Pobierz e-pity 2019

PIT-11 wysłany omyłkowo drogą papierową w styczniu 2015 należy wysłać jeszcze raz elektronicznie?

Piotr Szulczewski 12.02.2015 09:00 (aktualizacja: )

Mogło się zdarzyć, że zamiast obowiązkowej, elektronicznej wysyłki informacji PIT-11, PIT-8C, płatnik postąpi jak rok temu i przekaże je w formie drukowanej. Czy w takim razie powinien ponownie przesłać w lutym te formularze – elektronicznie czyli tak, jak wymagają tego przepisy prawa?

Wprowadzenie elektronicznej wysyłki deklaracji i informacji podatkowych miało ułatwić i usprawnić system rozliczeń rocznych. Niestety, w obecnej chwili nie można mówić o sukcesie. Problem dotyczy m.in. druków sporządzanych w formie papierowej przez tych płatników, którzy od 2015 r. obowiązkowo zmuszeni są do ich elektronicznej wysyłki.

Zgodnie z brzmieniem przepisów ustawy o PIT i CIT, w przypadku części podmiotów jedyną akceptowalną formą wysyłki jest przekazanie deklaracji, informacji oraz rocznego obliczenia podatku, wyłącznie za pomocą środków komunikacji elektronicznej zgodnie z przepisami ordynacji podatkowej. Sytuacja taka dotyczyć może np. PIT-11, PIT-8C, druków IFT, czy PIT-40. Przekazanie wypełnionych druków w nieprawidłowej formie może mieć miejsce w przypadku m.in.:

  • oddania druku osobiście w urzędzie (przyjmujący nie musi kontrolować czy składający informację musi złożyć ją elektronicznie),
  • wysyłki za pośrednictwem Poczty Polskiej z potwierdzeniem nadania,
  • wysyłki inną firmą kurierską.

Nie jest do końca jasne, czy organy podatkowe upatrywać będą w działaniu podatnika błędu małej wagi i wzywać do dostarczenia formularza elektronicznego, czy też uznają jego działanie za niedopełnienie, które rodzi określone skutki.

PIT-11 za 2014 rok wysłany papierowo zamiast elektronicznie
Źródło: Thinkstock

 

Deklaracja – podanie i wniosek o usunięcie braków formalnych?

O ile deklarację podatkową traktować na równi z podaniem, to powinna ona zawierać co najmniej treść żądania, wskazanie osoby, od której pochodzi, oraz jej adres (miejsce zamieszkania lub pobytu, siedziby albo miejsce prowadzenia działalności), a także czynić zadość innym wymogom ustalonym w przepisach szczególnych. Tymi szczególnymi przepisami mogą być przepisy ustaw o PIT i CIT wymuszające zastosowanie szczególnej formy wysyłki.

Jeżeli podanie nie spełnia wymogów określonych przepisami prawa, organ podatkowy wzywa wnoszącego podanie do usunięcia braków w terminie 7 dni, z pouczeniem, że niewypełnienie tego warunku spowoduje pozostawienie podania bez rozpatrzenia. W takim przypadku, o ile podmiot uzupełni brak formalny – podanie uznaje się za wniesione w pierwotnym terminie. W przeciwnym razie organ wydaje postanowienie o pozostawieniu podania bez rozpatrzenia.

Przepisy procesowe nie wskazują jednak, by deklaracja była równoprawna podaniu w postępowaniu podatkowym. Definiują one osobno podanie i osobno deklarację podatkową wskazując, że:

  • Podania (żądania, wyjaśnienia, odwołania, zażalenia, ponaglenia, wnioski) mogą być wnoszone pisemnie lub ustnie do protokołu, a także za pomocą środków komunikacji elektronicznej przez elektroniczną skrzynkę podawczą organu podatkowego, utworzoną na podstawie ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne, lub portal podatkowy,
  • Poprzez deklaracje - rozumie się również zeznania, wykazy oraz informacje, do których składania obowiązani są, na podstawie przepisów prawa podatkowego, podatnicy, płatnicy i inkasenci.

Tym niemniej, wezwanie podatnika w określonym terminie do wniesienia informacji podatkowej w prawidłowej formie, wydaje się najlogiczniejszym z możliwych działań organu podatkowego. Podatnik nie korygowałby wówczas wcześniej składanej deklaracji, a dostarczał ją ponownie jako zadośćuczynienie wezwaniu organu skarbowego. W ostateczności, gdyby płatnik nie dopełnił tego obowiązku, organ wydawałby postanowienie o pozostawieniu pisma bez rozpoznania.

Niestety, zarówno sądy, jak i organy podatkowe nie są w swoich opiniach jednolite stwierdzając m.in., że deklaracja podatkowa nie jest formą wszczęcia postępowania, a w konsekwencji nie należy jej traktować jako podanie. Zgodnie z tezą zawartą w m.in. wyroku NSA w Warszawie z 6 marca 2000 r. (sygn. akt III SAB 87/99 LEX nr 79245) złożenie deklaracji, w której określona została żądana kwota zwrotna różnicy podatku jest wyłącznie “żądaniem zwrotu różnicy podatku, który następuje w drodze czynności materialno-technicznych organu podatkowego. Czynności takie nie zmierzają do wydania decyzji podatkowej, a więc nie mieszczą się pod pojęciem “postępowania podatkowego” w sprawach zobowiązań podatkowych.

Okazać się może zatem, że organ nie uzna złożonej informacji podatkowej za wiążącą i nawet nie poinformuje o tym podatnika wszczynając jednocześnie z początkiem marca postępowanie karne w związku z błędami w realizacji funkcji płatnika podatków dochodowych.


Do końca lutego wyślij elektronicznie korektę informacji podatkowej

Dmuchając na zimne płatnik, który z różnych przyczyn wysłał wydrukowane informacje podatkowe mimo tego, że powinien przekazać je elektronicznie, powinien do końca lutego elektronicznie skorygować poprzednie druki dopełniając tym samym ciążącego na nim obowiązku.

Piotr Szulczewski,
VAT.pl