PIT-11 a kontrakt menadżerski

Piotr Szulczewski 18.02.2016 09:00 (aktualizacja: )

Wynagrodzenia menadżera zatrudnionego zarówno na podstawieumowy o pracę, dzieło, kontraktu menadżerskiego, kontraktu o zarządzanie przedsiębiorstwem czy umowy zlecenie powinny być przez płatnika rozliczone na podstawie PIT-11. PIT-11 powinien być wystawiony również w przypadku menadżera, który rozlicza przychody z umowy w ramach prowadzonej działalności gospodarczej.


PIT-11 a kontrakt menadżerski

Źródło: YAY foto

Przychody uzyskane na podstawie umów o zarządzanie przedsiębiorstwem,kontraktów menadżerskich lub umów o podobnym charakterze, w tym przychody z tego rodzaju umów zawieranych w ramach prowadzonej przez podatnika pozarolniczej działalności gospodarczej płatnik wprowadzić powinien do PIT-11 i wykazać jako tzw. działalność wykonywaną osobiście.

Ten sam obowiązek ciąży na płatniku, jeżeli menadżer zawarł umowę, w której ustalił, że przychody będą rozliczane w ramach prowadzonej przez niego działalności gospodarczej. W efekcie również w tym przypadku płatnik powinien był w trakcie roku pobierać zaliczki na podatek. Jeżeli nie robił tego – obowiązek wykazania w informacji PIT-11 należnych a niepobranych zaliczek na podatek dochodowy nie wystąpi – druk ten wystawia się bowiem zgodnie z faktycznym stanem, jaki zaistniał w trakcie roku kalendarzowego. Skoro płatnik popełnił błąd i nie pobierał zaliczek – wskaże w PIT-11 zaistniały stan i przekaże informacje o tym, jaka miała miejsce – a zatem wystawi pusty PIT-11, a po ustaleniu błędu – dokona odpowiednich korekt co do pobranej zaliczki na podatek i kładek ubezpieczeniowych.

Płatnik powinien również pamiętać, że rozliczając kontrakt menadżerski w PIT-11 oraz w trakcie roku powinien pobierać zryczałtowane koszty uzyskania, które wynoszą 111 zł 25 gr miesięcznie, a za rok podatkowy nie więcej niż 1335 zł.

Umowa o pracę z menadżerem

Czasami niektóre czynności podejmowane przez menadżerów oparte są o umowę o pracę czy umowę zlecenia. Przychody z tych tytułów są opodatkowane według zasad właściwych tym umowom (koszty ryczałtowe, koszty 20%), a nie jak kontrakt menadżerski. Chodzi przy tym o przekazanie tylko niektórych czynności do wykonywania w ramach tych umów – gdyż powierzenie zarządzania zostałoby uznane za typowy kontrakt menadżerski – działalność wykonywaną osobiście.

Umowy te również zobowiązują płatnika do sporządzenia informacji PIT-11. Warunkiem zaliczenia poszczególnych przychodów do tych źródeł jest skonstruowanie zatrudnienia funkcji i czynności wykonywanych w ramach tych umów zgodnie z zasadami zawierania umowy o pracę lub umowy zlecenie.

Dopuszczalne jest również zlecanie menadżerowi innych czynności, rozliczanych poza kontaktem, np. korzystanie z jego praw autorskich, sporządzanie konspektów, opracowań zagadnień do wdrożenia w firmie itp. Wówczas obowiązkiem płatnika będzie prawidłowe ujęcie w PIT-11 poszczególnych kwot z tytułu zapłaty menadżerowi za przekazanie lub wykorzystanie praw autorskich majątkowych i innych opłat z tytułu wykorzystania przez niego praw autorskich mu przysługujących.

Piotr Szulczewski, PIT.pl