PIT-11 a podwyższenie kosztów podatkowych z tytułu umowy o pracę

Piotr Szulczewski 01.03.2018 11:00 (aktualizacja: )

Informacja od płatnika nie jest wiążącym dokumentem co do kwot kosztów uzyskania przychodów, jakie osoba zatrudniona może wykazać w rocznym zeznaniu podatkowym. Choć w trakcie roku płatnik rozlicza koszty według zasad wskazanych w oświadczeniu zatrudnionego, to mimo wszystko możliwe jest ich przedstawienie w innej kwocie, niż pierwotna.

PIT-11 a podwyższenie kosztów podatkowych z tytułu umowy o pracę

PIT-11 a podwyższenie kosztów podatkowych z tytułu umowy o pracę / YAY foto

 

Płatnik ma obowiązek uzyskać od podatnika informację o miejscu zamieszkania – w miejscowości w której znajduje się zakład pracy lub poza nią. Prawidłowość oświadczeń obciąża podatnika. Na koniec roku jednak możliwe jest wskazanie innego miejsca zamieszkania niż to, które występowało w oświadczeniu na rzecz płatnika. Taka sytuacja ma w szczególności miejsce, gdy zmiana nastąpiła w trakcie roku i pominięto informację na rzecz płatnika.

Wysokość pracowniczych kosztów ryczałtowych ustala się miesięcznie stąd powinno się je stosować w innej wysokości niż pierwotnie podana płatnikowi wyłącznie do tych miesięcy zatrudnienia, w których doszło do zmiany miejsca zamieszkania. Podatkowe koszty wynoszą:

Limit kosztów ryczałtowych w skali miesiąca

  Miesięczne
Pracownik miejscowy 111 zł 25 gr
Pracownik dojeżdżający 139 zł 06 gr

Źródło: PIT.pl / Opracowanie własne

W efekcie jeśli w trakcie miesiąca doszło do zmiany, zastosować należy już nowe, inne niż pierwotnie koszty uzyskania przychodów.

W przypadku umowy o pracę nie można zastosować miesięcznych kosztów w kwocie wyższej niż powyższe limity, w szczególności wykorzystać kosztów faktycznie poniesionych. Wyjątkowo dopuszczalne jest, nawet jeśli w PIT-11 nie istnieje o tym informacja i widnieją koszty ryczałtowe:

  • zastosować koszty roczne w kwocie wynikającej z okresowych imiennych biletów miesięcznych na środki transportu autobusowego, kolejowego, promowego lub komunikacji miejskiej, – niedopuszczalne jest jednak łączenie ryczałtowych kosztów za część miesięcy a za pozostałe ustalanie ich w kwocie faktycznie poniesionej na te bilety; innymi słowy albo stosować należy limit roczny ryczałtowy, albo rozliczany biletami okresowymi,
  • zastosować można koszty wynikające z korzystania lub rozporządzania w ramach umowy prawami autorskimi lub pokrewnymi; nawet jeśli płatnik nie uwzględni takich kosztów a faktycznie dochodziło do dysponowania prawami w ramach stosunku pracy, to można je wykazać w deklaracji rocznej.

Ograniczenie roczne kosztów pracowniczych

Limit kosztów ryczałtowych wynika z zatrudnienia u jednego lub wielu pracodawców na kilku umowach. Wynosi on:
 

Limit kosztów ryczałtowych w przypadku wielu umów

  Miesięczne
Pracownik miejscowy 2'002 zł 05 gr z wielu umów
Pracownik dojeżdżający 2’502 zł 56 gr z wielu umów

Źródło: PIT.pl / Opracowanie własne

W przypadku praw autorskich limit ten wynosi za 2017 r. 42764 zł i obejmuje wszelkiego rodzaju umowy.

Natomiast w przypadku biletów okresowych limit kosztów wynika wyłącznie z kwoty faktycznie wydatkowanej i nie istnieje górny limit kwotowy.

Błędy w kosztach na PIT-11

Płatnik, który w takcie roku zastosował zbyt niskie koszty pobiera zaliczkę na podatek wyższą niż powinien, natomiast gdy koszty byłyby zbyt wysokie – zaliczka jest niższa. Do wyrównania i prawidłowego poboru podatku powinno dojść w takim przypadku w rocznym rozliczeniu podatkowym – podatnik w swojej deklaracji powinien podać dane prawidłowe, które tym samym ustalą roczne zobowiązanie podatkowe w kwocie właściwej. Jeśli jednak błędna zaliczka wynika z faktu, że podatnik złożył nieprawidłowe oświadczenie pracodawcy, to odpowiedzialność za zaniżenie zaliczek obciąża podatnika i on może zostać zmuszony do zapłaty zaległych zaliczek lub odsetek za zwłokę od takich niewłaściwie ustalonych zaliczek. Należy zatem zadbać o to, by oświadczenia na rzecz pracodawców były prawidłowe.

Piotr Szulczewski, PIT.pl