PIT 2018 - umowa o pracę, zlecenie i umowa o dzieło

19.04.2018 11:00 (aktualizacja: )

Chcąc złożyć roczne zeznanie podatkowe za rok 2017 w którym podatnik osiągał przychody z różnych tytułów w tym umów o pracę i umów cywilnoprawnych trzeba pamiętać o kilku sytuacjach jakie mogą w takim wypadku wystąpić. W pierwszej kolejności trzeba zwrócić uwagę na to, że w każdym z tych przypadków pracujący uzyskuje przychody wyłącznie za pośrednictwem płatników, zatem zeznanie roczne zostanie złożone na formularzu PIT-37.

PIT 2018 - umowa o pracę, zlecenie i umowa o dzieło

PIT 2018 - umowa o pracę, zlecenie i umowa o dzieło / YAY foto

Umowa o pracę i umowa zlecenie z tym samym pracodawcą

Pracownik powinien pamiętać, że w przypadku zawarcia dodatkowej umowy zlecenia z swoim pracodawcą, składki na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne od tej umowy pobrane zostaną na takiej samej zasadzie jak te od umowy o pracę. Nie dochodzi bowiem do tzw. zbiegu tytułów ubezpieczenia, i jeden z tytułów do ubezpieczenia (np. z tytułu umowy o pracę) nie zastąpi tytułu do ubezpieczenia wynikającego z umowy cywilnoprawnej.

Informacje istotne dla sporządzenia rocznego zeznania dot. umowy zlecenie zawartej ze swoim pracodawcą przekazywane będą łącznie z danymi dot. umowy o pracę na jednym formularzu PIT-11. W takim wypadku podatnik złoży również jedno zeznanie roczne - korzystając z formularza PIT-37.

Umowy o pracę oraz umowy o dzieło z tym samym pracodawcą

Gdy podatnik będący pracownikiem zatrudnionym na podstawie umowy o pracę jednocześnie zawiera umowę o dzieło ze swoim pracodawcą. Od takich umów obowiązkowo pracodawca pobiera również składki na ubezpieczenia społeczne oraz zdrowotne. Również w takim przypadku nie dojdzie do zbiegu tytułów do ubezpieczenia.

W przesłanej podatnikowi informacji PIT-11 przekazywanym pracownikowi składki ubezpieczeniowe naliczane powinny być zarówno od umowy o dzieło, jak i od umowy o pracę. Podatnik w zeznaniu rocznym PIT-37 przychody rozliczy odrębnie poprzez umieszczenie ich w osobnych pozycjach formularza – naliczając odrębne koszty uzyskania przychodów – dla umowy o pracę w poz. 37 – 41 PIT-37, dla umowy o dzieło – w poz. 47-51 tej deklaracji.

Umowa o pracę i umowy o dzieło z przeniesieniem praw autorskich

W przypadku umów o pracę, zawierających przepisy dot. powierzenia przez pracownika pracodawcy praw autorskich za dodatkowym wynagrodzeniem nie ma konieczności wykazywania dochodów z takiej umowy jako pochodzących z dwóch źródeł.

Koszty muszą zostać przez podatnika ujęte w takiej samej formie jak robi to płatnik tzn. w poz. 37 – 41 zeznania PIT-37.

W takim przypadku trzeba też pamiętać o maksymalnym limicie odliczeń kosztów uzyskania wynoszącym obecnie 42.764,0 zł. Podatnik musi zdawać sobie sprawę z tego, że limit ten jest wspólny i dotyczy zarówno dochodów pochodzących z umów o pracę jak i umów o dzieło z przeniesieniem praw autorskich osiąganych w tym samym roku podatkowym. Po przekroczeniu limitu, nie można kosztów od nadwyżki naliczać w ogóle, nawet jeśli dochody uzyskiwano z wielu umów pozwalających na stosowanie 50% kosztów uzyskania przychodu.

Wiele umów zlecenia

W przypadku przychodów uzyskiwanych z tytułu wielu umów zleceń, podatnik może wykazać, iż koszty uzyskania przychodów były wyższe, niż standardowo przyjmowane ryczałtowe 20% podstawy ich uzyskania. W tym celu zgromadzić musi odpowiednie dowody, i przechowywać je odpowiednio długo na wypadek ewentualnej kontroli.

W związku z zawarciem umowy z różnymi zleceniodawcami podatnik powinien od każdego z nich otrzymać informacje PIT-11. Jeżeli podatnik uzyskał dochody tylko z tych tytułów może jest wszystkie rozliczyć w jednym zeznaniu rocznym składanym na formularzu PIT-37, wpisując kwoty przychodów i kosztów zsumowane się w jednym odpowiednim wierszu tej deklaracji.

Umowy o pracę

W przypadku podejmowania zatrudnienia na więcej niż jednej umowie o pracę, należy zwrócić uwagę na kwestie związane z prawem do odliczenia kosztów uzyskania przychodu.

Co do zasady to od pracownika zależy czy poinformował pracodawcę o innej z umów na podstawie której świadczy pracę.

Nie każdy z zatrudniających pracodawców musiał ograniczać i umniejszać pobierane i przekazywane do US zaliczki na podatek dochodowy w związku z prawem do odliczenia kosztów uzyskania przychodu.

Ważną kwestią na którą trzeba w takiej sytuacji zwrócić uwagę jest to, że ryczałtowe koszty uzyskania przychodów nie mogą przekroczyć następujących kwot:

  • łącznie 2002 zł 05 gr za rok podatkowy, w przypadku gdy podatnik uzyskuje przychody równocześnie z tytułu więcej niż jednego stosunku służbowego, stosunku pracy, spółdzielczego stosunku pracy oraz pracy nakładczej;
  • łącznie 2502 zł 56 gr za rok podatkowy, w przypadku gdy podatnik uzyskuje przychody równocześnie z tytułu więcej niż jednego stosunku służbowego, stosunku pracy, spółdzielczego stosunku pracy oraz pracy nakładczej,

W tym drugim przypadku dodatkowo miejsce stałego lub czasowego zamieszkania podatnika musi być położone poza miejscowością, w której znajduje się zakład pracy, a podatnik nie otrzymuje od pracodawcy dodatku za rozłąkę.

Umowy zlecenia i umowy o dzieło rozliczane ryczałtowo

Kiedy podatnik w trakcie roku podatkowego zawiera liczne umowy zlecenie lub o dzieło, w których każdorazowa kwota należności określona w umowie zawartej z osobą niebędącą pracownikiem płatnika nie przekracza 200 zł podatek pobierany jest ryczałtowo w wysokości 18% przychodu. W tym przypadku nie ma możliwość obniżenia podatku o koszty uzyskania przychodu.

Tak uzyskiwanych przychodów nie deklaruje się w rocznym zeznaniu podatkowym. Podatnik nie otrzymuje wtedy od zleceniodawców informacji PIT-11. Jeżeli w danym roku osiągnięto dochody tylko z takich tytułów wtedy, nie ma obowiązku składać rocznej deklaracji podatkowej.

adw. Łukasz Wieszczeczyński, Kancelaria TWZ