Podatkowe zamknięcie roku inwestycyjnego - sprzedaj akcje, by rozliczyć podatek

Piotr Szulczewski 21.12.2017 10:00 (aktualizacja: )

Rozliczenie roku podatkowego przez inwestorów giełdowych kończyć się powinno sprzedażą posiadanych akcji. Jeśli rok kolejny zacznie się od nabycia tych samych papierów wartościowych po tej samej cenie, inwestor zyskuje tarczę podatkową pozwalającą uniknąć podatku giełdowego.

Podatkowe zamknięcie roku inwestycyjnego - sprzedaj akcje, by rozliczyć podatek

Podatkowe zamknięcie roku inwestycyjnego - sprzedaj akcje, by rozliczyć podatek / FORUM

 

Inwestor giełdowy udziały ze zbycia akcji rozliczać może wyłącznie w roku sprzedaży udziałów. Wynika to z zasady, że do kosztów uzyskania przychodów nie zalicza się wydatków na objęcie lub nabycie udziałów albo wkładów w spółdzielni, udziałów (akcji) oraz papierów wartościowych, a także wydatków na nabycie tytułów uczestnictwa w funduszach kapitałowych; wydatki takie są jednak kosztem uzyskania przychodu z odpłatnego zbycia tych udziałów (akcji) oraz papierów wartościowych, w tym z tytułu wykupu przez emitenta papierów wartościowych, a także z odkupienia albo umorzenia tytułów uczestnictwa w funduszach kapitałowych.

W efekcie, jeżeli podatnik nie sprzeda posiadanych akcji, nawet poniżej wartości ich kupna, to koszty danego roku nie wystąpią w ogóle. Efektywnie najkorzystniejsze podatkowo będzie dla niego sprzedanie akcji na sam koniec roku niezależnie od tego, czy przyniosły one zysk, czy stratę. Warunkiem jest oczywiście, że z początkiem przyszłego roku jest w stanie odkupić je po takim samym kursie lub kursie podobnym do tego, jaki zastosował przy zbyciu.

Przykład

Podatnik kupił akcje po 100 w lipcu, a 31 grudnia sprzedaje je po 90 – wykazuje stratę 10. W nowym roku kupuje te same akcje za 100 i sprzedaje za 105. Sprzedaż daje mu dochód 5, ale rozlicza dodatkowo 50% straty wykazanej na koniec poprzedniego roku. Dochód ze sprzedaży wynosi 0 zł, podatek – 0 zł.

Ten sam podatnik w 2017 r. kupuje akcje za 100 ale nie dokonuje osłony podatkowej na koniec roku. W 2018 sprzedaje akcie po 105. Dochód wynosi 5 a podatek 19% od 5. Podatnik jest stratny 19% w stosunku do rozliczenia z tarczą.

Zasady rozliczania kosztów nie stosuje się przy zamianie jednostek uczestnictwa subfunduszu na jednostki uczestnictwa innego subfunduszu tego samego funduszu inwestycyjnego z wydzielonymi subfunduszami, dokonanej na podstawie ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi. W tym wypadku nie wyszczególnia się ani przychodów, ani kosztów, stąd dopiero sprzedaż jednostek w funduszu powoduje, że rozliczany jest przychód z nabycia oraz dochód do opodatkowania.

Piotr Szulczewski, PIT.pl