Płać 19 proc. podatek kwartalnie. Opodatkowanie liniowe zgłoś do US

Piotr Szulczewski 12.01.2018 09:00 (aktualizacja: )

Mimo że standardem jest płacenie podatku miesięcznie, możliwy jest również wybór podatku liniowego i zaliczek na podatek opłacanych raz na kwartał. Decyzję podjąć należy nie później niż w lutym (w terminie zapłaty podatku za styczeń).

Zaliczki na podatek w firmie – złóż oświadczenie o zapłacie podatku kwartalnie

Płać 19% podatek kwartalnie. Opodatkowanie liniowe zgłoś do Urzędu Skarbowego / YAY foto

Rozliczenia liniowe w zakresie zapłaty zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych różnią się znacząco od opłacania ich według skali. Podatnik bowiem nie może płacić zaliczek dopiero po przekroczeniu kwoty 3091 zł, czyli kwoty wolnej od podatku. Obowiązek zapłaty rozpoczyna się już w chwili osiągnięcia pierwszego przychodu i trwa do końca roku.

Zaliczki można opłacać co kwartał jedynie, gdy opłacający jest małym podatnikiem lub podatnikiem rozpoczynającym prowadzenie działalności gospodarczej. Zaliczki opłaca się wysokości różnicy między podatkiem należnym od dochodu osiągniętego od początku roku, co oznaczam że:

  1. podatnicy wpłacają je w terminie do 20 dnia każdego miesiąca następującego po kwartale, za który wpłacana jest zaliczka.
  2. zaliczkę za ostatni kwartał roku podatkowego podatnik wpłaca w terminie do 20 stycznia następnego roku podatkowego.
  3. podatnik nie wpłaca zaliczki za ostatni miesiąc lub odpowiednio kwartał, jeżeli przed upływem terminu do jej wpłaty złoży zeznanie i dokona zapłaty podatku.

Oświadczenie o kwartalnych zaliczkach w działalności opodatkowanej liniowo

Mali podatnicy, którzy wybrali kwartalny sposób wpłacania zaliczek, są obowiązani do dnia 20 lutego roku podatkowego zawiadomić właściwego naczelnika urzędu skarbowego o wyborze tego sposobu wpłacania zaliczek. Podatnicy, którzy rozpoczynają prowadzenie działalności w trakcie roku podatkowego, składają zawiadomienie w terminie do dnia poprzedzającego dzień rozpoczęcia tej działalności, nie później jednak niż w dniu uzyskania pierwszego przychodu. Zawiadomienie dotyczy również lat następnych, chyba że podatnik, w terminie do dnia 20 lutego roku podatkowego, zawiadomi w formie pisemnej właściwego naczelnika urzędu skarbowego o rezygnacji z kwartalnego sposobu wpłacania zaliczek.

Zawiadomienie o wyborze kwartalnego sposobu wpłacania zaliczek oraz zawiadomienie o rezygnacji z kwartalnego sposobu wpłacania zaliczek mogą być złożone na podstawie przepisów o swobodzie działalności gospodarczej – mogą być również złożone w formie dowolnego, samodzielnie przygotowanego przez podatnika druku, złożonego do organu skarbowego.

Piotr Szulczewski, PIT.pl