PIT-11 pracownika oraz PIT-11 zleceniobiorcy a koszty pracownicze i autorskie

Piotr Szulczewski 16.02.2016 10:00 (aktualizacja: )

2016-02-17

Płatnik może mieć problemy z właściwym wskazaniem w PIT-11 naliczonych pracownikowi kosztów podatkowych. W przypadku umowy o pracę oraz umowy zlecenie ich wartość wynikać może z zasad zatrudnienia i oświadczeń złożonych przez pracownika.


PIT-11 pracownika oraz PIT-11 zleceniobiorcy a koszty pracownicze i autorskie

Źródło: YAY foto

Podstawową zasadą, według jakiej postępować musi pracodawca - płatnik sporządzając PIT-11, jest by w informacji podawać informacje zgodne ze stanem faktycznym za rok, którego ona dotyczy. W efekcie nie można w PIT-11 podać kwot innych niż pobierane w trakcie roku nawet, jeśli przed jego sporządzeniem, a po zakończeniu roku, nastąpiła korekta rozliczeń pracownika i kwoty kosztów (a także innych pozycji PIT-11) zostają zmienione.

Stąd stosowane zasady powinny dotyczyć zasad poboru zaliczek na podatek. W przypadku, gdy płatnik nie zastosuje ich w trakcie roku - Płatnik, o powinien pamiętać o:

 • stosowaniu podstawowych kosztów w wartości 111,25 zł miesięcznie,
 • braku kosztów uzyskania przychodów przy wypłacie przez cały miesiąc wynagrodzenia chorobowego oraz zasiłku chorobowego (jeśli chociaż jeden dzień w miesiącu podatnik pracował – należą się koszty ryczałtowe),
 • podwyższeniu kosztów w przypadku oświadczenia pracownika o dojazdach do pracy ale pod warunkiem, że pracownik nie otrzymuje dodatku za rozłąkę,
 • tym, że w przypadku wypłat zaległego wynagrodzenia – pobieraniu kosztów ryczałtowych jedynie raz, w wielkości przysługującej w miesiącu twej wypłaty,
 • tym, że w przypadku kilku umów o pracę z tym samym pracodawcą – stosowaniu kwot ryczałtowych do każdej z umów osobno
 • tym, że w przypadku gdy pracownika łączą z jednym pracodawcą dwie lub więcej umów, przy obliczaniu zaliczki na podatek zakład pracy jest zobowiązany uwzględnić koszty uzyskania od obydwu stosunków w pełnej wysokości, bez względu na przekroczenie limitu rocznego – który samodzielnie wykorzystuje jedynie pracownik (limity te wynoszą odpowiednio 2002,05 zł i 2502,56 zł w zależności od tego, czy pracownik uzyskując przychody z wielu umów pracuje w miejscowości swojego zamieszkania, czy innej),
 • w przypadku kosztów autorskich – płatnik nie pobiera kosztów (wynoszą one zero złotych) od miesiąca następującego po miesiąca, w którym koszty te przekroczyły wartość 42764 zł,
 • nienaliczaniu kosztów autorskich za okres, w którym pracownik nie korzysta z nich, np. przez czas zwolnienia chorobowego, wypoczynkowego,
 • nie stosuje się kosztów podwyższonych w związku z dojazdami do miejscowości innej niż miejscowość zamieszkania pracownika w przypadku, gdy pracownik otrzymuje zwrot kosztów dojazdu do zakładu pracy, z wyjątkiem, gdy zwrócone koszty zostały zaliczone do przychodów podlegających opodatkowaniu.

Koszty zleceniobiorcy w PIT-11

Rozliczając przychody osób zatrudnienia osób zatrudnionych na umowie zlecenie, płatnik musi pamiętać:

 • by koszty przysługujące procentowo obliczać od przychodu, z tym że koszty te oblicza się od przychodu pomniejszonego o potrącone przez płatnika w danym miesiącu składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe oraz na ubezpieczenie chorobowe, dla których ustalenia podstawą jest ten przychód z umowy zlecenie,
 • że w przypadku umów, zawieranych z innymi osobami niż pracownicy, dla których wartość przychodu z umowy nie przekracza 200 zł, płatnik nie pobiera kosztów uzyskania przychodów oraz nie wystawia PIT-11; umowy takie opodatkowane są ryczałtowo,
 • że nie ma możliwości, by pracownik już w trakcie opłacania zaliczek na podatek dochodowy złożył oświadczenie, że koszty faktycznie ponoszone będą wyższe, niż norma procentowa.

Piotr Szulczewski, PIT.pl