Organ podatkowy sam poprawi deklarację, gdy błędy sięgać będą nawet 5000 zł

Piotr Szulczewski 21.07.2015 10:00 (aktualizacja: )

Nie tysiąc złotych, jak obecnie, lecz nawet pięć razy większe kwoty samodzielnie skoryguje organ podatkowy bez konsultacji z podatnikiem w trakcie postępowania sprawdzającego.

Obecnie w ramach tzw. czynności sprawdzających, w razie stwierdzenia, że deklaracja zawiera błędy rachunkowe lub inne oczywiste omyłki bądź że wypełniono ją niezgodnie z ustalonymi wymaganiami, organ podatkowy w zależności od charakteru i zakresu uchybień koryguje samodzielnie deklarację, dokonując stosownych poprawek lub uzupełnień, jeżeli zmiana wysokości zobowiązania podatkowego, kwoty nadpłaty, kwoty zwrotu podatku lub wysokości straty w wyniku tej korekty nie przekracza kwoty 1000 zł.

Źródło: East News

Od przyszłego roku sytuacja ta ma ulec zmianie. W związku z przekazanym pod obrady Senatu projektem ustawy o zmianie ustawy – Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw, prawo do samodzielnego działania ze strony organu podatkowego od 2016 r. będzie dopuszczalne, gdy wysokość zobowiązania podatkowego, kwota nadpłaty, kwota zwrotu podatku lub wysokość straty w wyniku korekty nie zmieni się o kwotę do 5000 zł.

Sprzeciw metodą obrony przed działaniem organu podatkowego

Nowelizacja przepisów prawa nie naruszy prawa podatnika do tego, by poważać samodzielną decyzję organu. Zmienione kwoty mogą bowiem zostać anulowane. W ramach czynności sprawdzających, organ podatkowy uwierzytelnia kopię skorygowanej samodzielnie deklaracji i doręcza ją podatnikowi wraz z informacją o związanej z korektą deklaracji zmianie wysokości zobowiązania podatkowego, kwoty nadpłaty lub zwrotu podatku lub wysokości straty bądź informację o braku takich zmian.

Na korektę, podatnik może wnieść sprzeciw do organu, który dokonuje korekty, w terminie 14 dni od dnia doręczenia uwierzytelnionej kopii skorygowanej deklaracji. Wniesienie sprzeciwu anuluje korektę. W razie niewniesienia sprzeciwu w terminie, korekta deklaracji, wywołuje skutki prawne jak korekta deklaracji złożona przez podatnika.

Błędy o wartości ponad 5.000 zł

W przypadku, gdy wysokość zobowiązania podatkowego, kwota nadpłaty, kwota zwrotu podatku lub wysokość straty w wyniku korekty przekraczają kwotę 5000 zł., organ podatkowy zwróci się do składającego deklarację o jej skorygowanie, wskazując przyczyny, z powodu których informacje zawarte w deklaracji podaje się w wątpliwość.

Podwyższenie kwoty samodzielnej korekty z 1000 zł do 5000 zł podyktowane jest ekonomiką procesową. Organowi podatkowemu łatwiej jest samodzielnie dokonać zmian i korekty, niż przekazywać informację o dostrzeżonych błędach i czekać, aż podatnik samodzielnie dokona zmian w zeznaniach podatkowych. Ponadto usprawnia to system rozliczeń i ogranicza przypadki, w których niepodjęte mimo wniosku ze strony organu podatkowego działania ze strony podatnika, stały się podstawą do wszczęcia kontroli podatkowej. 

Piotr Szulczewski, PIT.pl