Podatek od nieruchomości komercyjnych - zapłać po raz pierwszy do 20 lutego 2018 r.

Piotr Szulczewski 15.02.2018 12:00 (aktualizacja: )

Od 2018 r. przedsiębiorcy zostali obciążeni dodatkowym podatkiem od nieruchomości wykorzystywanych w przeważającej części do celów komercyjnych. Jest on opłacany nie później niż 20 dnia miesiąca następującego po miesiącu, za który płacony jest podatek. Pierwszy raz należy go zapłacić nie później niż 20 lutego, a następnie – do każdego 20 dnia miesiąca.

Podatek od nieruchomości komercyjnych
Podatek od nieruchomości komercyjnych  / YAY foto

Podatek ustalany jest miesięcznie, wystarczające jest zatem wykorzystywanie w danym miesiącu nieruchomości dla celów komercyjnych przez 1 dzień. Wynosi on 0,035% podstawy opodatkowania za każdy miesiąc.

Podstawę opodatkowania stanowi przychód, który jednak ustala się ryczałtowo (czyli niezależnie od tego ile faktycznie udało się uzyskać z tytułu działalności prowadzonej w nieruchomości lub z jej udostępniania) - odpowiadający wartości początkowej środka trwałego ustalanej na pierwszy dzień każdego miesiąca wynikającej z prowadzonej ewidencji, pomniejszonej o kwotę 10 000 000 zł.

Przykład

Wartość początkowa na 1 stycznia 2018 r. wynosi 10.100.000 zł. Podatnik płaci podatek za styczeń w kwocie 0,035% x 100.000 zł.

Podatek pobiera się wyłącznie z tytułu przychodu z tytułu użytkowania nieruchomości, których wartość początkowa przekracza 10 000 000 zł. Zapłata podatku obejmuje użytkowanie:

1) budynku handlowo-usługowego sklasyfikowanego w Klasyfikacji jako:

a. centrum handlowe,

b. dom towarowy,

c. samodzielny sklep i butik,

d. pozostały handlowo-usługowy,

2) budynku biurowego sklasyfikowanego w Klasyfikacji jako budynek biurowy

- wynosi 0,035% podstawy opodatkowania za każdy miesiąc

Podatku nie pobiera się jednak od:

1) ww. środków trwałych, od których zaprzestano dokonywania odpisów amortyzacyjnych;

2) budynków biurowych wykorzystywanych wyłącznie lub w głównym stopniu na własne potrzeby podatnika.

Amortyzacja bieżąca nie wpływa natomiast na podleganie opodatkowaniu, tj. bieżąco prowadzone odpisy nie obniżają wartości początkowej środka trwałego – decydującą jest ustalona przez podmiot wartość początkowa.

Zapłacony podatek od wykorzystania nieruchomości obniża wartość PIT i CIT

Kwotę obliczonego za dany miesiąc podatku podatnicy odliczają od zaliczki na podatek dochodowy z tytułu prowadzonej działalności. W przypadku gdy podatnicy wpłacają zaliczki kwartalne, odliczeniu podlega podatek obliczony za miesiące przypadające na dany kwartał.

Podatnicy mogą nie wpłacać podatku od nieruchomości komercyjnych jeżeli jest on niższy od kwoty zaliczki na podatek dochodowy z tytułu działalności gospodarczej za dany miesiąc.

Kwotę uiszczonego i nieodliczonego w roku podatkowym podatku odlicza się od podatku w deklaracji rocznej - obliczanego zarówno według skali podatkowej, jak i liniowo.

Piotr Szulczewski, PIT.pl