Plik JPK_VAT od 1 października 2020 r. Nowe obowiązki dla sprzedawców i nabywców

Ewelina Czechowicz

Od  1 października 2020 r. obowiązywać będą przepisy, które wprowadzą nowy plik JPK_VAT. Obowiązywać będą dwa warianty dla pliku JPK_VAT:

  • JPK_V7M – przesyłany przez podatników, którzy rozliczają się miesięcznie i
  • JPK_V7K – przesyłany przez podatników, którzy rozliczają się kwartalnie.

Wraz z wejściem nowych plików JPK_VAT pojawią się nowe obowiązki dla sprzedawców i nabywców, które prezentujemy poniżej.

1. Obowiązek oznaczania niektórych towarów i usług specjalnymi oznaczeniami literowymi

Łącznie z nowym plikiem JPK_VAT pojawi się nowy obowiązek dla sprzedawców, którzy zobowiązani będą oznaczać niektóre towary i usługi oznaczeniami liczbowymi. Dla wybranych towarów zostały przewidziane oznaczenia od „01” do „10”, zaś dla wybranych usług – oznaczenia od „11” do „13”

Zaznaczyć trzeba, że obowiązek ten będzie dotyczył wyłącznie sprzedawców. Nabywcy towarów i usług nie będą zobowiązani do dokonywania oznaczeń w przesyłanych plikach.

Oznaczenia liczbowe w nowym pliku JPK_VAT

Grupa towarów lub usług

Oznaczenie

napoje alkoholowe - alkohol etylowy, piwo, wino, napoje fermentowane i wyroby pośrednie w rozumieniu przepisów o podatku akcyzowym

01

towary, o których mowa w art. 103 ust. 5aa ustawy o VAT (np. oleje napędowe o kodach CN 2710 19 43, CN 2710 20 11);

02

olej opałowy w rozumieniu przepisów o podatku akcyzowym oraz oleje smarowe,

pozostałe oleje o kodach CN od 2710 19 71 do 2710 19 99, z wyłączeniem wyrobów o kodzie CN 2710 19 85 (oleje białe i parafina ciekła) oraz smary plastyczne zaliczane do kodu CN 2710 19 99, oleje smarowe o kodzie CN 2710 20 90, preparaty smarowe objęte pozycją CN 3403, z wyłączeniem smarów plastycznych objętych tą pozycją;

03

  wyroby tytoniowe, susz tytoniowy, płyn do papierosów elektronicznych i wyroby nowatorskie w rozumieniu przepisów o podatku akcyzowym;

04

odpady - wyłącznie określone w poz. 79-91 załącznika nr 15 do ustawy o VAT

05

urządzenia elektroniczne oraz części i materiały do nich wyłącznie określone w poz. 7-9, 59-63, 65, 66, 69 i 94-96 załącznika nr 15 do ustawy o VAT (np. komputery, telefony komórkowe, konsole do gier wideo czy aparaty fotograficzne)

06

pojazdy oraz części samochodowe o kodach wyłącznie CN 8701-8708 oraz CN 8708 10

07

metale szlachetne oraz nieszlachetne - wyłącznie określone w poz. 12-25, 33-40, 45, 46, 56 i 78 załącznika nr 15 do ustawy o VAT oraz w poz. 1-3 załącznika nr 12 do ustawy o VAT (np. artykuły jubilerskie czy odpady i złom metali nieszlachetnych)

„08”

leki oraz wyroby medyczne - produkty lecznicze, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyroby medyczne, objęte obowiązkiem zgłoszenia, o którym mowa w art. 37av ust.1 ustawy z dnia 6 września 2001 r.– Prawo farmaceutyczne;

„09”

budynki, budowle i grunty

„10”

usługi w zakresie przenoszenia uprawnień do emisji gazów cieplarnianych, o których mowa w ustawie o systemie handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych

„11”

usługi o charakterze niematerialnym, tj. usługi doradcze, księgowe, prawne, zarządcze, szkoleniowe, marketingowe, firm centralnych (head offices), reklamowe, badania rynku i opinii publicznej oraz w zakresie badań naukowych i prac rozwojowych

„12”

usługi transportowe i gospodarki magazynowej -  sekcja H PKWiU 2015 symbol ex 49.4, ex 52.1;

„13”

 

2. Obowiązek oznaczania niektórych transakcji

Jednocześnie z nowym plikiem JPK_VAT niektóre transakcje będą musiały być oznaczone specjalnymi oznaczeniami literowymi.

