konsekwencji małżonkowie stracą prawo do wspólnego rozliczenia w tym roku podatkowym. Po stwierdzonym braku podpisu bądź podpisów urząd skarbowy wezwie każdego z nich do złożenia indywidualnego zeznania podatkowego za dany rok. Z wydawanych interpretacji podatkowanych wynika jednoznacznie, że aby skutecznie złożyć wniosek o możliwość preferencyjnego rozliczenia wspólnie z małżonkiem, trzeba zarówno zaznaczyć odpowiedni kwadrat na górze formularza PIT, jak i podpisać oświadczenia przez oboje małżonków lub jednego z nich. Musi to nastąpić do 30 kwietnia roku następnego po roku podatkowym. Brak jednego z wymienionych elementów uniemożliwia skorzystanie z preferencji w postaci wspólnego opodatkowania dochodów.

Niewłaściwe zeznanie roczne

Złożenie niewłaściwego zeznania (np. PIT - 36 zamiast, PIT - 37) skutkuje brakiem uznania za złożenie zeznania nastąpiło w stosownym terminie. Błąd taki należy niezwłocznie naprawić. Co do zasady korektę deklaracji składa się na takim samym formularzu jak korygowana niemniej jednak, jeżeli zeznanie złożone zostało na niewłaściwym druku, wówczas podatnik powinien złożyć korektę na prawidłowym formularzu, wynikającym z przepisów prawa podatkowego. Mimo, iż zgodnie z powszechną interpretacją błędy druk traktowany jest jako niebyły zaleca się jednak, aby składając zeznanie na prawidłowym druku zaznaczyć jako cel złożenia "korekta zeznania". W takim wypadku, mimo że od 2016 roku nie wymagają tego przepisy dobrze jest również załączyć do korygowanego zeznania pisemne uzasadnienie przyczyn jego złożenia.

adw. Łukasz Wieszczeczyński, Kancelaria TWZ