Podatek z nieujawnionych źródeł podważony

31.10.2013 09:00 (aktualizacja: )

31.10 Podatek z nieujawnionych źródeł podważony

Justyna Niedbał, Bankier.pl

Sąd Administracyjny w Olsztynie wydał 10 października 2013 r. wyrok w sprawie 75- proc. stawki podatku z nieujawnionych źródeł. Sąd uchylił wcześniej zaskarżone decyzje, określił, że nie podlegają one wykonaniu i zasądził od Dyrektora Izby Skarbowej 1626 zł tytułem zwrotu kosztów postępowania sądowego.

Przedmiotem sporu w sprawie było stwierdzenie, czy źródłem pokrycia dysproporcji wydatków i przychodów 2009 r. były zgromadzone na dzień 1 stycznia 2009 r. oszczędności pochodzące ze źródeł opodatkowanych lub wolnych od opodatkowania w postaci środków pieniężnych w kwocie 5.200 USD oraz w kwocie 7.500 zł, co stanowiło łącznie ok. 23.100 zł. Dyrektor Izby Skarbowej próbując ustalić, czy wydatki z 2009 r. mogły być sfinansowane z dochodów i zasobów majątkowych skarżących z lat poprzednich, przeanalizował osiągane przez nich przychody i poniesione wydatki w latach 1999 – 2008. Okazało się, że niedobór środków pieniężnych na koniec 2008 r. wyniósł 62.198,79 zł. Organ podatkowy nie uwierzył jednak, że środki pieniężne pochodziły częściowo z pożyczki od członka rodziny. Zdaniem skarżących, organy podatkowe bezpodstawnie stwierdziły, że otrzymana przez nich kwota 5.200 USD została w całości wydatkowana przed 2009 r. W odpowiedzi na skargę Dyrektor Izby Skarbowej wniósł o jej oddalenie i podtrzymał stanowisko prezentowane w zaskarżonej decyzji. Skargę uwzględnił jednak Wojewódzki Sąd Administracyjny.

Sprawowana przez wojewódzkie sądy administracyjne kontrola działalności administracji publicznej, nakazuje między innymi uwzględniać w swoich rozstrzygnięciach orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego, które w myśl art. 190 ust. 1 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej mają moc powszechnie obowiązującą i są ostateczne. WSA uznał zatem, że skład orzekający może samodzielnie ocenić zgodność z konstytucją przepisu ustawy w przypadku tzw. wtórnej niekonstytucyjności, która polega na powtórzeniu przez parlament rozwiązania prawnego uznanego już przez TK za niezgodne z ustawą zasadniczą. Tym samym, sąd administracyjny zakwestionował aktualnie obowiązujące przepisy o 75- proc. stawce podatku z tzw. nieujawnionych źródeł, bo są równoważne z tymi, których zgodność konstytucyjną podważył w lipcu Trybunał Konstytucyjny.

Justyna Niedbał,
Bankier.pl

Podstawa prawna:
Wyrok WSA w Olsztynie z dnia 10.10.2013 r., sygn. I SA/Ol 410/13