Płatności przez aplikacje mobilne: MF mówi tak fakturom w smartfonach. I to bez paragonu

Piotr Szulczewski

Fiskus potwierdza, że aplikacje mobilne mogą być wykorzystywane do rozliczania zakupów oraz wystawiania faktur. Przekazane z systemu mobilnego na konto lub adres e-mail klienta informacje uznać należy za ważny dokument księgowy zastępujący tradycyjnie wydawany klientowi paragon.

 

<< Kasy fiskalne online – od października rewolucja w raportach sprzedaży konsumenckiej >>

 

Coraz częstszym rozwiązaniem staje się oferowanie klientom systemów płatności mobilnej. W takim przypadku powstaje pytanie o prawo do rozliczania takich płatności oraz przekazywanie faktur i paragonów zakupowych. Ministerstwo Finansów uznało za prawidłowe faktury generowane w systemie sprzedaży samoobsługowej, w której klient samodzielnie dokonuje zakupów, a faktura – wysyłana jest do jego konta w aplikacji mobilnej lub na adres e-mail. Klientami są osoby fizyczne, również nieprowadzące działalności gospodarczej.


System mobilny sprzedaży samoobsługowej a paragony fiskalne

Stanowisko organów podatkowych dotyczyło systemu samoobsługowej zapłaty za zakupione produkty – przez klienta bezpośrednio przy tym produkcie lub usłudze (a nie u sprzedawcy, przy kasie) za pomocą dedykowanej aplikacji mobilnej zainstalowanej na użytkowanym smart fonie. Rozliczenie zapłaty następować miało poprzez wykorzystanie modułu aplikacji płatności mobilnej. W ramach akceptacji regulaminu aplikacji mobilnej, nabywca wyrazić musiał zgodę na żądanie otrzymywania faktur dokumentujących transakcje sprzedaży oraz na otrzymywanie faktur w formie pliku PDF (faktura elektroniczna) na adres e-mail podany przy rejestracji konta użytkownika.

 

<< Kasy fiskalne 2018 - od 30 marca więcej zwolnień >>

 

Rozliczenie sprzedaży mobilnej z użyciem kasy rejestrującej w sklepie

Zgodnie z podanym Ministerstwu Finansów stanowiskiem podatnika, oo dokonaniu zakupu i potwierdzeniu płatności mobilnej w aplikacji mobilnej przez nabywcę, transakcja poprzez system zostawanie przesłana do kasy rejestrującej zainstalowanej u sprzedawcy i na niej zaewidencjonowana.

Kasa rejestrująca ewidencjonować będzie transakcje z płatności mobilnych. Numer paragonu fiskalnego oraz dane transakcji znajdujące się na paragonie fiskalnym zostaną przesłane do systemu sprzedawcy. Po przesłaniu ww. danych papierowy paragon fiskalny wydrukowany z kasy rejestrującej zostanie zniszczony (kopia paragonu fiskalnego nadal pozostanie w pamięci fiskalnej), gdyż nabywca wyraził żądanie otrzymania faktury w formie elektronicznej, a sprzedawca wystawi dla nabywcy fakturę do zarejestrowanego wcześniej paragonu fiskalnego. Egzemplarz faktury w formie elektronicznej, przeznaczony dla nabywcy będzie technicznie wysyłany w imieniu sprzedawcy, który jest faktycznym wystawcą faktury, za pośrednictwem infrastruktury mobilnej związanej z aplikacją mobilną klienta, na wskazany adres e-mailowy i zgodnie z żądaniem nabywcy wyrażonym poprzez akceptację regulaminu użytkowania aplikacji mobilnej do płatności mobilnych. Egzemplarz faktury pozostający u sprzedawcy będzie zachowany (zgodnie z warunkami archiwizacji dokumentów).


Wydanie faktury zamiast wydania paragonu. Kopia paragonu nie musi być dostarczona klientowi

Wątpliwości wzbudziło to, czy przesyłanie faktury w formacie PDF na adres podany przez nabywcę, który akceptując regulamin wyrazi żądanie i zgodę na przesyłanie tych faktur spełnia przesłankę wydania faktury nabywcy i nie jest dodatkowo obowiązany do dostarczenia takiej osobie paragonu.

W myśl art. 111 ust. 3a pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz. U. z 2017r. poz. 1221 ze zm.), podatnicy prowadzący ewidencję obrotu i kwot podatku należnego przy zastosowaniu kas rejestrujących są obowiązani dokonywać wydruku paragonu fiskalnego lub faktury z każdej sprzedaży oraz wydawać wydrukowany dokument nabywcy.

 

<< Zmiany w VAT: Faktura tylko do paragonu z numerem NIP >>

 

Ministerstwo Finansów uznało, że przepisy o podatku od towarów i usług nie precyzują pojęcia „wydać”. W celu jego wyjaśnienia należy odwołać się do definicji słownikowej. Zgodnie ze Słownikiem Języka Polskiego – „wydać” oznacza tyle co dać, przydzielić komuś. Skoro tak, to nabywca akceptując regulamin aplikacji mobilnej, wyraża zgodę na zawarte w tym regulaminie żądanie otrzymywania faktur dokumentujących transakcje sprzedaży w formie pliku PDF przesyłanego na podany przy rejestracji adres e-mail nabywcy. Tym samym w momencie dokonania przez nabywcę zakupu sprzedawca wyda (przydzieli) fakturę nabywcy na wskazany adres e-mail. Zatem wysłanie faktury w formacie PDF na wskazany przez nabywcę e-mail, zgodnie z jego żądaniem oznacza, że dokument został nabywcy udostępniony (przydzielony) i w odniesieniu do faktury elektronicznej świadczy o tym, że wypełniony został warunek o którym mowa w art. 111 ust. 3a pkt 1 ustawy, tj. wydano fakturę nabywcy. Nie ma tym samym obowiązku dodatkowo dokumentować transakcji paragonem przekazywanym klientowi.


Podstawa: Dyrektor KIS Sygn. akt 0115-KDIT1-3.4012.149.2018.3.AT, 30-05-2018