Oznaczenia literowe w nowym pliku JPK_VAT

Rodzaj transakcji

Oznaczenie literowe

Transakcje sprzedażowe

dostawy w ramach sprzedaży wysyłkowej z terytorium kraju, o której mowa w art. 23 ustawy o VAT

SW

świadczenie usług telekomunikacyjnych, nadawczych i elektronicznych, o których mowa w art. 28k ustawy o VAT

EE

transakcji dokonywane przez podatników, między którymi istnieją powiązania, o których mowa w art. 32 ust. 2 pkt 1 ustawy o VAT

TP

wewnątrzwspólnotowe nabycia towarów dokonywane przez drugiego w kolejności podatnika VAT w ramach transakcji trójstronnej w procedurze uproszczonej, o której mowa w dziale XII rozdział 8 ustawy o VAT

TT_WNT

dostawy towarów poza terytorium kraju dokonane przez drugiego w kolejności podatnika VAT w ramach transakcji trójstronnej w procedurze uproszczonej, o której mowa w dziale XII rozdział 8 ustawy o VAT

TT_D

świadczenia usług turystyki opodatkowanych na zasadach marży zgodnie z art. 119 ustawy o VAT

MR_T

dostawy towarów używanych, dzieł sztuki, przedmiotów kolekcjonerskich i antyków, opodatkowane na zasadach marży zgodnie z art. 120 ustawy o VAT

MR_UZ

wewnątrzwspólnotowe dostawy towarów następujące po imporcie tych towarów w ramach procedury celnej 42 (import)

I_42

wewnątrzwspólnotowe dostawy towarów następujące po imporcie tych towarów w ramach procedury celnej 63 (import)

I_63

transfer bonu jednego przeznaczenia dokonanego przez podatnika działającego we własnym imieniu, opodatkowanego zgodnie z art. 8a ust. 1 ustawy o VAT

B_SPV

dostawy towarów oraz świadczenie usług, których dotyczy bon jednego przeznaczenia na rzecz podatnika, który wyemitował bon na podstawie art. 8a ust. 4 ustawy o VAT

B_SPV DOSTAWA

świadczenie usług pośrednictwa oraz innych usług dotyczących transferu bonu różnego przeznaczenia, opodatkowane zgodnie z art. 8b ust. 2 ustawy o VAT

B_MPV PROWIZJA

transakcje objęte obowiązkiem stosowania mechanizmu podzielonej płatności

MPP

Transakcje zakupowe

import towarów, w tym import towarów rozliczany na podstawie art. 33a ustawy o VAT

IMP

transakcje objęte obowiązkiem stosowania mechanizmu podzielonej płatności

MPP

3. Obowiązek wskazywania niektórych dowodów sprzedaży oraz dowodów zakupu

Łącznie z nowym plikiem JPK_VAT powstanie obowiązek oznaczania niektórych dowodów sprzedaży oraz dowodów nabycia specjalnymi oznaczeniami literowymi.

Oznaczenia dla dowodów sprzedaży oraz dowodów nabycia

Dowody sprzedaży

Dowody nabycia

Oznaczenie

Rodzaj dokumentu

Oznaczenie

Rodzaj dokumentu

„RO”

dokument zbiorczy wewnętrzny zawierający sprzedaż z kas rejestrujących

„VAT RR”

faktura VAT RR

„WEW”

dokument wewnętrzny

„WEW”

dokument wewnętrzny

„FP”

faktura wystawiona na zasadach określonych w art. 109 ust. 3d ustawy o VAT

„MK”

faktura wystawiona przez podatnika, który wybrał metodę kasową

4. Likwidacja załącznika VAT-ZD

Wraz z wprowadzeniem nowego pliku JPK_VAT zlikwidowany zostanie załącznik VAT-ZD, który obecnie podatnicy załączają do  deklaracji VAT-7/VAT-7K, w przypadku korzystania z ulgi za złe długi. W zamian pojawi się w nowym pliku JPK_VAT pole do zaznaczenia dla korzystających z tej ulgi. 

5. Forma wysyłki nowego JPK_VAT

Nowy plik JPK_VAT przesyłany będzie droga elektroniczną, najprawdopodobniej na jeden z czterech sposobów przesyłania pliku JPK_VAT, a mianowicie:

  • za pomocą bezpłatnego programu e-mikrofirma,
  • przy życiu bezpłatnego narzędzia Klient JPK 2.0,
  • za pomocą umożliwiającego to programu księgowego lub aplikacji,
  • za pośrednictwem e-bramki JPK_VAT.

Do przesłania nowego pliku JPK_VAT konieczne będzie posiadanie podpisu elektronicznego. Ministerstwo Finansów zapowiada, że nowy plik JPK_VAT będzie można podpisywać:

  • podpisem kwalifikowanym (polskim lub innego kraju UE),
  • profilem zaufanym,
  • danymi autoryzującymi.

Po złożeniu poprawnego JPK_VAT, podatnik będzie mieć możliwość pobrania Urzędowego Poświadczenia Odbioru (UPO).

6. Terminy przesyłania nowego pliku JPK_VAT

Nowy plik JPK_VAT przesyłany będzie w dotychczasowych terminach przewidzianych dla składania deklaracji VAT-7/VAT-7K oraz przesyłania obecnych plików JPK-VAT.

Przepisy dotyczące nowego pliku JPK_VAT wejdą w życie 1 października 2020 r., a więc pierwsze nowe pliki JPK_VAT będą musiały zostać przesłane za październik 2020 r.

JPK Jednolity Plik Kontrolny