Podatki i opłaty lokalne w 2014 roku

Iwona Maczalska 12.09.2013 09:00 (aktualizacja: )

Iwona Maczalska

W Monitorze Polskim opublikowano obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 7 sierpnia w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych obowiązujących w 2014 roku.

Każdego roku dokonuje się przeliczenia górnych stawek podatków i opłat lokalnych według wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych za okres pierwszego półrocza roku poprzedniego. Zgodnie z komunikatem Prezesa GUS z dnia 15 lipca ceny towarów i usług wzrosły w I półroczu tego roku o 0,9 proc. W efekcie nastąpiło przeliczenie maksymalnych stawek podatków i opłat lokalnych na 2014 rok.

Wzrost podatków i opłat lokalnych w 2014 roku

Obwieszczenie w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2014 roku (M.P. 2013 poz. 724) wskazuje podwyżkę m.in. podatków od nieruchomości, opłaty targowej, czy opłaty od posiadania psów. Dynamikę wzrostu podatków i opłat lokalnych w latach 2012 - 2014 wskazuje poniższa tabela:

Podatki lokalne 2012-2014
Podatek od: Stawka 2012 Stawka 2013 Wzrost 2012/2013 o: Stawka 2014 Wzrost 2013/2014 o:
gruntów związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków 0,84 zł 0,88 zł 0,04 zł0,89 zł 0,01 zł
gruntów pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrowni wodnych 4,33 zł 4,51 zł 0,18 zł4,56 zł 0,05 zł
gruntów pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego 0,43 zł 0,45 zł 0,02 zł0,46 zł 0,01 zł
budynków mieszkalnych 0,70 zł 0,73 zł 0,03 zł0,74 zł 0,01 zł
budynków związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej 21,94 zł 22,82 zł 0,86 zł23,03 zł 0,21 zł
budynków zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym 10,24 zł 10,65 zł 0,41 zł10,75 zł 0,10 zł
budynków związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej, zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń 4,45 zł 4,63 zł 0,18 zł4,68 zł 0,05 zł
budynków pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego 7,36 zł 7,66 zł 0,30 zł7,73 zł 0,07 zł
samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 tony do 5,5 tony włącznie *** 779,68 zł 810,87 zł 31,19 zł818,17 zł 7,3 zł
samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie *** 1.300,71 zł 1.352,74 zł 52,03 zł1.364,92 zł 12,18 zł
samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 9 ton – do 12 ton *** 1.560,84 zł 1.623,28 zł 62,44* zł1.637,89 14,61* zł
samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie całkowitej równej lub wyższej niż 12 ton *** 2.978,53 zł 3.097,68 zł 119,15 zł3.125,56 zł 27,88 zł
ciągnika siodłowego lub balastowego przystosowanego do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów od 3,5 tony i poniżej 12 ton *** 1.820,96 zł 1.893,80 zł 72,84 zł1.910,85 17,05 zł
ciągnika siodłowego lub balastowego o dopuszczalnej masie zespołu pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów równej lub wyższej niż 12 ton do 36 ton włącznie *** 2.302,20 zł 2.394,29 zł 92,09 zł2.415,84 zł 21,55 zł
ciągnika siodłowego lub balastowego przystosowanego do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów powyżej 36 ton *** 2.978,53 zł  3.097,68 zł 119,15 zł3.125,56 zł 27,88 zł
przyczepy lub naczepy które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą od 7 ton i poniżej 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego *** 1.560,84 zł 1.623,28 zł 62,44 zł1.637,89 zł 14,61 zł
przyczepy i naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą równą lub wyższą niż 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego do 36 ton włącznie *** 1.820,96 zł 1.893,80 zł 72,84 zł1.910,85 zł 17,05 zł
przyczepy i naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą równą lub wyższą niż 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego powyżej 36 ton *** 2.302,20 zł 2.394,29 zł 92,09 zł2.415,84 21,55 zł
autobusu, o liczbie miejsc do siedzenia mniejszej niż 30 miejsc 1.820,96 zł 1.893,80 zł 72,84 zł1.910,85 zł 17,05 zł
autobusu, o liczbie miejsc do siedzenia równej lub wyższej niż 30 miejsc 2.302,20 zł 2.394,29 zł 92,09 zł2.415,84 zł 21,55 zł
opłata targowa 728,64 zł 757,79 zł 29,15 zł764,62 zł 6,83 zł
opata miejscowa w miejscowościach posiadających korzystne właściwości klimatyczne, walory krajobrazowe oraz warunki umożliwiające pobyt osób w tych celach 2,08 zł 2,17 zł 0,09 zł2,19 zł 0,02 zł
opłata miejscowa w miejscowościach posiadających status obszaru ochrony uzdrowiskowej 2,96 zł 3,08 zł 0,12 zł3,11 zł 0,03 zł
opłata uzdrowiskowa 4,09 zł 4,26 zł 0,17 zł4,30 zł 0,04 zł
posiadania psów 115,31 zł 119,93 zł 4,62 zł121,01 zł 1,08 zł

***w zależności od liczby osi, dopuszczalnej masy całkowitej pojazdu i rodzaju zawieszenia stawki podatku nie mogą być niższe od kwot określonych załącznikiem do ustawy – zmianie uległy również te załączniki i kwoty minimalne podatku

Iwona Maczalska
PIT.pl